Aktualizováno 8. 9. 2022

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu

Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo sadu otázek a odpovědí, které se k zavedení tzv. úsporného tarifu vztahují.

Přeskočit seznam kapitol

Seznam otázek:

Co to je úsporný tarif?

Jde o univerzální řešení, které vládě umožní poskytnout domácnostem příspěvek na pomoc s energiemi. Vláda bude moci prostřednictvím tohoto mechanismu zaslat peníze opakovaně a v takové podobě, v jaké uzná za vhodné. Tedy do budoucna i více adresně, primárně například sociálně zranitelným zákazníkům.

Tento mechanismus zajistí pomoc milionům domácností. Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu na jeho přípravě spolupracovali s více než 50 odborníky zastupujícími subjekty z celého energetického trhu, kteří se do tvorby tohoto řešení zapojili. Jde o zaměstnance obchodníků, distributorů i dalších různých organizací.

K tomu, aby vše fungovalo, bude nutná spolupráce více než 400 obchodníků s energiemi, a do zajištění pomoci pro domácnostem se zapojí také přes 200 distributorů energií a více než 600 držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Na všechno dohlédne Energetický regulační úřad a hlavním mozkem celé operace bude OTE, tedy operátor trhu s energiemi, který zajistí výplatu peněz.

Kdo pomoc od státu dostane?

Na pomoc dosáhne každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Nezáleží na tom, jestli primárně využívá plyn, elektřinu nebo zda má vytápění zajištěno přes domovní kotelny či centrální teplárny.

Kdy a kolik peněz domácnosti od státu obdrží?

První příspěvek z úsporného tarifu se u domácností začne zohledňovat letos v říjnu. Příspěvky, které vláda poskytne prostřednictvím jednotlivých elektrických tarifů, jsou následující:

Distribuční sazba                                        Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  3 500 Kč

Sazba D02d                                                  3 500 Kč

Sazba D25d                                                  3 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Podobně v říjnu vláda spustí také další pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Ta poběží od letošního října do konce příštího roku a pomůže jak domácnostem, tak firmám. Domácnosti díky odpuštění poplatků za POZE ušetří 599 korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

Další příspěvek z úsporného tarifu bude u domácností zohledněn příští rok v únoru. Do konce příštího roku bude také pokračovat vládní pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporované zdroje.

Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2023 (bez poplatků za POZE)

Distribuční sazba                                       Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  400 Kč

Sazba D02d                                                  800 Kč

Sazba D25d                                                  1 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Pásma spotřeby plynu (v MWh)            Výše příspěvku  

0 – 1,89                                                        200 Kč

1,89 – 7,56                                                   1 700 Kč

7,56 – 15                                                      3 700 Kč

15 – 25                                                         6 200 Kč

25 – 45                                                         7 800 Kč

Zpět na začátek

Domácnost elektřinu používá jen minimálně a topí plynem. Není pro ni nevýhodné, když peníze letos dostane prostřednictvím elektrického tarifu?

Není to nevýhodné. Bez ohledu na to, zda topí domácnost plynem, nebo jestli má vytápění zajištěno z centrální teplárny či z domovní kotelny, obdrží, pokud má smlouvu s dodavatelem elektřiny, příspěvek 2 nebo 3,5 tisíce korun.

Domácnost využívá více plyn. Má se obávat, že jí stát pomůže méně?

Pomoc prostřednictvím úsporného tarifu je nastavena tak, aby se vhodně doplňovala s pomocí v podobě odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Ty totiž zvýhodňují domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. Proto jsou příspěvky za úsporného tarifu určené na plyn i teplo vyšší než na elektřinu.

Proč je pomoc plošná?

Vychází to z požadavku na rychlost provedení a jednoduchou administraci. Řešení přes tarif vyžaduje spolupráci celého trhu s elektřinou v čele s OTE. Všichni obchodníci podle toho musí přenastavit systémy fakturací, i své IT systémy.

Řešení přes úsporný tarif do budoucna umožňuje ale i více adresný postup, zaměřený primárně na sociálně zranitelné zákazníky.

Co živnostníci, dostanou pomoc pro svou domácnost taky?

Pomoc bude poskytnuta těm, kteří mají uzavřeny klasické tarify pro domácnosti, tedy takzvané „déčkové“ tarify – D01d, D02d a podobně. Nerozlišuje se, jestli má smlouvu s dodavatelem uzavřenu živnostník nebo ne. Dále se rozlišuje, k čemu odběratel daný prostor využívá. Pokud je prostor u distributora veden jako provozovna, tak se na něj pomoc nevztahuje, protože pomoc firmám by musela projít notifikací u Evropské komise.

Obdrží pomoc také lidé, kteří bydlí na chatě?

Sleva se bude odvíjet od druhu tarifu, na základě kterého domácnost elektřinu odebírá. Sleva nebude poskytnuta na víkendový tarif D61d. 

Mají nárok na pomoc lidé s elektromobily, tedy s tarifem D27d?

Ne, na elektromobily se příspěvek nevztahuje.

Jak se zohlední pomoc u domácností, které bydlí v pronájmu, a nemají na sebe přepsané energie?

Podnájemce by měl po domluvě s pronajímatelem příspěvek zohlednit.

Zpět na začátek

Jak jste stanovovali výše slev pro jednotlivé druhy tarifů u elektřiny a plynu?

Každý odběratel má tarif a pásmo spotřeby plynu stanoveno podle své spotřeby a podle spotřebičů, které používá. Od toho jsme stanovili příspěvky na jednotlivé tarify a jednotlivá pásma.

Státní pomoc domácnostem s vysokými cenami energií je navíc dvojí. Zaprvé jde o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. To znamená, že vláda namísto domácností uhradí 599 korun za každou MWh spotřebované elektřiny. Tento způsob pomoci však výrazně zvýhodňuje domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. Tedy hlavně ty domácnosti, které elektřinu využívají i k vytápění.

Pomoc formou úsporného tarifu proto umožní tento nepoměr dorovnat tak, aby nebyly znevýhodněny domácnosti, které primárně využívají plyn nebo mají vytápění zajištěno z domovních kotelen či prostřednictvím centrálního vytápění.

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s centrálním vytápěním?

Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů distributorovi elektřiny nebo plynu, tj. subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Nikoliv tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu o dodávce. Distributor tento údaj předává operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6 tisíc korun.

Formulář pro SVJ ke stažení

Co bude muset pro získání příspěvku udělat zákazník v domě s centrálním vytápěním?

Letos obdrží pomoc všechny domácnosti automaticky. Pro získání příspěvku v příštím roce ale bude muset zákazník, tedy typicky SVJ, předat do 30. listopadu 2022 informaci o počtu bytů využívaných k bydlení dodavateli tepelné energie. Formulář ke stažení. Dodavatel tepelné energie předá tento údaj operátorovi trhu a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zpátky dodavatelům. Dodavatel tepelné energie je pak povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování zákazníkovi.

Domácnosti s centrálním vytápěním obdrží z úsporného tarifu příspěvek 4 500 korun. 

Domácnost nemá vše jen na elektřinu, ale také má vaření nebo i vytápění a ohřev vody zajištěn pomocí plynu, domovní kotelny či centrálního vytápění. Je možné kombinovat jednotlivé druhy příspěvků?

Ano, jednotlivé příspěvky se kombinují. Pokud má například domácnost svícení a vaření zajištěno na elektřinu a zbytek na plyn, může typicky mít například elektrický tarif D02d. Prostřednictvím něj jí stát letos poskytne příspěvek 3 500 korun, v příštím roce 800 korun. Modelová spotřeba plynu takové domácnosti může být přibližně 17 MWh, což by znamenalo, že by takové domácnosti stát příští rok ještě navíc přispěl na její účet částkou 6 200 korun. K tomu by stát této domácnosti za každou MWh elektřiny, kterou by spotřebovala v období od letošního října do konce příštího roku, přispěl částkou 599 korun v rámci odpuštění poplatku za POZE.

Zpět na začátek

Vztahuje se příspěvek i na vytápění na tuhá paliva jako je dřevo, uhlí nebo brikety?

Na vytápění propanem, dřevem, uhlím nebo peletami se příspěvek nevztahuje.

Pokud pro bytové domy v jejich domovní plynové kotelně nakupuji na firemní IČO plyn a účtuji bytovým domům za vyrobené teplo a ohřev vody, lze si žádat o slevu za dodávky plynu?

Pokud se jedná o kotelnu, která dodává několika bytovým domům, tak podle nařízení vlády nemá provozovatel kotelny nárok na příspěvek. Pokud má však licenci na výrobu nebo rozvod tepelné energie, potom podle nařízení vlády můžou o příspěvek na teplo žádat SVJ bytových domů, do kterých kotelna dodává teplo.

Vlastním komunitní bytový dům, od počátku mám energii v bytech napsány na sebe jako na IČO, tedy v tarifu C01d. Vztahuje se na naše nájemníky, kteří mají v každém bytě svůj elektroměr s touto distribuční sazbou také příspěvek úsporného tarifu?

Vztahuje se na vás odpuštění poplatků za OZE. Pro získání příspěvku z úsporného tarifu je nutné mít distribuční sazbu „D.“ Na odběrná místa nájemníků s podružnými nefakturačními elektroměry se příspěvek nevztahuje.

V domě máme plynovou kotelnu, kterou provozuje firma na základě mandátní smlouvy. SVJ firmě platí za teplo v GJ (ne za plyn). Jiné objekty kotelna nezásobuje. Vztahuje se na členy SVJ příspěvek na teplo?

Pokud má provozovatel kotelny licenci na výrobu nebo rozvod tepelné energie, potom podle nařízení vlády můžou o příspěvek na teplo žádat SVJ bytových domů, do kterých kotelna dodává teplo.

Vlastním rodinný dům, kde bydlíme čtyřčlenná rodina. Dále vlastním ještě byt po rodičích. Energie hradím v domě i bytě. Kde mám nárok na příspěvek za energie? Trvalé bydliště mám v bytě, ale tam se zdržuji minimálně.

Příspěvek je vázaný na odběrná místa, příspěvek dostanete na obě. Trvalé bydliště nemá vliv na přiznání příspěvku. Příspěvek na elektřinu a plyn dostanou zákazníci v domácnosti, jejichž odběrná místa jsou k rozhodnému dni registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni sjednaná distribuční sazba, uvedená v příloze k nařízení vlády (tedy distribuční sazba typu D).

Je možné získat příspěvek na elektřinu a plyn pro zákazníky v bytových domech pro SVJ, které používá elektřinu pouze k osvětlení společných částí domu, nikoli k vytápění?

Příspěvek pro domy s byty je vázán na způsob vytápění – tedy se poskytuje na domovní kotelny, nebo na centrální vytápění. Pokud má tarif typu D, dostane příspěvek na elektřinu.

Zpět na začátek

Jak bude řešena situace, když bych změnil dodavatele k 1. 10. 2022? Závěrečné vyúčtování u původního dodavatele by tedy bylo k 30. 9. 2022. Kdo tedy příspěvek z úsporného tarifu vyplatí?

Podmínkou je mít k 23. srpnu 2022 distribuční sazbu „D.“ Pozdější změna dodavatele nehraje roli.

Jak si mohu spočítat státní příspěvek na elektřinu na kalkulačce vašich stránek, když mám tarif D55d a ten v tabulce možností není?

Na tarif D55d se příspěvek (úsporný tarif) nevztahuje.

Náš dům má 11 bytů. Máme hlavní fakturační plynoměr psaný na SVJ. Roční spotřeba za celý dům je cca 65 MWh plynu. Každý byt má pak vlastní plynový kotel. Dle vašich tabulek jsme již nad poslední hodnotou 45 MWh. Jaký tedy příspěvek dostaneme?

Jedná se o podružné plynoměry. Příspěvek je určen na 1 odběrné místo do limitu 45 MWh.

Máme tříbytový rodinný dům, vytápění a ohřev TUV na plyn. Před rokem jsme pořídili úsporný kondenzační kotel na plyn. Vzhledem k velikosti domu máme roční spotřebu plynu cca 56 MWh. podle vašich tabulek nemáme na slevu na plyn nárok (jen do 45 MWh). V přepočtu na byty však máme menší spotřebu než některé menší domy. Jak zohlednit počet bytů v rodinném domě, aby na příspěvek byl nárok? 

Hranice roční spotřeby plynu pro čerpání příspěvku je 45 MWh na jedno odběrné místo. Pokud nemovitost není kolaudována jako „dům s byty“, nelze čerpat příspěvek ani na teplo z domovní kotelny.

V prosinci budu přebírat nový byt, kde nebude ještě SVJ. A jak bude vypadat pomoc v roce 2023 pro nové zákazníky?

V případě elektřiny a plynu má nárok na příspěvek každé odběrné místo, které je k rozhodnému dni registrované v informačním systému operátora trhu a u kterého je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k nařízení vlády, tedy distribuční sazba typu D. Rozhodný den pro elektřinu a plyn je 21. 12. 2022.

Mám dotaz k příspěvku na teplo z centrálního zdroje. Bude i pro byty, které jsou určené k bydlení, ale nikdo v nich momentálně nebydlí? A dále, jak se bude počítat pro jednu rodinu (jednu domácnost), která užívá dvě nebo více bytových jednotek? 

Ano, jestli tam někdo bydlí nebo ne, zákon neřeší. Podmínkou je, že byty musí být určené k bydlení nikoliv k podnikání. U CZT má zákazník v teplárenství pro dům s byty povinnost podat žádost o zohlednění příspěvku na teplo podle počtu vytápěných bytů v bytovém domě do 30. 11. 2022.

Zpět na začátek

Jakým způsobem bude řešen úsporný tarif a dotace na teplo z centrálního zdroje pro domácnosti se dvěma smlouvami (dvěma elektroměry)? Jde o např. o situace, kdy jsou dvě malé bytové jednotky v paneláku spojeny do jednoho bytu. Tj. mají dva elektroměry, dvě oddělené elektroinstalace. Žije v nich ale jedna rodina, je to jedna domácnost. 

Příspěvek na elektřinu dostanou zákazníci v domácnosti, jejichž odběrná místa jsou k rozhodnému dni registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k nařízení vlády, tedy distribuční sazba typu D. Tedy pokud má jedna rodina dvě odběrná místa registrovaná u OTE, dostane 2 příspěvky.

Jsme dodavatelé tepla pro bytové domy a tedy i pro uživatele bytů. Jak konkrétně máme postupovat při rozdělení příspěvku na teplo v tomto roce, který operátor trhu nám to promítne do slevy? Máme plynové kotelny, bude sleva tedy na faktuře za plyn? 

Nařízení vlády 263/2022 Sb. stanoví pravidla pro čerpání příspěvku na teplo pro rok 2023. Na dodavatele se příspěvek nevztahuje. Příspěvek je určen pro zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty.

Máme komplex bytových domů s těmito situacemi:
1) lidé mají vlastní plynoměry – topí plynem a podružné elektroměry – jak to bude u těchto nájemníků, když nemají vlastní samostatnou smlouvu na elektřinu?
2) máme plynové kotelny, smlouvy na plyn na RČ 0150 tedy na domácnost – do bytů (domácností) v domě dodáváme přímo teplo a teplou vodu, licenci na dodávku tepla nepotřebujeme, proto jí nemáme, elektroměry mají podružné
3) situace je stejná jako situace 2) s tím, že kromě bytů jsou v domě nebytové prostory

ad 1) Na podružné elektroměry se úsporný tarif nevztahuje. Nárok má pouze to odběrné místo, na které je uzavřená smlouva s dodavatelem elektřiny.

ad 2) pokud má zákazník v domě s byty (nemovitost musí být kolaudována jako „dům s byty“) společnou domovní kotelnu na plyn, pak má nárok na příspěvek ve výši 6000 Kč. Platí ale povinnost nahlásit počet bytů v domě s byty provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení.

ad 3) musí se jednat o byt užívaný k bydlení, na nebytový prostor se příspěvek nevztahuje.

Přílohy ke stažení

Zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme