Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat – podmínky

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat“

Podmínky udělení povolení

 • Oprávněnou osobou je právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, nebo uznané chovatelské sdružení, kterým Ministerstvo zemědělství udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3 plemenářského zákona

Náležitosti žádosti

Fyzické osoby v žádosti uvedou:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení
 • identifikační číslo
 • rodné číslo
 • adresu
 • telefon
 • e-mail

Právnické osoby v žádosti uvedou:

 • obchodní firmu nebo název
 • identifikační číslo
 • adresu
 • telefon
 • e-mail

Žadatel je povinen:

 1. doložit způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat osvědčením o akreditaci
 2. doložit účast v mezinárodních srovnávacích testech, pokud se tyto testy provádějí, a trvale splňovat jejich kritéria

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Je vyžadovaná akreditovaná laboratoř pro tuto činnost (např. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005).

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Česká plemenářská inspekce

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a souhlas udělí Ministerstvo zemědělství.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dní

Poplatky

 • Jsou dány zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů


Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Existující komunitární úprava

 • Pouze mezinárodní srovnávací testy

zpět na dokument „Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme