Ozařování potravin – podmínky pro schválení a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky pro získání schválení nutného k výkonu odborné činnosti Ozařování potravin a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Ozařování potravin – schválení ozařovny krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Žádost o vydání rozhodnutí o schválení ozařovny musí obsahovat stanovené náležitosti. Inspektor Státní zemědělské a potravinářské inspekce prověří správnost údajů v žádosti, připojené dokumentaci a prověří, zda je ozařovna způsobilá splnit skutečnosti uvedené v předložených písemnostech. Provede šetření hygienických podmínek výroby potravin a na základě provedeného šetření sepíše protokol o výsledku šetření, v jehož závěru uvede, zda zjištěné skutečnosti brání či nebrání vydání rozhodnutí o schválení ozařovny. V případě, že je výsledek uvedený v tomto protokolu pro žadatele pozitivní, vydá ředitel místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce rozhodnutí o schválení ozařovny.

Náležitosti žádosti

Žádost musí obsahovat:

 • identifikační údaje žadatele, adresu ozařovny,
 • předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání
 • úředně ověřený podpis fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby (příp. jiného zástupce statutárního orgánu zmocněného na základě udělené plné moci), které žádají o povolení

Žádost musí být doložena:

 • povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření
 • kolkem v hodnotě 1000,- Kč
 • typovým schválením zdroje ionizujícího záření
 • stanovením fyzické osoby odpovědné za dodržování podmínek pro ozařování,
 • zdůvodněním technologické potřeby ozařování potravin a surovin,
 • specifikací zdrojů záření,
 • dokumentací související s určením technologických úseků (kritických bodů), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin
 • sanitačním řádem

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Rozhodnutí o schválení ozařovny

Příslušný úřad

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce – vydává rozhodnutí o schválení ozařovny a informuje o tom příslušný orgán Evropské Komise; dále kontroluje ozařovny, pozastavuje nebo ruší rozhodnutí o schválení ozařovny, kontroluje označování potravin a surovin ozářených ionizujícím zářením a zasílá roční zprávy Evropské Komisi

Postup udělení povolení

Žadatel zašle Státní zemědělské a potravinářské inspekci písemnou žádost. Státní zemědělská a potravinářská inspekce žádost posoudí a vydá rozhodnutí o schválení ozařovny. Při posuzování žádosti probíhá místní šetření.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od zahájení řízení

Poplatky

 • K žádosti o povolení musí být dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přiložen kolek o hodnotě 1000 Kč – položka 92, písm. i) sazebníku správních poplatků

Doba platnosti povolení

 • Časové období rozhodnutí o schválení ozařovny je shodné s dobou platnosti povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Právní úprava

 • Směrnice 1999/2/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
 • Směrnice 1999/3/ES o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( § 4)
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o SZPI a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 3 odst. 4 písm. r) (§ 6 odst. 4)
 • Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

Pojištění profesní odpovědnosti

Osoba žádající Státní úřad pro jadernou bezpečnost o povolení nakládání se zdrojem ionizujícího záření musí svou žádost doložit dokladem o pojištění odpovědnosti za jadernou škodu nebo dokladem o jiném finančním zajištění podle § 36 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon).

Státní zemědělská a potravinářská inspekce pak již žádné další pojištění profesní odpovědnosti nevyžaduje.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

Existující komunitární úprava

 • Směrnice 1999/2/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením
 • Směrnice 1999/3/ES o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

zpět na dokument „Ozařování potravin – schválení ozařovny krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme