Panama (vč. volné zóny): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

 Podkapitoly:

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
 1.  Oficiální název státu, složení vlády
 2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)
 3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
 4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
 5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
 6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
 7. Daňový systém

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu, složení vlády

 

 1. Panamská republika – República de Panamá
 • Prezident republiky: Laurentino Cortizo
 • Ministr zahraničních věcí: Alejandro Ferrer
 • Ministr prezidentské kanceláře: José Gabriel Carrizo Jaén 
 • Ministr veřejné bezpečnosti: Juan Pino
 • Ministryně školství: Maruya Gorday de Villalobos
 • Ministr veřejných prací: Rafael José Sabonge Vilar
 • Ministryně zdravotnictví: Rosario Turner
 • Ministryně práce: Doris Zapata Acavedo
 • Ministr obchodu a průmyslu: Ramón Martinez
 • Ministryně bydlení: Inés Samudio
 • Ministr pro rozvoj zemědělství: Carlos Augusto Salcedo Zaldivar
 • Ministryně sociálního rozvoje: Markova Concepción 
 • Ministr ekonomie a financí: Ramón Martínez
 • Ministr životního prostředí: Milciades Concepción
 • Ministr pro správu kanálu: Aristides Royo
 • Ministr kultury: Carlos Aguilar

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Panamě žije k roku 2018 4,1 mil. obyvatel, z toho muži tvoří 50,5 % populace a ženy 49,5 %. Hustota osídlení činí54 obyvatel/km2. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je cca 2,4 mil. V zahraničí žije cca 4 miliony Panamců. V roce 2018 činil roční přírůstek 1,24 %, na jeho výši se nejvíce podíleli indiáni a míšenci.

 

Největší skupinu obyvatelstva tvoří míšenci Evropanů s indiánskou populací (mestici – 65 %), dále indiáni 12,3%, černoši 9,2 % (část tvoří míšenci černochů s indiány – Garifuna), mulati (míšenci bělochů a černochů) 6,8 % a běloši 6,7 %-

 

V zemi vyznává 85 % obyvatel náboženství římskokatolické, asi 15 % protestantské, nicméně mnozí také vyznávají jiné náboženství (tradiční).

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Panama je nejrychleji rostoucí ekonomikou zemí Střední Ameriky a v rámci celé LA si udržuje přední postavení. Panamská ekonomika je výrazně orientována na poskytování služeb (Panamský průplav, Volná zóna obchodu Colón, Mezinárodní bankovní centrum, pojišťovnictví, kontejnerová přeprava, registrace lodí, zdravotní a lékařské služby, turistika atd.). Význam Panamy spočívá zejména v tom, že představuje jedno z hlavních logistických center světa (prochází jím 5 % světového obchodu).

K dobré hospodářské situaci přispívá i měnová stabilita vyplývající z používání dolaru souběžně s národní měnou balboas. V posledních letech v souvislosti s rozšiřováním služeb volné zóny a v důsledku rekonstrukce panamského průplavu roste také význam turistického ruchu. V Panamě existuje mezinárodní obchodní burza (Bolsa de Valores de Panamá). Objem finančních toků přes tuto burzu se pohybuje v řádu 2,5–3,5 mld. USD ročně. Od roku 2009 funguje v Panama City i první burza diamantů v regionu Střední Ameriky.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

 

  2015 2016 2017 2018 2019
           
HDP (mld. USD) 36,3 38,1 40,1 41,8 42,1
           
HDP (růst v %) 5,8 4,9 5,0 4,2 3,0
           
HDP/ 1 obyv. 12,148 12,542 13 644 14 076 14 112
(Euro)          
           
Míra inflace (%) 0,4 1,5 0,9 0,9 0,4
           
Míra 5,2   5,6    
nezaměstnanosti   5,8   5,8 6,9
(%)          
           

 

Zdroj: INEC, CCIAP

 

Růst hrubého domácího produktu (HDP) Panamy v roce 2019 klesl na na 4,2 % (v roce 2018 to bylo 5,4 %). Nicméně se jednalo o propad očekávaný v státním rozpočtu na rok 2018.

V hodnotovém vyjádření činil HDP 42,1 mld. USD. HDP na obyvatele se v přepočtu na PPP navýšil na 14 112 Euro.

Míra inflace dosáhla výše 0,4 %. Zatímco ceny vzdělání vzrostly 5,2 %, léků 4,6 % a bydlení 2,4 %, u dopravy ceny poklesly o 3,9 % a služeb o 1,9 %. Míra nezaměstnanosti mírně vzrostla z loňských 5,8 % na 6,9% obyvatel v činném věku.

Pokud jde o očekávaný vývoj hospodářství, je v době pandemie COVID-19 značně nepředvídatelný. Prognózy vlády a centrální banky na rok 2020 předpokládají růst HDP na úrovni -2,0 %.

Panama na vyhlídkách rovněž nepřispívá nedávné opětovné zařazení na černou listinu EU zemí, které jeví strategické nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Lze předpokládat, že reaktivace ekonomiky v dalších letech bude mít základ v Panamském průplavu coby transportním hubu.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Oproti loňskému roku byl státní rozpočet opět navýšen, tentokrát na 20,6 mld. Euro ( o 6,9 %). V roce 2019 dosáhly veřejné výdaje v Panamě částky 12,6 mld. Euro. Oproti předchozímu období se jedná o nárůst výdajů o 8 %.

V roce 2019 bylo 30 % rozpočtu vyčleněno na investice (oproti roku 2018 se jedná o 8,6 % méně) a 23 % bylo alokováno na dluhové služby a 47,4 % na veřejné výdaje.

Příjmy státního rozpočtu činily od ledna do září 2019 6.8 mld. Euro, což představuje snížení o 0,4 ve stejném období z minulého roku. V roce 2019 daně představovaly 66 % všech příjmů. Nezanedbatelným zdrojem příjmů je pro Panamu registrace lodí. Díky mimořádně liberálním zákonům k registraci lodí a nízkým poplatkům za registraci je téměř 50 % všech obchodních plavidel světa registrováno právě pod panamskou vlajkou. Možnost registrovat své lodě v Panamě využívá především Japonsko, Hongkong, Řecko a Korea. V současné době pluje pod panamskou vlajkou kolem 11 000 lodí, většina z nich vozí zboží právě ze Zóny volného obchodu Colón.

Sktruktura státního rozpočtu byla navržena takto: 42,8 % pro sociální sektor (zdravotnictví, vzdělání, kultura, sociální pojištění a ochrana, rozvoj). Dále se sektor životního prostředí a technologií účastní 0,8 %, sektor infrastruktury 13 %, sektor produkce (zemědělství, průmysl, obchod a turismus) 3,8 %, sektor finanční 16,1 %, sektor obecných služeb (administrativa, bezpečnost, justice) 14 %, ostatní.

Vývoj rozpočtu, tj. jeho příjmové a výdajové části, za posledních 5 let byl následující:

 

  2015 2016 2017 2018 2019
           
Příjmy (mld. 8,1 10,5 12,3 6,6 8,4
Euro)          
           
Výdaje (mld. 8,3 11,1 11,8 8,8 9,2
Euro)          
           
Saldo státního -0,2 -0,6 +0,5 2,2 1,4
rozpočtu (%)          
           

 

Zdroj: INEC, Indexmundi

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

V roce 2019 dosáhlo zadlužení Panamy 13 mld. Euro. Oproti předcházejícímu období vzrostlo o 500 mil. Euro. Z hlediska hrubého domácího produktu dosáhl veřejný dluh země 41 % HDP. Nicméně za posledních 10 let se snížil veřejný dluh Panamy o třetinu. Dluh na jednoho obyvatele loni činil 3.475 Euro. Zahraniční dluh se opět zvýšil (na 40 % HDP), a to mj. kvůli dobíhajícímu financování rozšíření Panamského průplavu z externích zdrojů.

Co se týče dluhové služby, Panama vynaložila v roce 2019 na splátky dluhu téměř 2 mld. USD. Obecně lze říci, že za posledních 10 let činily roční náklady na dluhovou službu v Panamě v průměru 940 mil. USD a pohybovaly se od 630 mil. USD do 3,2 mld. USD. V současné době dochází k dalšímu výraznému prohloubení veřejného dluhu

  2015 2016 2017 2018 2019
           
Platební bilance -5,3 – 5,5 -3,04 -4,5 -5,2
– běžný účet          
(mld. EUR)          
           
Platební bilance +5,5 +5,7 +5,6 +5,8 +5,9
– kapitálový a          
finanční účet          
(mld. EUR)          
           
Devizové 3,3 3,8 2,7 N/A N/A
rezervy, mld.          
USD          
           
Veřejný dluh/ 37,4 37,2 37,5 38,1 36,8
HDP (%)          
           
Zahraniční 37,23 39,27 37,53 39,48 38,92
zadluženost (%          
HDP)          
           
Dluhová služba 1,9 2,4 2,1 2,0 2,1
(v mld. USD)          
           
Zdroj: INEC, Ministerstvo financí Panamy          

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Používání dolaru v měnovém styku společně s výhodnými daňovými podmínkami a liberální obchodní politikou činí Panamu značně přitažlivou pro uskutečňování rozsáhlých finančních transakcí. Centrem panamského finančního systému, který přispívá do HDP cca 11 %, je tzv. Mezinárodní bankovní centrum. Díky výhodným podmínkám založilo více než 110 zahraničních bank své regionální pobočky v Panamě. Celkem 24 bank založilo pobočky přímo v Zóně volného obchodu Colón.

 

Bankovní systém v Panamě tvoří Banco Central de Panamá, která plní funkci centrální banky. Probíhají reformy peněžnictví země s cílem řešit strukturální problémy bankovního sektoru, např. málo výkonnou administrativu, slabost bankovního dohledu, obtížný přístup k úvěrům, vysokou nákladnost informačních systémů, státní zásahy na záchranu krizí postižených finančních institucí. Byly přijaty zákony

k transformaci finanční soustavy (zákon proti praní špinavých peněz, zákon o bankách a finančních skupinách).

 

Panama uzavřela v posledních letech řadu dohod o zabránění dvojímu zdanění s cílem, aby byla vyškrtnuta ze seznamu daňových rájů vedeném OECD.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu

 

Pouze příjmy z obchodní činnosti na území Panamy nebo prodej produktů a služeb osobám či společnostem v Panamě se považují za zdanitelné. Daňová sazba pro právnické osoby činí 25 %. Pokud vláda Panamy vlastní 40 % a více z kapitálu podniku, je tento povinen hradit 30 %. Výpočet daní je standardní (násobek čistého zdanitelného příjmu a daňové sazby), ale pro společnosti se zdanitelným příjmem větším než 1,5 milionu z Balboa se používá výpočet jiný. Jeho hodnotou je ta vyšší hodnota ze srovnání mezi tradičním výpočtem a násobkem zdanitelného příjmu 4,67 %.

 

Od roku 2011 byla zavedena „předčasná měsíční daň z příjmu“, tzv. MITA. Všechny podniky a právnické subjekty musejí odvádět daň z příjmu každý 15-tý den měsíce v hodnotě 1 % zdanitelných příjmů měsíce předchozího.

 

Fyzické osoby, které vydělávají méně než 11 000 Balboa ročně, neodvádějí daň z příjmu. Ty, které vydělávají mezi 11 000 a 50 000 odvádějí daň s 15% sazbou. Osoby s ještě vyššími příjmy odvádějí 25% daň. Cizinci, kteří pobývají v Panamě více než 183 dní ročně a mají příjmy, musí odvádět daně stejným způsobem jako místní obyvatelé.

 

Daň z přidané hodnoty

 

Daň z přidané hodnoty je v Panamě známá pod označením ITBMS. Tato daň se aplikuje na importované zboží, prodávané výrobky nebo poskytované služby. Daň činí 7 %. Vyšší hodnoty se aplikují na alkoholické nápoje (10 %) či tabák (15 %). Většina obchodníků platí tuto daň měsíčně.

 

Pevná daň pro právnické osoby

 

Každá korporace či zřízení se zisky pro soukromé účely musí platit roční fixní daň 250 USD v okamžiku jejího založení, a 300 USD každý následující fiskální rok bez ohledu na to, zda je firma aktivní či v jakém oboru podniká. Pro tuto platbu existují dvě období splatnosti: pro společnosti založené před 30. červnem každého roku musí být tento poplatek uhrazen od 1. ledna do 30. června, pro společnosti založené po 30. červnu platí druhé pololetí každého roku.

 

Dividendy

 

Daňová sazba pro dividendy je 10 % u subjektů, které mají obchodní povolení a příjmy z panamských zdrojů. Pokud zisky pocházejí z jiných zdrojů, daně z dividend jsou sníženy na 5 %. Podniky v zónách volného obchodu odvádí daň 5 %.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme