Pobřeží slonoviny

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Pobřeží slonoviny je země ležící v západní Africe  je členem Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), Africké unie (AU), Světové obchodní organizace (WTO) a signatářem dohody o Africké kontinentální zóně volného obchodu (AfCFTA). Hospodářství je z velké části řízeno trhem a do značné míry závisí na zemědělském odvětví. Vzhledem k  růstu HDP v roce 2019 ve výši 6,9 % (nebo 4,2 % v přepočtu na obyvatele) patřilo Pobřeží slonoviny  k nejlépe vydělávajícím ekonomikám subsaharské Afriky, což bylo způsobeno zejména expanzí střední třídy, která podporovala poptávku ve všech odvětvích. Před situací COVID-19 zůstal výhled na rok 2020 příznivý a předpokládaný růst činil přibližně 7 % . Národní rozvojový plán (NDP) na období 2021-25 bude utvářet politiku a celkovou ekonomiku. Plán bude klást důraz na investice do infrastruktury a vytváření pracovních míst, spolu s úsilím zlepšit podnikatelské prostředí prostřednictvím omezení byrokracie, potírání korupce a zjednodušení daně z příjmu právnických osob. Růst reálného HDP se v průběhu roku 2022-­26 zrychlí díky silným domácím podmínkám s tím, že reformy v rámci NDP podporující vnitřní investice a očkovací látky proti koronavirům budou šířeji rozšířeny. Pandemie a volby vyhnaly v roce 2021 výdaje nahoru, ale fiskální konsolidace bude obnovena od roku 2022 pod vedením MMF. Očekává se snížení schodku na 3% HDP Ekonomika Pobřeží slonoviny by se měla výrazně zotavit, neboť reálný HDP vzroste v r v roce 2022 o 6,5%, a to především díky zemědělství, stavebnictví, ropným produktům, dopravě a obchodu, investicím a spotřebě. Pobřeží slonoviny je největším světovým výrobcem a vývozcem kakaových bobů a kešu ořechů, dále , káva, dřevo, ropa, bavlna, banány, ananas, palmový olej a ryby. Její dovoz tvoří ropa, rýže, nefiltrované zmrazené ryby, balené léky a rafinovaná ropa.  Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Abijan
Počet obyvatel 28,16 mil.
Jazyk Francoužština
Náboženství Muslimové 42,9 % křesťané 33,9%, tradiční 19,1% 4,1% ostatní
Státní zřízení Republika
Hlava státu Alassane Dramane Ouattara
Hlava vlády Patrick Jerome Achi
Název měny CFA Frank
Cestování
Časový posun -1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Pavel Bílek
Ekonomický úsek Mgr. Beata Matusiková, MBA
Konzulární úsek Mgr. Michal Korecký
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 83,312
Hospodářský růst (%) 6,1
Inflace (%) 4,39
Nezaměstnanost (%) N/A

Mapa globálních oborových příležitostí – Pobřeží slonoviny (MZV) (248B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Pobřeží slonoviny (322.21 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Republic of Côte d’Ivoire

Politika Pobřeží slonoviny se odehrává v rámci prezidentské zastupitelské demokratické republiky, v jejímž rámci je prezident Pobřeží slonoviny, který je zároveň hlavou státu i hlavou vlády. Prezident je volen na pět let ve všeobecném volebním právu. Předseda vlády je jmenován prezidentem na funkční období 5 let. Premiér pracuje pod prezidentem. Prezident rovně ž jmenuje Radu ministrů (kabinet). Nová ústava z roku 2016 počítá s vytvořením nové funkce viceprezidenta. Do konce roku 2016 a do schválení nové ústavy byla zákonodárná moc v Pobřeží slonoviny jednokomorová. Parlament nazvaný Národní shromáždění měl 255 křesel. Její členové byli voleni v jednočlenných nebo vícečlenných okresních volbách ve všeobecných a přímých volbách na pět let. Od dubna 2018 je zákonodárný sbor dvoukomorový s vytvořením senátu, jehož členové jsou voleni na pět let. Jsou ze dvou třetin voleni ve všeobecných a přímých volbách, zatímco prezident jmenuje zbývající třetinu „z bývalých prezidentů institucí, bývalých premiérů a národních osobností“. Občané Pobřeží slonoviny požívají velmi omezených politických práv. Prezident může rozpustit parlament nebo jeho ustanovení vetovat. V Pobřeží slonoviny existuje mnoho legálních politických stran, ale jen velmi málo z nich si zajistilo celostátní podporu.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika zůstane silně ovlivněna úsilím přilákat zahraniční investice a  financovat ambiciózní výdajové plány. Francouzská přítomnost v Pobřeží slonoviny zůstane silná—v podmínky bezpečnosti, investičních toků a obchodních vazeb – vzhledem k pevným vazbám, které jsou již na místě. Francie má v zemi stálou vojenskou základnu, která má částečně přispět ke konsolidaci míru a částečně na podporu vojenských operací jinde na kontinentu. Pobřeží slonoviny jako člen Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) se zapojuje do posílení koordinace v protipovstaleckých kampaních. Pobřeží slonoviny čelí rostoucí hrozbě islamistických povstalců podél svých hranic s Burkinou Faso Faso a Mali. Útoky zůstávají sporadické a koncentrují se kolem příhraničních regionů, takže šance, že se velké části země stanou kořistí ozbrojených islamistických skupin, je malá.  Vláda Pobřeží slonoviny posiluje svou vojenskou přítomnost podél svých hranic, urychluje investice do svého severního regionu s cílem podpořit socioekonomický rozvoj, řeší potravinovou nejistotu mezi rostoucí populací uprchlíků a angažuje se v regionálním úsilí v boji proti povstalcům.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel : 27,48 milionu (2022) 

Průměrný roční růst populace : 2,57% Struktura populace podle věkových skupin: Věková struktura  0-14 let: 38,53% (muži 5 311 971/ženy 5 276 219) 15-24 let: 20,21% (muži 2 774 374/ženy 2 779 012)  25-54 let: 34,88% (muži 4 866 957/ženy 4 719 286)  55-64 let: 3,53% (muž 494 000/žena 476 060)  65 let a více: 2,85% (muž 349 822/žena 433 385) Medián věku: 19,9 let

Struktura etnik:  Akan 32.1%  Ostatní (včetně evropských a libanonských) 21.2%  Voltaique nebo Gur 15%  Northern Mande 12.4%  Krou 9.8% Southern Mande 9%  Neurčeno 0.5%

Struktura náboženských skupin (křesťanských, muslimských atd. v %)  Muslimové 42,9% Katolická 17,2%  Evangelíci11.8%  Metodická 1,7%  Jiný křesťan 3,2%  Animist 3.6%  Jiné náboženství 0,5%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Vláda se zaměří na stimulaci hospodářského rozvoje a podporu růstu reálného HDP zpět na úroveň před vypuknutím koronaviru prostřednictvím provádění Národního rozvojového plánu na období 2021-25 (NDP). Růst reálného HDP klesl ze 7,4 % v roce 2021 na 6,7 % v roce 2022 v důsledku pokračujících účinků ruské invaze na Ukrajinu a pandemie COVID-19. Růst je tažen především těžebním průmyslem, zpracovatelským průmyslem, stavebnictvím, maloobchodem, telekomunikacemi, soukromými a veřejnými investicemi a soukromou spotřebou. Inflace vzrostla ze 4,2 % v roce 2021 na 5,2 % v roce 2022, způsobena především vyššími cenami potravin v důsledku nedostatečných místních dodávek a vyššími náklady na dopravu způsobenými zvýšenými globálními cenami energií. Aby byla zachována kupní síla obyvatelstva, vláda v prvním čtvrtletí roku 2022 dotovala ceny ropy, zvýšila platy státních úředníků a omezila cenu produktů pro masový trh. To zvýšilo rozpočtový schodek ze 4,9 % HDP v roce 2021 na 6,8 % v roce 2022. Nesplacený dluh vzrostl z 52,1 % HDP v roce 2021 na 56,0 % v roce 2022. Riziko předlužení zůstává mírné, stejně jako v roce 2021, a to i při menší kapacitě absorbovat nárazy. Schodek běžného účtu se kvůli zhoršujícím se směnným relacím prohloubil ze 4 % HDP v roce 2021 na 6,9 % v roce 2022. Dovozní ceny rostly více než vývozní, což ještě zhoršilo oslabení eura vůči americkému dolaru. Navzdory vyšším průměrným úrokovým sazbám u bankovních úvěrů (6,1 % v roce 2022 ve srovnání s 5,6 % v roce 2021) se úvěry pro ekonomiku zvýšily o 11,4 % oproti 12,5 % v roce 2021, a to v důsledku dynamiky ekonomické aktivity.

Očekává se, že HDP poroste o 7,2 % v roce 2023 a 7,0 % v roce 2024, protože reformy a investice v Národním plánu rozvoje (NDP) 2021–2025 se zrychlí a začne těžba na nalezišti plynu a ropy Baleine objeveném v letech 2021–22. Růst by mohl být poháněn několika sektory (energetika, stavebnictví, těžba, agrobyznys, obchod, telekomunikace a zemědělství), stejně jako investice a spotřeba. Očekává se, že inflace klesne na 3,7 % v roce 2023 a 2,7 % v roce 2024 v důsledku zvýšených místních dodávek potravin a pokračujícího boje proti vysokým životním nákladům. Očekává se, že rozpočtový deficit se v roce 2023 sníží na 5,2 % HDP a v roce 2024 na 4,1 % kvůli větší mobilizaci domácích zdrojů a lepší kontrole veřejných výdajů. Očekává se, že schodek běžného účtu vzroste na 6,1 % HDP v roce 2023 a 6,0 % v roce 2024 kvůli vyšším investicím NDP. Mezi možné protivětry patří zhoršující se politické klima po místních volbách v roce 2023, pokračující dopady ruské invaze na Ukrajinu, obnovení pandemie COVID-19 a pokles cen zemědělských surovin.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 76,746,16,97,1
HDP/obyv. (USD/PPP) 5963,446648,56713076308120
Inflace (%) 4,095,284,393,92,9
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 15,3216,29817,99919,57220,05
Import zboží (mld. USD) 14,53917,60918,37818,28518,371
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 3,0531,0752,2243,8774,281
Průmyslová produkce (% změna) 3,053,04N/AN/AN/A
Populace (mil.) 27,0327,728,429,1229,85
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/7N/A5/75/75/7

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Rozpočtový schodek dosáhl v roce 2022 6,8 % HDP, což je o 2 body více než v roce 2021 a více než trojnásobek úrovně z roku 2019 (obrázek 2). Ve srovnání se svými africkými protějšky proto Pobřeží slonoviny zaznamenává jeden z nejvýznamnějších poklesů veřejných financí od pandemie. Země také zaznamenala jeden z nejvýraznějších nárůstů dluhu: z 38 % HDP v roce 2019 vzrostl státní dluh na 56,7 % HDP v roce 2022. To vedlo ke zvýšení úrokových plateb, které nyní absorbují 15 % příjmů ve srovnání s méně než 11 % v roce 2019. Dluh však zůstává hluboko pod regionální normou 70 %. Navíc je jeho profil příznivý. Více než 90 % dluhu má pevnou sazbu a průměrná splatnost zůstává dlouhá (7,5 roku). Navzdory vysokému podílu zahraničního dluhu (61 %) je devizové riziko rovněž omezeno, protože pouze 15 % dluhu je denominováno v jiné měně než CFA frank nebo euro. Kromě toho se další vrchol amortizace eurobondů neočekává dříve než v roce 2028.

Rozpočtový schodek se v roce 2023 snížil na 5,3 % HDP z 6,8 % v roce 2022, přičemž další snížení se očekává letos (4,4 %) a v roce 2025 (3,5 %). Veřejný dluh zůstal v roce 2023 stabilní (56,8 %), stále výrazně nad svou předpandemickou úrovní 38 %, ale ve střednědobém horizontu by se měl snížit v důsledku konsolidace rozpočtu a silného růstu HDP. Očekává se, že inflační tlak se v roce 2024 zmírní na 2,3 %, ze 4,3 % v roce 2023, a vrátí se tak pod regionální cíl 3 % stanovený BCEAO.

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,2
Veřejný dluh (% HDP) 56,8 %
Bilance běžného účtu (mld. USD) -3,522
Daně 2024
PO
FO
DPH

2.3. Bankovní systém

Bankovní sektor v Cote je regulován Centrální bankou států západní Afriky (BCEAO). BCEAO je společnou vydávací bankou pro členské státy WAEMU, pověřenou zejména správou jejich společné měny, tj. franku Afrického finančního společenství (CFAF), jejich devizových rezerv a prováděním jejich společné měnové politiky. Pobřeží slonoviny má lví podíl na bankovních aktivech, která vlastní osm členů UEMOA: před Beninem, Burkinou Faso, Guineou-Bissau, Mali, Nigerem, Senegalem a Togem. Sektor komerčního bankovnictví v zemi prochází privatizací, neboť vláda se snaží sektor oživit. Zahraniční banky mohou v Pobřeží slonoviny provádět operace. Vztahují se na ně obezřetnostní opatření a předpisy bankovní komise WAEMU. Navzdory velkému počtu hráčů a značné koncentraci pákového efektu mezi špičkovými institucemi vstupují na trh i nadále noví hráči. Mansa Bank, která se zaměřuje na korporátní zákazníky, získala licenci v únoru 2019 a později téhož roku otevřela své pobočky v Abidžanu s celkovým kapitálem CFA12 miliard dolarů (20,6 milionu Kč). Francouzský telekomunikační operátor Orange byl v roce 2019 dalším účastníkem bankovního segmentu Pobřeží slonoviny a plánuje nabízet mikrofinanční služby.  Do dubna 2020 existovalo v osmi zemích UEMOA celkem 130 bank a dalších 20 finančních institucí. Pobřeží slonoviny zůstalo zemí s nejvyšším počtem těchto bank, a to 29.

2.4. Daňový systém

Daň z přidané hodnoty , obvyklá daň z přidané hodnoty (DPH) u Cote d’ivoire činí 18% Od DPH jsou osvobozeny: vývoz, plyn butan, krmivo pro hospodářská zvířata a hospodářská zvířata, knihy, noviny a časopisy, léky, hnojiva, osivo a zrna. Snížená sazba ve výši 9 % se vztahuje na výrobky vyrobené z pšenice tvrdé, mléka, ropných produktů a na zařízení pro výrobu solární energie. Spotřební daň se vztahuje na dovoz cigaret, alkoholických nebo nealkoholických nápojů a ropných produktů. Firemní daně, Daň společnosti, Standardní sazba daně z příjmu právnických osob pro podniky na Pobřeží slonoviny činí 25 %. Sazba daně z příjmu právnických osob se vztahuje na příjmy ze zisku společností. U telekomunikačních, informačních a komunikačních společností byla sazba zvýšena o 5%. Daňová sazba pro zahraniční společnosti Společnosti-nerezidenti se stálou provozovnou (PE) podléhají stejným sazbám daně jako společnosti-rezidenti, ale pouze ze svých místních příjmů. Společnosti-nerezidenti bez stálé provozovny podléhají srážkové dani ve výši 20 % ze svých místních příjmů. Zdanění kapitálových zisků, Kapitálové zisky se zahrnují do zdanitelného příjmu a zdaňují se standardní sazbou daně z příjmu právnických osob. Míra odpisů může být u nových zařízení a vybavení v prvním roce používání dvojnásobná. Goodwill z převodu aktiv je zahrnut do zdanitelného zisku, ale kladný goodwill může být odečten, pokud daňový poplatník souhlasí s reinvestováním částky během tří let následujících po těchto ziscích. Náklady na zahájení činnosti se musí odepisovat po dobu dvou až pěti let. Úrokové poplatky lze odečíst, pokud se jedná o úrok z půjčky, jejíž výše nepřesahuje základní kapitál společnosti. Úrokový náklad nesmí přesáhnout 30 % zisku společnosti před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace.

Podrobný daňový průvodce naleznete na odkazech níže http://www.dgi.gouv.ci/index.php

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní relace s ČR je poměrně malá. Jeden z největších kontraktů posledních let byla dodávka autobusů IVECO do Abijanu.

20192020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 1,311,380,690,290,46
Export do ČR (mld. CZK) 0,720,801,061,461,71
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,59-0,580,371,171,25

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
652Tkaniny bavlněné tkané (ne úzké a speciální)116,5225,11
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní104,9222,61
743Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.22,464,84
635Výrobky ze dřeva j. n. (obaly, okna, dveře, nádobí ap.)15,783,40
523Soli kovové, peroxosoli kyselin anorganických0,000,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
231Kaučuk přírodní, balata, gutaperča, guajal ap.1484,3886,81
057Ovoce a ořechy (ne olejnaté) čerstvé, sušené128,257,50
071Káva a náhražky kávové38,222,24
553Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel)24,761,45
037Ryby, korýši, měkkýši ap. upravení nebo konzervovaní j. n.4,150,24

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Z ekonomického hlediska patří Pobřeží slonoviny mezi nejrychleji rostoucí africké ekonomiky a je největší ekonomikou ve frankofonní Africe. Pobřeží slonoviny přijalo 1. srpna 2018 nový investiční kodex. Tento nový zákon přináší celou řadu inovací od revitalizace institucionálního rámce přes změnu nastavení daňových pravidel až po nové povinnosti pro investory. Hlavními obchodními partnery kromě EU jako celku jsou jako vedoucí investor Francie a Nizozemsko. Investice se orientují především na těžební průmysl a finance.

20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 2637,352800,683375,494011,964014,64
Export do EU (mil. EUR) 4170,713918,164019,334550,695239,03
Saldo s EU (mil. EUR) 1533,361117,48643,83538,741224,39

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Největšími obchodními úartnery jsou USA, Švýcarsko, Vietnam a Malajsie.

20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 7570,307476,4410073,0812276,3712985,01
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 7511,117644,3410151,6710524,9611410,05
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -59,18167,9078,59-1751,41-1574,96

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Ekonomika Pobřeží slonoviny, jedna z nejsilnějších v Hospodářském společenství západoafrických států, zůstává příznivou destinací pro zahraniční investory v regionu. Podle zprávy UNCTAD World Investment Report 2023 přilákala země v roce 2022 příliv přímých zahraničních investic ve výši 1,58 miliardy USD, meziročně o 15 % více a nad úroveň zaznamenanou před pandemií. Celkový objem přímých zahraničních investic se odhadoval na 13,67 miliardy USD, což je přibližně 19,5 % HDP země. Údaje z Centra pro podporu investic v Pobřeží slonoviny (CEPICI) ukazují, že v roce 2023 byla hlavním investorem v zemi Burkina Faso (11 % investic), následovalo Turecko (7 %), Čína, Francie a Togo (po 5 %). Sektory, kterých se tyto investice týkaly, byly průmysl (52,20 %), služby (46,90 %) a zemědělství (0,90 %). Obecně jsou investice orientovány především do těžebního průmyslu a financí.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

N/A

Smlouvy s ČR

Smlouvy s ČR Mezi Českou republikou a Pobřežím slonoviny neexistuje v současnosti žádná bilaterální smlouva. Do roku 2004 byla v platnosti obchodní dohoda podepsaná v roce 1982 (vypovězena byla v souvislosti se vstupem ČR do EU). V dubnu 2019 obdržel ZÚ Akkra z MZV Pobřeží slonoviny návrhy „Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Pobřeží slonoviny„, „Smlouvy o podpoře a ochraně investic v ČR a Pobřeží slonoviny“ a „Mezivládní smlouvě o ekonomické spolupráci mezi ČR a Pobřežím slonoviny„. Nyní probíhá vyjednávací proces.

3.4. Rozvojová spolupráce

Za rok 2023 neevidujeme ze strany ČR žádné rozvojové projekty.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělství – poptávka po průmyslových hnojivech, traktorech, mechanizaci

▶ Zdravotnický sektor – nemocnice, zdravotnické vybavení, léky

▶ Doprava – autobusy, rozvoj železnice

▶ Energetika – vodní, solární elektrárny

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Vzhledem ke zkrácenému rozsahu Pobřeží slonoviny jako přiakreditované země nejsou zpracovány kulturní podmínky a specifika obchodního jednání, nicméně je možné se inspirovat informacemi zpracovanými pro Ghanu. Specifika budou vycházet hlavně z francouzského kulturního vlivu.

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

Jedná se o frankofonní zemi, doporučujeme veškerou komunikaci primárně vést ve francouzštině, přestože řada obchodních partnerů ovládá anglický jazyk.

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Fixní: 1. leden (Nový rok)1. květen (Svátek práce)7. srpen (Den nezávislosti)15. srpen (Nanebevzetí)1. listopad (Všech svatých)15. listopad (Den míru, Journée nationale de la paix)7. prosinec (výročí úmrtí prvního prez. nezávis. Pobřeží, Félix/e Houphouët- Boigny/ho)25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé: Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)Mouloud (Prorokovo narození)Eid e-Kébir (tj. Eid-ul-Adhá/Tabaski, Svátek oběti) NanebevstoupeníLetniceVelikonoceLaila-Al-Qadr („Lendemain de la nuit du Destin“/zjevení Koránu, 27. den Ramadánu)

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Pobřeží slonoviny ratifikovalo Dohodu o usnadnění obchodu (TFA) a oznámilo WTO své opatření kategorie „A“. Celní kodex západoafrického hospodářského společenství WAEMU převažuje nad celním kodexem Pobřeží slonoviny (CD-CI) v případě sporu. Systém automatického celního odbavení (SYDAM World) je v provozu od roku 2009 a propojuje celní orgány s ministerstvem obchodu, službami státní pokladny, generálním ředitelstvím pro daně (DGI), centrální bankou západoafrických států (BCEAO), všemi schválenými celními clearingovými agenturami, dvěma hlavními přístavními orgány a Radou pro kávu a kakao.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Kontakt na agenturu pro podporu investic: www.cepici.gouv.ci

Zákl. kroky registrace: Složení zákl. kapitálu a notářská certifikace („attestation de dépôt“). Trvání min. 10 dní prostřednictvím banky či 15 dní prostřednictvím notářské kanceláře. Poplatek 10 % kapitálu (pokrývá notáře/18.000 F CFA; stamp duty/500 F CFA za str. textu a registraci).Předložení 2 výpisů z trestního rejstříku ředitelů společnosti. Trvání 4 dny. Poplatek 3.000 FCFA).Registrace statutu (v „Direction de l´enregistrement et du timbre“, do měsíce od podpisu statutu, v opačném případě se poplatky za registraci a stamp duty zdvojnásobí). Trvání 7 dní. Poplatky: kapitál do 5 mld. FCFA: 0,6 %, vyšší suma: 0,2 %. Publikace registrace (v Journal officiel či v tištěných médiích – v případě médií je třeba na místním městském úřadě za 2.100 FCFA legalizovat 3 výtisky). Trvání do 5 dní (publikaci je třeba učinit do 15 dní od registrace). Poplatky 8.760 FCFA za řádek textu. Předložení publikace v obch. rejstříku („Registre du commerce et du crédit mobilier“). Trvání 3 dny. Poplatky 55.000 FCFA. Součástí je registrace všech souborných podkladů a získání tzv. „Déclaration de constitution de société“. Formuláře lze získat v Obchodní a průmyslové komoře. Daňová registrace na MF („Déclaration fiscale d’existence“) – získání DIČ

Formy podniků: Společný podnik. Pobočka zahraniční společnosti: Vznik pobočky zahraniční společnosti není povolen, dokud nebude zaregistrován u Tribunal de Première Instance. Po zaregistrování se pobočka považuje za Ivorijský právní subjekt a je právně nezávislá na společnosti. Společnost s ručením omezeným: Jako součást reforem na zlepšení podnikatelského prostředí zrušila CEPICI minimální kapitál CFA 1 000 000 (asi 2 000 USD), který byl požadován pro vytvoření jakéhokoli s.r.o.. Nyní je potřeba pouze 15.000 CFA (31 dolarů) na registrační poplatek. S.r.o. musí mít alespoň jednoho jednatele. Nejsou vystaveny žádné podílové listy. Akciová společnost (Société anonyme – SA): A.S. společnosti musí mít alespoň jednoho akcionáře. Každá akcie musí mít nominální hodnotu nejméně CFA 10 000 (20 dolarů) a minimální kapitálový požadavek CFA 10 000 000 (20 000 dolarů) pro uzavřené SA a CFA100 000 000 (200 000 dolarů) pro veřejně obchodovatelné společnosti. Schůze ředitelů se musí konat pravidelně. Pokud má společnost základní kapitál nižší než CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů), existuje burzovní daň za registraci akcií, ve výši šesti desetin procentního podílu hodnoty akcií společnosti. U korporací s kapitálem nad hodnotou CFA 2,5 miliardy (5 milionů dolarů) se sníží sazba registrační daně.

5.3. Marketing a komunikace

K marketingovému průzkumu je možno využít např:iích: Ocean Ogilvy – Abidjan https://www.oceanogilvy.com/

Pro reklamní služby je možno využít např.: Voodoo Communications http://voodoo-communication.com/

Nejdůležitější deníky pro reklamu: Fraternité MatinLe Patriote

Nejvýznamnější TV kanály Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI)- NB:RTI, vládní TV stanice Rozhlasové stanice Radio Côte d’IvoireFréquence

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Hlavní právní předpisy upravují autorská a vlastnická práva v Pobřeží slonoviny:

Law No. 2016-555 of July 26, 2016, on Copyright and Related Rights (2016)

Law No. 2013-865 of December 23, 2013, on Combatting Counterfeiting and Piracy, and the Protection of Intellectual Property Rights in Export and Import Operations and Commercialization of Goods and Services (2013)

Související legislativa: Law No. 2004-644 z 9. prosince 2004, tvořící právní režim pro audiovizuální komunikaci (2004)Celní kodex západoafrické ekonomické a měnové unie (WEAMU) (2001)zákon č. 1981-640 z 31.7.1981, kterým se stanoví trestní zákon (novelizovaný zákonem č. 1995-522 ze dne 6. července 1995) (1981)celní kodex (1964)

5.5. Trh veřejných zakázek

V prosinci 2019 přijala vláda nový zákon o veřejných zakázkách. Tento zákon se vztahuje na postupy při zadávání, výkonu, kontrole a regulaci veřejných zakázek. Veřejné zakázky zadává stát, veřejné instituce, místní úřady, organizace, agentury nebo jiná právnická osoba podléhající veřejnému právu. veřejné zakázky také zadávají osoby soukromého práva, které dostávají pomoc nebo záruky od státu. Mezinárodní tendry, Kodex pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin oficiální veřejnosti z Pobřeží slonoviny“ a pro mezinárodní přihlášku formou oznámení v mezinárodních novinách. Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v národní a / nebo mezinárodní a / nebo elektronické podobě; nebo v Úředním věstníku veřejných zakázek Republiky Pobřeží slonoviny. Pokud není uvedeno jinak, neexistují žádná obecná omezení. Musí být respektovány následující obecné zásady: volný přístup k veřejnému zakázce, Rovné zacházení s kandidáty, transparentní postupy, zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti kandidátů. Národní tendry Kodex pro zadávání veřejných zakázek upravuje zveřejnění všech projektů v národní publikaci „Bulletin officiel des Marchés Publics de la république de Côte d’Ivoire“. Účast v národním tendru má stejné podmínky jako účast v mezinárodním tendru.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ústava Pobřeží slonoviny zakládá zemi jako republiku, která provozuje jednotný systém vlády, s legislativou, výkonnou mocí a nezávislým soudnictvím. Právní systém je založen na tradici občanského zákoníku. Soudní systém se skládá ze tří částí: Ústavní soud, který má výlučnou příslušnost k ústavním otázkám, včetně výkladu ústavy a řešení sporů prezidentských voleb, civilní soudy, které se zabývají oblastmi, jako jsou trestní věci, pracovní a pracovní spory, rodinné právo a pozemkové spory, Obchodní soudy – Obchodní soud byl zřízen v roce 2012, aby se zabýval obchodními případy a byl v následujícím roce aktualizován, aby se stal obchodní komorou odvolacího soudu. Místní soudní systém trpí celou řadou nedostatků, vymáhání práv je nejen velmi zdlouhavé (kauzy jsou někdy i po desítky let přesouvány ze soudu na soud), drahé a s otevřeným koncem. Většina soudců je spol.-pol. i finančně ovlivnitelná, většina případů, do nichž je zapojen zahr. investor, končí proti jeho zájmům. Soudy většinou ani nerespektují rozsudky zahr. tribunálů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem, místním arbitrážím soudem). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi či mez. obch. arbitráží, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do země je vyžadován (min. 6 měsíců) platný cestovní pas a vízum. O vízum je možné požádat na: Velvyslanectví Pobřeží slonoviny v Berlíně Schinkelstraße 10 14193 Berlin Německo Tel.: +49 (0)30 890 69 60 +49 (0) 8 906 96 103/104 Fax: +49 (0)30 257 58 993 E-Mail: contact@ambaci.de

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Nábor cizích státních příslušníků musí být zdůvodněn nedostupností požadovaných dovedností na místní úrovni. Cizinci mají nárok na dvakrát nebo třikrát vyšší plat. Minimální mzda se však na ně nevztahuje. Pracovní smlouvu cizího státního příslušníka musí podepsat Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE). Po potvrzení pracovní smlouvy musí budoucí zaměstnanec do tří měsíců požádat o pracovní kartu. Chcete-li požádat o pracovní vízum, musíte předložit následující: kopii diplomů, osvědčení nebo odborných svědectví, kopii výpisu rejstříku trestů, životopis, lékařský certifikát. Chcete-li požádat o pracovní kartu, budoucí zaměstnanec bude potřebovat: řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti kopii orazítkované pracovní smlouvy AGEP,E, dvě fotky pasové velikosti kopii povolení k pobytu. Zahr. pracovníci dle odhadů tvoří až 1/3 prac. síly. Dle zákona z 2004 musí být prac. pozice na trhu min. 2 měsíce, než-li je, neobsazená, zaplněna cizím st. příslušníkem (a to za předpokladu, že po 2 letech bude zaplněna Ivoirijcem). Ústava a zákoník práce udělují všem občanům, s výjimkou příslušníků policie a armády, právo vytvářet nebo sdružovat odborové svazy a vyjednávat kolektivně a pracovníci uplatňují tato práva. Neexistují žádná omezení pro zaměstnavatele, kteří upravují zaměstnání na kolísavé tržní podmínky. Pracovní zákony se neuplatňují, aby přilákaly nebo udržely investice. Odbory (Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire) sdružují 42 % práce-schopných obyv. (87 % ve veř. sektoru), jejich vliv je však rel. slabý (min. měsíční mzda 60.000 FCFA = 100 USD, nástup do důchodu 55 let, prac. doba 40h týdně). Zaměstnanci, kterým byl ukončen pracovní poměr z jiných důvodů než krádež nebo zjevně zanedbané povinnosti, mají nárok na dávky při ukončení pracovního poměru.

5.9. Veletrhy a akce

https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_ivory-coast.html

https://10times.com/company/cote-d-ivoire

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic

Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5,

POB 5226,

Accra – North  

Tel: +233/302.225.540 (247.282) F ax: +233/302.225.337

Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428)

e-mail: accra@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát ČR – Abidjan,

Pobřeží slonoviny

Cocogy II Plateaux ENA, Rue J5, Villa No. 269, 08 BP 3121

Abidjan

tel: +225/ 22 41 89 80 fax: +225 22 41 40 62

e-mail: abidjan@honorary.mzv.cz , consul@consulateczechci.com

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 9.00 – 16.00

Vedoucí úřadu: Mory DIANÉ – honorární konzul

Konzulární působnost: Pobřeží slonoviny

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kód země: 225

Policie: 110/111/170 (20 22 20 30)

Záchranná služba: 185 (22 44 34 45)

Ambulance: 185

Hasiči: 180

CIE (elektřina): 179

SODECI (voda): 175

Dotazy na tel. čísla (Télécom):

Letiště: 21 75 79 01 (02)

Pro kontakty na jakoukoli veřejnou instituci klikněte na níže uvedený odkaz www.annuaire.gouv.ci

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Government of Cote d’Ivoire – www.gouv.ci – gouv.ci

The Investment Promotion Center in Cote d’Ivoire – cepici.gouv.ci

Ministry of Economics And Finance- finances.gouv.ci

Department of the Ministry of Finance and the Economy – https://finances.gouv.ci//

Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes – http://jeunesse.gouv.ci/

The Chamber of Commerce in Cote d’Ivoire – cci.ci

The National Social Security Fund – cnps.ci

The Central Bank of West African States (BCEAO) – bceao.int

Electricity Company of Cote D’Ivoire- cie.ciIndependent

National Regulatory Authority for Public Procurement – ppp.gouv.ci

The Chamber of Commerce and Industry – chamco-ci.org

Water Distribution Company (SODECI) – sodeci.ci

Tourism Agency in Cote d’Ivoire – cotedivoiretourisme.ci

The National Board for Standardization and Certification – codinorm.ci

The Ivory Coast Directorate General of Customs – douanes.ci

National Institute of Statistics – ins.ci/

Port of Abidjan – portabidjan.ci/en

The Ruling Centre – webbfontaine.ci

The Directorate General for Taxation – dgi.gouv.ci

The Coffee and Cocoa Board of Cote d’Ivoire – conseilcafecacao.ci

Fratmat Newspaper – fratmat.infoAbidjan – abidjan.net

Agence Ivoirienne de Presse – aip.ci

RTI  Radio Television Ivoirienne) – www.rti.ci

Doporučujeme