Podání daňového přiznání pomocí internetu

Od března 2003 lze podávat některá daňová přiznání pomocí internetu (přiznání k DPH, k dani silniční, k dani z nemovitostí a Oznámení o nezdaněných vyplacených částkách FO). Podání se uskutečňuje odesláním datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, České daňové správě. Bez el. podpisu je nutné dodat ještě papírovou verzi podání (internet pomůže „jen“ s vyplněním formulářů). Dokument informuje o technických předpokladech a o postupu při podávání daňového přiznání touto formou.Internetové podání se uskutečňuje prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ověřeným certifikační autoritou. Datovou zprávu pak uživatel zasílá finančnímu úřadu a nemusí sídlo správce daně navštěvovat osobně. Internetová aplikace pro podání přiznání k dani však může být prospěšná i těm poplatníkům, kteří nejsou držitelem zaručeného elektronického podpisu. V tomto případě jej vyplní stejným způsobem. Poté stačí příslušný dokument vytisknout a zaslat jej podepsaný poštou nebo předat osobně na podatelnu finančního úřadu, a to nejpozději do pěti dnů.

Daňový subjekt může elektronicky odeslat např. tato podání:

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z příjmu právnických osob
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Přihlášky k registracím a oznámení změn pro fyzické osoby a právnické osoby
 • Hlášení platebního zprostředkovatele podle § 38fa zákona 586/1992 Sb.
 • Obecné písemnosti

Výčet a přehled všech formulářů lze nalézt na adrese: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces.

Všechna uvedená daňová přiznání lze v elektronické podobě zpracovávat prostřednictvím internetové aplikace EPO (Elektronické podání pro daňovou správu).

Aplikace EPO je skutečnou aplikací, která existuje jak v online podobě (v rámci příslušných internetových stránek), tak také v podobě samostatné aplikace pro offline použití. Uživatel tak může data vkládat jak online, tak i do stažených formulářů aplikace v době, kdy není připojen. Teprve následně pak může obsah svého podání předat na „společné rozhraní správců daně“, které se již postará o správné další nasměrování (k příslušnému správci daně). Stejně tak je možné předat připravené podání v elektronické formě na datovém nosiči (např. na disketě). Služeb EPO tak může využít i ten, kdo má k dispozici pouze pomalé připojení k internetu.

V případě podání s datovou zprávou neopatřenou zaručeným elektronickým podpisem se ještě vyžaduje podání v písemné podobě, tj. doručení vytištěného „e-tiskopisu“ správci daně.

Technické předpoklady

Aby bylo možné internetovou aplikaci pro vyplňování e-formulářů spustit, je třeba mít osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows. Formuláře označené (EPO2) je možné vyplnit pomocí běžných prohlížečů Internetu. Formuláře označené (EPO1) je možné vyplnit v aplikaci Internet Explorer řady 6 (od verze 6.0 SP1 a novější), 32bit verze 7, 8 a 9. Samozřejmostí je připojení k internetu. Dále musí být počítač nastaven tak, aby povoloval provádět tzv. privilegované operace – jedná se o čtení a zápis souboru z/na lokální disk počítače a čtení souboru ze serveru. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude nejprve nutné upravit nastavení počítače, popřípadě doinstalovat různá softwarová vylepšení. Pro usnadnění tohoto kroku lze využít funkce automatické kontroly nastavení počítače. Na internetových stránkách Daňového portálu ČDS jsou rovněž bližší informace o technických podmínkách pro použití daňového portálu. Úpravy nastavení počítače nejsou nijak náročné, jsou dobře popsány a měl by je bez problémů zvládnout každý, kdo někdy instaloval program či operační systém na osobní počítač.

Bezpečnost aplikace

Vlastník aplikace EPO, kterým je Ministerstvo financí (MF), zaručuje, že aplikace neprovede žádnou operaci, která by mohla uživatele poškodit. To stvrzuje pomocí tzv. certifikátu, kterým se ověřuje, že aplikace je opravdu původní, nikým nemodifikovaná. Certifikát je v prohlížeči zobrazen po načtení aplikace a je zobrazen na stránce bezpečnosti.

Uživatelský komfort

Součástí poskytované aplikace je plný text pokynu MF k podávání přiznání elektronickým způsobem (Pokyn D-349). Aplikace též nabízí uživateli podrobné návody k jednotlivým formulářům, které mu jsou nápomocny při ručním zadávaní dat. Pro případ importu dat vytvořených v jiných (účetních) programech je dostupný podrobný popis vyžadované struktury a formátu vstupních souborů. Domácí stránka aplikace nabízí rovněž standardní rubriky Novinkya FAQ(často kladené otázky).

Vybrané užitečné funkce usnadňující práci v aplikaci EPO:

 • Automatické doplnění řady položek pomocí číselníku.
 • Automatické matematické operace u některých položek.
 • Kontrola obsahu podání totožné s kontrolami při zpracování podání na finančním úřadu
 • Uložení pracovního souboru s podáním.
 • Zpětné načtení pracovního souboru pro následné úpravy
 • Pokyny k vyplnění u jednotlivých položek formuláře.
 • Možnost připojení přílohy s max. velikostí 4 MB.
 • Uložení k odeslání do Datové schránky atd.

Přílohy formulářů

Formuláře pro podání k dani z příjmu fyzických osob a k dani z příjmu právnických osob, byly zpřístupněny během minulých let. Přílohy k jednotlivým podáním lze naskenovat a přiložit k danému podání. Jde konkrétně o ty přílohy, které nemají jednoduchou a předem danou strukturu. Pro některé, například pro údaje z Rozvahy a z Výkazu zisku a ztrát), je připraven dílčí formulář online, který stačí vyplnit. Jiné přílohy, jako například:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů,
 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru,
 • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění,
 • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění aj.

Lze naskenovat do maximální velikosti 4 MB. EPO přijímá e-přílohy v některém z aktuálně podporovaných formátů, konkrétně souborů s příponami: DOC (dokument Microsoft Word), XLS (sešit Microsoft Excel), PDF (dokument Adobe Acrobat), JPG (obrázek z grafického programu nebo skeneru), TXT (textový soubor bez formátování), RTF (Rich Text Format, soubor z textového editoru – např. Microsoft Word nebo OpenOffice Writer). Dále je možné přiložit e-přílohy podepsané (formát PKCS#7, koncovka P7S) a komprimované (formát a koncovka ZIP), vždy jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Více naskenovaných stránek pro jednu přílohu je doporučeno odeslat pomocí PDF nebo DOC dokumentu (oskenované obrázky se vloží do dokumentu nebo může složený dokument vytvořit skener).

Jak celý proces probíhá

Postup při podání přiznání k dani prostřednictvím internetu:

 • Vstup na Daňový portál
  Na webových stránkách České daňové správy zvolíte „Daně elektronicky – Daňový portál“ (banner v pravé části). Poté do systému vstoupíte přes odkaz (první položka) Elektronická podání pro daňovou správu – Zde máte na výběr celkem pět možností:
 • Kontrola nastavení počítače –dříve než začnete používat Elektronické daňové formuláře je potřeba ověřit, zda váš počítač odpovídá systémovým požadavkům. V současné době je důležité, aby byl váš PC nastavený zejménapro vyplnění inteligentních elektronických formulářů EPO2.
 • Elektronické daňové formuláře– vyplnění elektronických daňových formulářů, tisk, uložení, odeslání aplikací EPO, uložení souboru pro odeslání přes datovou schránku
 • Načtení ze souboru– možnost vybrat uložený soubor v PC pro načtení do aplikace
 • Zjištění stavu podání– informace o stavu zpracování podání pro daňovou správu
 • Seznámení s funkcemi aplikace pro elektronická podání– aplikace krok za krokem
 • Volba daně, způsobu zadání a vstup dat

Po provedení Kontroly počítačezvolíte možnost Elektronické daňové formuláře. Je zde k dispozici seznam daňových formulářů dostupný v aplikaci Elektronická podání pro daňovou správu. Zvolíte si, zda si přejete vyplnit nový formulář, nebo načíst soubor. V případě, že budete vyplňovat nový formulář, zvolíte si, pro který typ daně chcete sestavovat přiznání. V případě načtení souboru můžete tedy daňové přiznání načíst ze souboru připraveného jiným programem (např. programy pro vedení účetnictví), a to bez nutnosti předchozího výběru typu daně. Aplikace dokáže podle přiloženého souboru rozpoznat, o jaký typ daně jde a následně umožní úpravu ve formuláři (daňovém přiznání). Při ručním vkládání dat jsou v elektronickém formuláři k dispozici nápovědy a aplikace sama provádí výpočty. V případě vstupu dat ze souboru musí být data předem uložena v přesně definované struktuře. Na závěr aplikace nabízí provedení kontrol na úplnost a věcnou správnost vyplnění přiznání.

 • Odeslání přiznání S POMOCÍ zaručeného elektronického podpisu
  Máte-li nainstalován zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem, odesílaný soubor (datovou zprávu) opatříte tímto podpisem a odešlete jej. Po odeslání se datová zpráva uloží do souboru označeného v názvu „…-potvrzeni.p7s“.
 • Odeslání přiznání BEZ zaručeného elektronického podpisu
  Pokud zaručený elektronický podpis nemáte, postupujete při vyplňování písemnosti totožným způsobem, pouze v posledním kroku nezvolíte možnost opatření elektronickým podpisem. V tomto případě je však ještě nutné do pěti dnů od odeslání podání, doručit na místně příslušný finanční úřad, podepsaný e-tiskopis. Ten musí být opatřen podpisem daňového subjektu. E-tiskopis je potvrzení (pozor, nezaměňovat s klasickým „daňovým přiznáním“) o učiněném elektronickém podání bez uznávaného elektronického podpisu. Jedná se zpravidla o jednu stranu formátu A4. Možnost uložení, resp. tisku E-tiskopisu je zobrazena po odeslání podání, na stránce informující o úspěšném odeslání podání.
 • Potvrzení o převzetí
  Po odeslání souboru na „společné technické zařízení správce daně“ (centrální server) je automatizovaně vystaveno potvrzení o přijetí podání (obsahuje číslo podání a heslo pro sledování stavu zpracování).
 • Sledování stavu zpracování
  Uživatel aplikace má možnost si ověřovat stav zpracování podání v rámci daňového řízení. Informovat se je možné pomocí aktivace volby „zasílání e-mailových zpráv“ nebo se sám dotazovat v rubrice „Ostatní“ (přístup chráněn nutností zadat číslo podání a heslo pro sledování stavu zpracování). U každého podání je nejprve zkontrolována platnost elektronického podpisu (je-li přítomen), a pak je odesláno na cílový finanční úřad. Uživatel je informován jak o pozitivních (přijetí podání), tak i negativních situacích (odmítnutí podání).

K čemu je elektronický podpis a jak jej získat

V případě, že hodláte plně využívat výhod internetu a podávat daňové přiznání bez osobní návštěvy budovy finančního úřadu, neobejdete se bez elektronického podpisu. Pokud totiž finanční úřad obdrží e-mailovou zprávu s podáním, která není elektronicky podepsána, nebere ji většinou v potaz. Proč je v tomto případě elektronický podpis tak důležitý?

V první řadě slouží k identifikaci odesílatele – příjemce ví, kdo je odesilatelem zprávy. Druhou „jistotou“ adresáta i odesílatele (kterou elektronický podpis oběma poskytuje) je to, že během přenosu nebyla zpráva změněna. Dále díky elektronickému podpisu nelze dodatečně popřít, že odesílatel e-mail s příslušným obsahem odeslal. Sám „majitel“ elektronického podpisu má naprostou kontrolu nad svým podpisem, má zaručeno, že se jeho podpis nepokoušel nikdo napodobit – což se u ručního podpisu nedá vyloučit.

Tzv. zaručený elektronický podpis neboli elektronický podpis založený na certifikátu v současné době vydávají tři schválené subjekty, které obdržely oprávnění vydávat kvalifikované certifikáty od Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poplatky u jednotlivých registrátorů se liší.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme