Podmínky přijetí eura a Česká republika

Jako každý stát Evropské unie, tak i Česká republika musí splnit konvergenční (maastrichtská) kritéria zaručující členství v eurozóně. S těmito podmínkami je spjato nejen jejich splnění v okamžiku vstupu do eurozóny, ale i dlouhodobá udržitelnost.Členství v eurozóně od České republiky vyžaduje, stejně jako od kteréhokoli jiného státu Evropské unie nepoužívajícího euro, splnění konvergenčních kritéria známých též jako maastrichtská kritéria.

Tato konvergenční kritéria lze rozdělit na rozpočtová a měnová. Rozpočtová kritéria stanoví maximální výši schodku státního rozpočtu a veřejného dluhu v poměru k HDP. Měnová kritéria se týkají míry inflace, výše dlouhodobých úrokových sazeb a stability měnového kurzu. Nezbytnou podmínkou splnění těchto kritérií je jejich udržitelnost, nikoli tedy jejich pouhé jednorázové naplnění v okamžiku zamýšleného vstupu do eurozóny.

Maastrichtská kritéria byla přijata ve snaze zabezpečit funkčnost společné měnové politiky a schopnost členů eurozóny fungovat bez vlastní měnové a kurzové politiky. Aby mohla jednotná měnová politika působit optimálně v rámci celé eurozóny, musí být dosažena určitá míra sladěnosti ekonomické úrovně a hospodářského cyklu jednotlivých členských zemí.

Stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou
Kritérium Referenční hodnotaSkutečnost
Veřejné financeVládní deficit nesmí přesáhnout
hodnotu 3 % HDP.
3 %– 1,0 %
(za 2007)
 Veřejný dluh nesmí přesáhnout úroveň 60 % HDP.60 %28,9 %
(za 2007)
Inflační kritériumRoční průměrná inflace nejvýše 1,5 procentního bodu nad referenční hodnotou, která je průměrem inflací v třech zemích EU s nejlepší cenovou stabilitou.2,8 %3,0 %
(za rok 2007)
Stabilita dlouhodobých úrokových sazebVýnos desetiletých vládních dluhopisů nejvýše 2 procentní body nad průměrem výnosů ve třech zemích EU s nejlepší cenovou stabilitou.6,4 %4,3 %
(za rok 2007)
Stabilita směnného kurzuMinimálně dvouletý pobyt v ERM II bez vnitřního pnutí.Česká koruna prozatím není zapojena do ERM II.

Vedle těchto kritérií uvádí Smlouva rovněž požadavek na slučitelnost právních předpisů jednotlivých zemí s legislativou Evropského společenství. Jedná se konkrétně o statut Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB).

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme