Podmínky pro vydání povolení k obchodu s vojenským materiálem pro předsedu a členy správní rady

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon nově zavádí možnost tzv. monistického systému společnosti, ve které plní funkci statutárního orgánu společnosti statutární ředitel a funkci dozorčí rady správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností.Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s touto změnou sděluje, že podmínky pro vydání povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem stanovené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, platí obdobně pro předsedu správní rady, její členy i členy jiného orgánu společnosti s obdobnou kontrolní působností.

Výše uvedené osoby tedy musí splňovat následující podmínky:

  • dosáhli věku 21 let,
  • jsou občany členského státu Evropské unie,
  • mají trvalý pobyt na území členského státu Evropské unie,
  • jsou způsobilí k právním úkonům,
  • splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu,
  • splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl | Služby

Doporučujeme