Podmínky vysílání pracovníků do jednotlivých zemí EU

Dokument obsahuje podrobné informace o podmínkách vysílání pracovníků do členských států EU včetně tamních pracovních podmínek. Pro všechny členské státy EU jsou uvedeny např. notifikační povinnosti, úřady příslušné pro jednotlivé kroky včetně jejich kontaktních adres, údaje podléhající povinnému oznámení, případné sankce za nedodržení stanovených pravidel, apod.Členské státy EU

Státy, které jsou k EU pouze přidruženy

Belgie

Notifikační povinnost

Systém kontroly zahraničních pracovníků se nazývá Limosa a platí od 1. 4. 2007. Jeho cílem je poskytnout Belgii transparentní informace o tom, co se děje na trhu práce a jaký má práce cizinců dopad na ekonomiku. Zároveň má sloužit v boji proti zneužívání pracovních sil a zajistit stejné podmínky pro všechny.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Centre de contact Limosa
BP 224
1050 Bruxelles, Belgique
tel. : +32 2 788 51 57
fax : +32 2 788 51 58 (à partir du 1er avril 2007)
e-mail : limosa@eranova.fgov.be

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Formuláře, další informace a seznam kontaktních míst k podání belgického daňového přiznání naleznete zde: http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/decla/aidedispo.htm

Lhůta pro oznámení vyslání

Minimálně 5 dní předem.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Za porušení předpisu Limosa hrozí až 8 dní vězení, pokuta od 500 až do 2.500 € za každého pracovníka (max. 125.000 €) a ještě administrativní postih od 1 875 € do 6.205 €.

Notifikační formulář

Provádí se elektronicky na formulářích Limosa na www.limosa.be.

Údaje, které je třeba oznámit

 • osobní údaje
 • data začátku a konce vyslání do Belgie
 • druh služeb, které bude vykonávat nebo ekonomický sektor v Belgii
 • místo práce v Belgii, kde bude činnost skutečně vykonána
 • identifikační údaje zákazníka nebo objednatele v Belgii
 • zmocněná osoba (pokud vyřizuje za druhé) musí také uvést své identifikační údaje
 • DIČO nebo IČO (v případě OSVČ)
 • identifikační údaje zaměstnavatele
 • týdenní pracovní doba pracovníka
 • hodinová sazba pracovníka

Maximální délka pracovní doby

Zákonné maximum 8 hodin denně, resp. 38 hodin týdně. Je možné prodloužit pracovní dobu na 40 hodin týdně, pracovníkovi pak ale náleží 12 dní odpočinku za rok navíc.

Maximálně lze pracovat 12 hodin denně, avšak s mnohými omezeními, pokud se jedná o rozvržení pracovní doby, noční práci, počet pracovních dnů v týdnu.

Maximum přesčasů v roce je 65 hodin, 130 hodin výjimečně, na základě povolení úřadů práce (a po dohodě s odbory) a pro určité profese.

Minimální doba odpočinku

Mezi směnami má zaměstnanec nárok na 11 hodin odpočinku za 24 hodin, 35 hodin s nedělí. Během směny je nárok na 15 minut odpočinku po 6 hodinách práce.Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální délka dovolené

20 dní při 5 denním pracovním týdnu, 24 dní při 6 denním pracovním týdnu.

Minimální mzda

Zvláštností belgického systému je, že zákon nestanoví minimální mzdu. Zákon však stanoví povinnost uzavírat kolektivní smlouvy mezi sociálními partnery a v těchto kolektivních smlouvách musí být uvedena minimální mzda. Dojednaná minimální mzda nemůže být nižší než ta, která je stanovena Národní radou práce (CNT – Conseil national du travail) v jejich kolektivních smlouvách (CCT – conventions collectives du travail), které jsou publikovány královskou vyhláškou. V CCT se rozlišuje „minimální měsíční garantovaný příjem“ (RMMG -revenu mensuel minimum garanti) pro osoby nad 21 let a do 21 let.

Konkrétně činí dnes (10/2010) RMMG:

 • 1.415,24 € po dosažení věku 21 let
 • 1.452,80 € po dosažení věku 21 let a 6 měsíců práce
 • 1.469,48 € po dosažení věku 22 let a 12 měsíců práce

viz: http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=31266

Osoby mladší 21 let mají nižší limity minimální mzdy a to: 20 let – 94%, 19 let 88%, 18 let – 82%, 17 let 76% a 16 let 70%.

Souhrnné informace o vysílání pracovníků do Belgie v angličtině jsou dostupné na: http://www.employment.belgium.be/defaultTab.aspx?id=6224

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

Při vyslání do 3 měsíců :

 • smlouva na provedení činnosti
 • občanský průkaz nebo pas
 • pracovní smlouva
 • je-li třeba, pracovní povolení země, kde pracovník obvykle pracuje
 • potvrzení o sociálním pojištění A1
 • adresa bydliště v Belgii
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění

Při vyslání nad 3 měsíce navíc kopie rodného listu a kopie oddacího listu.

Nutnost překladu dokladů

Není uvedeno, ale lze doporučit anglický či francouzský překlad.

Povinnost archivace dokladů

V cílové zemi nikoliv.

Vysílající organizace (zaměstnavatel) má povinnost během 2 let archivovat a předložit na požádání belgické inspekci práce odpovídající (české) dokumenty. Existují výjimky pro: umělci, diplomaté, mezinárodní doprava,…)

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Bulharsko

Notifikační povinnost

Ano

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Národní agentura pro zaměstnanost – www.az.government.bg/eng.

Národní agentura pro příjmy (finanční úřad) – www.nap.bg, a to v případech, kdy doba vyslání přesáhne 183 dní.   

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Národní agentura pro příjmy – http://portal.nap.bg/ospage?id=512&lang=en

Lhůta pro oznámení vyslání

Oznámení je možné učinit současně s vysláním.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Dle čl. 48 Zákona o cizincích může být při nedodržení notifikační povinnosti vyměřena pokuta ve výši v přepočtu od 250 do 2500 EUR pro fyzickou osobu a 10 000 EUR pro právnickou osobu. Při opakování porušení zákona může být sankce zvýšena na 500 až 5 000 EUR pro fyzickou osobu a 20 000 EUR pro právnickou osobu.

Notifikační formulář

Pro notifikaci u Národní agentury pro zaměstnanost notifikační formulář neexistuje.

Údaje, které je třeba oznámit

 • doklad, potvrzující pracovní poměr (zpravidla pracovní smlouvu) vysílaného pracovníka v souladu s legislativou státu, ve kterém je sídlo zaměstnavatele (Nařízení vlády)
 • osobní doklad společně s potvrzením o přechodném pobytu na území Bulharska
 • formuláře A1

Maximální délka pracovní doby

Maximální délka pracovní doby je 8 hodin. Pracovní týden trvá pět dní, tj. 40 hodin

Minimální doba odpočinku

 • Pracovní doba pracovníka se přerušuje jednou nebo několika přestávkami. Zaměstnanec má nárok na minimálně třicetiminutovou přestávku na jídlo.
 • Zaměstnavatel má nárok na minimální dvanáctihodinovou nepřetržitou přestávku mezi pracovními směnami.
 • Mezi pětidenními pracovními týdny má zaměstnanec nárok na tzv. týdenní odpočinek s minimální dobou trvání 48 hodin. V případě práce na směny (při změně nástupu do směny v po sobě následujících týdnech)  má zaměstnanec nárok na minimální 24 hodinový týdenní odpočinek.

Minimální délka dovolené

Minimální délka dovolené za kalendářní rok je 20 pracovních dnů

Minimální mzda

Minimální měsíční mzda je v přepočtu 123 EUR

Za odvedenou práci přesčas platí zaměstnavatel zaměstnanci dohodnuté příplatky, které však nesmí být nižší než:

 • 50 % za práci přesčas ve všední den;
 • 75 % za práci přesčas v dny pracovního volna a pracovního klidu;
 • 100 % za práci přesčas v dny oficiálních svátků;
 • 50 % za práci přesčas při sumárním počítání pracovní doby.

Navýšení ve smyslu předchozího odstavce se počítá z pracovní odměny, stanovené pracovní smlouvou, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • osobní doklady (občanský průkaz, příp. pas)
 • pracovní smlouvu s vysílajícím zaměstnavatelem z členské země EU
 • formuláře A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • potvrzení o přechodném pobytu na území Bulharska

Nutnost překladu dokladů

Ano, k dokladům v cizím jazyce musí být přiloženy jejich přesné překlady do bulharštiny. Toto ustanovení se vztahuje rovněž k administrativnímu řízení ve věci notifikace vysílaných zaměstnanců ze zahraničí.

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Bulharské právo tuto povinnost výslovně nestanovuje, kromě případů, kdy je vysílaný zaměstnanec využíván k činnosti místní osoby, která se tímto automaticky stává zástupcem vysílaného zaměstnance. Zástupce musí mít sídlo v Bulharsku.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Nemusí, kromě případů, kdy je vysílaný zaměstnanec využíván k činnosti místní osoby, která se tímto automaticky stává jeho zástupcem. Zástupce musí mít sídlo v Bulharsku.

zpět na Obsah dokumentu

Česká Republika

Notifikační povinnost

Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné výjimky) potřebují povolení k zaměstnání. Informace se podává na tiskopisu uvedeném dále.

Informační povinnost zaměstnavatele je zakotvena v § 87 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Místně příslušný úřad práce

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Místně příslušný finanční úřad

Lhůta pro oznámení vyslání

Nejpozději v den nástupu k výkonu práce.

Sankce při porušení povinností

Za porušování ustanovení zákoníku práce mohou být zaměstnavatelům uložena opatření k odstranění nedostatků a také pokuty. Obě formy jsou využívány samostatně i souběžně. Porušení ustanovení zákoníku práce není trestní čin.

Kontrola je prováděna podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon vymezuje maximální výši pokut za příslušné porušení ustanovení zákoníku práce, příp. jiných předpisů. Pokuty mohou dosáhnout této výše:

 • za nedodržení maximální délky pracovní doby a doby odpočinku – do 2 mil. Kč
 • za nedodržení minimální délky dovolené za kalendářní rok nebo za její poměrnou část – do 200 tis. Kč
 • za nedodržení minimální mzdy, nejnižší úrovně zaručené mzdy a neproplacení příplatků za práci přesčas – do 2 mil. Kč
 • za porušení ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – do 2 mil. Kč
 • za nedodržení podmínek těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců – do 1 mil. Kč
 • porušení rovného zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákazu diskriminace – 400 tis. Kč
 • porušení podmínek při agenturním zaměstnávání – do 1 mil. Kč.

Notifikační formulář

Notifikační formulář

Údaje, které je třeba oznámit

 • Název právnické nebo fyzické osoby v ČR, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem
 • Určení zahraničního zaměstnavatele
 • Počty a profese vysílaných zaměstnanců
 • Místo výkonu práce
 • Adresa ubytování v ČR

Maximální délka pracovní doby

Maximální délku pracovní doby určuje § 79 zákona č. 262/2006 Sb. ZP

Týdenní délka pracovní doby zaměstnance:

 • pracujícího v jednosměnném pracovním režimu činí nejvýše 40 hodin týdně,
 • pracujícího ve dvousměnném pracovním režimu činí nejvýše 38,75 hodiny týdně,
 • pracujícího ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu činí nejvýše 37,5 hodiny týdně.

U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem lze sjednat zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy.

Minimální doba odpočinku

V ČR jsou čtyři druhy doby odpočinku:

 • Přestávka na jídlo a oddech – Zaměstnavatel je povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce (po čtyřech a půl hodinách v případě mladistvých zaměstnanců)
 • Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami – Zaměstnanec musí mít mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin.
 • Nepřetržitý odpočinek v týdnu – Zaměstnanec musí mít nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.
 • Bezpečnostní přestávka podle zvláštních právních předpisů.

Minimální délka dovolené

Délka dovolené na zotavenou

Základní výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnancům, které zaměstnává stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení přísluší dovolená v rozsahu 5 týdnů.

Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce.

Délka dovolené za odpracované dny

Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Minimální mzda

Pramenem právní úpravy minimálního ocenění mzdou (platem) je:

 • zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) – zejména ustanovení § 111 a §112
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. a nařízení vlády č. 452/2009 Sb.

V současnosti je výše minimální mzdy 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc.

Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje

 • mzda ani plat za práci přesčas,
 • příplatek za práci ve svátek,
 • příplatek za noční práci,
 • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (tj. příplatek za špinavou, těžkou práci),
 • příplatek za práci v sobotu a v neděli.

Pakliže je jejich poskytování upraveno v systému odměňování u příslušného zaměstnavatele, pro tyto účely se naopak do dosažené mzdy zahrnují

 • seniorské příplatky,
 • prémie za kvalitu,
 • 13. mzdy, vánoční příplatky

Odděleně od práva zaměstnance na mzdu je třeba posuzovat právo zaměstnance na cestovní náhrady.

Na právní úpravu minimální mzdy navazuje ještě úprava tzv. nejnižších úrovní zaručené mzdy. Chrání zaměstnance v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a zaměstnance, jimž je za práci poskytován plat (např. se jedná o zaměstnance státu a územně samosprávných celků) před nepřiměřeně nízkým oceněním jejich práce. Předpokládá se, že u zaměstnavatelů, u nichž probíhá dialog se sociálními partnery, je ochrana zaměstnanců při poskytování spravedlivé odměny za práci dostatečně zabezpečena mzdovými ujednáními v kolektivních smlouvách. Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin upravuje rovněž prováděcí právní předpis (nařízení vlády), stejně jako je tomu u minimální mzdy, a jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin. Pro každou skupinu je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy v měsíčním i hodinovém vyjádření.

Vedle základní sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy existují ještě sazby snížené, které lze využít při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (z důvodu věku či stupně invalidity zaměstnance). Tyto sazby mají poskytovat zvýšenou ochranu uvedeným skupinám zaměstnanců a podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Nelze je ale v žádném případě považovat za peněžní ekvivalent vykonávané práce konkrétního zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou především povinni poskytovat všem zaměstnancům mzdu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

Pokud mzda nebo plat zaměstnance nedosáhne minimální mzdy, resp. příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek.

Při stanovení sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v prováděcím právním předpise vláda přihlíží k vývoji mezd a spotřebitelských cen.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie a všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 zákona o zaměstnanosti a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

Nutnost překladu dokladů

Pouze doporučené

Povinnost archivace dokladů

Není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Je nutné uvést odpovědného pracovníka jak právnické nebo fyzické osoby v ČR, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem tak zahraničního zaměstnavatele.

U osoby, která hodlá uzavřít smlouvu se zahraničním subjektem, je třeba uvést kontaktní adresu

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Viz výše

zpět na Obsah dokumentu

Dánsko

Notifikační povinnost

Ano

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

V případě, že je zahraniční společnost poskytovatelem služeb v Dánsku, má povinnost se zaregistrovat v „Registru pro zahraniční poskytovatele služeb“, tzv. RUT (dánsky Register for Udenlandske Tjenesteydere, anglicky Register for Foreign Service Providers).

V registru zahraniční společnost uvede informace o každé jednotlivé službě, kterou poskytuje v Dánsku, a o pracovnících vysílaných do Dánska. Pokud má být společnost registrována jako plátce DPH, lze tuto registraci provést rovněž prostřednictvím RUT.

Bližší informace naleznete na stránkách www.virk.dk

Jedná se o internetový portál zřízený dánskou státní správou. Hlavním cílovým adresátem je:

The Danish Commerce and Companies Agency
P.O. Box 622
0900 Copenhagen C
Denmark

Formuláře jsou k dispozici na webové adrese: www.virk.dk/RUT

Přímé hyperlinky na jednotlvidelné pracovní doby je max. 8 hodin denně a 40 hodin týdně.

Minimální doba odpočinku

V případě pracovní doby trvající přes 6 hodin je stanovena 1 hodina odpočinku, podle dohody může být zkrácena minimálně na půl hodiny.

Minimální délka dovolené

Délka dovolené je v závislosti na délce pracovního poměru 2-2,5 dne za každý odpracovaný měsíc (podmínka odpracování min. 14 dní nebo 35 hodin v měsíci)

Minimální mzda

Minimální mzda je stanovena na základě všeobecně závazné kolektivní smlouvy v daném sektoru. Odkazy na kolektivní smlouvy jsou uvedeny na stránkách největší finské odborové centrály SAK (www.sak.fi), kde je u jednotlivých odborových svazů propojení na příslušné kolektivní smlouvy. V anglické verzi www.sak.fi/english jsou obecné informace o kolektivních smlouvách v části „This is SAK – Labour market system – Agreements“, kde je uvedeno, že některé odborové svazy a zaměstnavatelské organizace mohou poskytnout překlad svých kolektivních smluv do angličtiny. Většina ostatních svazů má mimo jiné i v angličtině obecnou informaci o kolektivních smlouvách v příslušných oborech. Kolektivní smlouvy jednotlivých odvětví průmyslu a služeb je možno vyhledávat též na internetové adrese http://www.finlex.fi/en/ – odstavec „Secondary legislation“ a dále pak v oddíle „Collective Agreements“. Vyhledávání je možno provádět podle abecedního pořádku jejich názvů nebo podle roku jejich uzavření.

Práce přesčas honorována tak, že první dvě hodiny práce přesčas jsou honorovány 50-ti procentním příplatkem, přičemž základem pro výpočet příplatku je brána standardní hodinová sazba. Každá další přesčasová hodina je honorována příplatkem ve výši 100 % hodinové sazby.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

Zástupce vysílajícího podniku musí mít před zahájením práce vyslaných pracovníků písemně tyto údaje:

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad
 • identifikační údaje o vysílajícím podniku a údaje o odpovědné osobě ve státě, kde má vysílající podnik sídlo
 • informace o pracovních podmínkách uplatňovaných v pracovní smlouvě vyslaného pracovníka
 • objasnění práva na vykonávání činnosti (služby) vyslaného pracovníka

Nutnost překladu dokladů

Překlad není nutný, ale zástupce vysílajícího podniku musí v případě nesrozumitelného jazyka umět doklady objasnit.

Povinnost archivace dokladů

Vysílající podnik musí před zahájením práce vyslaných pracovníků oznámit subjektu, pro který je práce vykonávána, kdo (zpravidla zástupce vysílajícího podniku) bude mít u sebe uvedené doklady po celou dobu vyslání pracovníků. Údaje musí být uschovány dva roky po ukončení práce vyslaných pracovníků ve Finsku.

Jestliže vyslaní pracovníků trvá déle ne 8 dní, zaměstnavatel nebo zástupce vysílajícího podniku musí evidovat pracovní dobu a údaje o zaplacení mezd vyslaných pracovníků.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Jestliže zaměstnavatel vyslaného pracovníka nemá ve Finsku obchodní zastoupení, musí vysílající podnik ustanovit ve Finsku zástupce, který je zplnomocněný jednat za vysílající podnik u soudu a přebírat jeho písemnosti. Zástupce musí být ustanoven nejpozději při zahájení práce vyslaného pracovníka a jeho pověření musí trvat minimálně 12 měsíců po skončení práce ve Finsku. Zástupce nemusí být ustanoven, jestliže vyslání trvá max. 14 dní.

Zástupce musí mít sídlo, resp. musí být usazen ve Finsku.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Francie

Notifikační povinnost

Ano

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Inspektorát práce v místě výkonu práce (Direction départementale du travail)

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Inspektorát práce v místě výkonu práce (Direction départementale du travail)

Seznam dostupný na: http://www.calcul-impots.com/centres/

Lhůta pro oznámení vyslání

Přesná lhůta není určena. Oznámení musí být sepsané ve francouzštině a doručeno před zahájením vyslání formou doporučeného dopisu do vlastních rukou s potvrzením o převzetí nebo faxem.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Za nedodržení notifikační povinnosti je stanovena pokuta ve výši až 750 Euro.

Notifikační formulář

Formulář naleznete na: http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/formulaires,55/etrangers-en-france,69/detachement-de-travailleurs,9542.html

Údaje, které je třeba oznámit

 • Údaje o firmě: název, adresa a kontaktní údaje, právní forma, předmět podnikání, IČO
 • Informace o vyslání: adresa a kontaktní údaje zástupce firmy ve Francii po dobu vyslání, adresa a kontakt klienta, datum a délka vyslání, pracovní doba
 • Údaje o vyslaných pracovnících: jméno, datum narození, státní občanství, kvalifikace, charakter práce, kterou bude vykonávat, hrubá měsíční mzda, datum podpisu pracovní smlouvy

Maximální délka pracovní doby

35 hodin týdně. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví (38 hodin) Přesčasy jsou možné, pracovní doba však nesmí překročit 48 hodin/týden.

Minimální doba odpočinku

11 hodin/den + 1 den týdně. Pokud je denní pracovní doba 6 hodin a více, zaměstnanec má nárok na alespoň 20ti minutovou přestávku. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální délka dovolené

5 týdnů ročně (2,5 dne/měsíc)

Minimální mzda

8,86 EUR/hodinu, tj. 1343,77 EUR/měsíc (od 1. 1. 2010)

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • doklad o notifikaci
 • výpis z obchodního rejstříku podniku
 • smlouva o subdodávce nebo na prováděnou službu
 • faktury
 • výplatní pásky vyslaných zaměstnanců, jejich pracovní doba
 • doklady o řádném placení zdravotního (Evropský zdravotní průkaz) a sociálního pojištění (formulář A1 vydaný Českou správou sociálního zabezpečení).
 • potvrzení o zdravotní prohlídce zaměstnanců

Nutnost překladu dokladů

Doklady je třeba přeložit do francouzštiny.

Povinnost archivace dokladů

Účetní doklady je třeba archivovat po dobu 10 let, ostatní doklady po dobu 5 let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Irsko

Notifikační povinnost

není

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

není

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

není

Lhůta pro oznámení vyslání

není

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

nejsou

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

nejsou

Maximální délka pracovní doby

Maximální délka pracovní doby v Irsku je 48 hodin týdně. Tato doba se vypočítává průměrně ze 4, 6 nebo 12 měsíců (záleží na zaměstnání). Do této doby se nezapočítávají přestávky, dovolená, nemocenská, mateřská, apod.

Minimální doba odpočinku

Po odpracovaných 4,5 hodinách je nárok na přestávku v délce 15 minut a po dalších 2 odpracovaných hodinách na další 15 min. přestávku. Tyto přestávky jsou neplacené. V rámci 24 hodin je nárok na přestávku v trvání 11 hodin.

Minimální délka dovolené

Existují 3 různé metody pro výpočet dovolené pro zaměstnance v Irsku a záleží na zaměstnavateli, kterou metodu zvolí:

 1. Zaměstnanec, který pracoval minimálně 1365 hodin během 1 roku (buď od dubna do března, nebo od ledna do prosince – záleží na zaměstnavateli), tj. průměrně minimálně 26,5 hodin týdně, má nárok na maximálně 4 týdny dovolené.
 2. Zaměstnanec, který pracoval minimálně 117 hodin během kalendářního měsíce má nárok na 1/3 týdne dovolené (tj. opět 4 týdny dovolené celkově za rok).
 3. Dovolená tvoří 8 % odpracovaných hodin v průběhu roku (opět buď od dubna do března, nebo od ledna do prosince – záleží na zaměstnavateli), maximálně však 4 týdny.

Minimální mzda

Minimální mzda je 8,65 Euro  hodinu pro tzv. zkušené dospělé zaměstnance.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

není

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Itálie

Notifikační povinnost

V Itálii neexistuje notifikační povinnost.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

není

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

více informací: www.inps.it

Lhůta pro oznámení vyslání

není

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

nejsou

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

nejsou

Maximální délka pracovní doby

Maximální délka pracovní doby včetně přesčasů nesmí po dobu 4 měsíců přesáhnout průměrnou délku 48 hodin za 1 pracovní týden.

Minimální doba odpočinku

Obecně platí, že manuální pracovníci mají po odpracování 8 hodinové směny nárok na odpočinek o délce nejméně 11 hodin. Pro jednotlivé pracovní činnosti však platí speciální ustanovení pro konkrétní profese na základě speciálních prováděcích předpisů a kolektivních pracovních smluv.

Minimální délka dovolené

Minimální délka placené dovolené v soukromém sektoru je stanovena individuálně na základě kolektivního vyjednávání, jehož ustanovení platí plošně pro určité odvětví (nikoliv pouze pro jeden podnik). Ve veřejném sektoru mají zaměstnanci nárok na dovolenou v délce 30 pracovních dní.

Minimální mzda

Výši minimální mzdy není  možné určit pro všechny pracovníky, neboť v Itálii je výše základního platu a případných vedlejších základů určována přímo kolektivními smlouvami jednotlivých kategorií.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

není

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Kypr

Notifikační povinnost

Ano

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Ministry of Labour and Social Insurance
Department of Labour
9, Klimentos street
1480 Nicosia Cyprus
tel.: 00357 22400802, 22400844
fax: 00357 22400809
e-mail: director@dl.mlsi.gov.cy
Více informací naleznete zde: www.mlsi.gov.cy

Občané EU se musí v případě, že se chystají na území Kypru strávit více než 3 měsíce, hlásit k pobytu u Ministerstva vnitra:

Civil Registry and Migration Department
Ministry of Interior
Head Office – Chilonos street,
Nicosia
tel.: 00357 22403904

 • je nezbytné vyplnit formulář MEU1A1
 • prokázat dostatečný příjem ze zaměstnání mimo KR
 • být pojištěn (postačuje Evropský zdravotní průkaz)
 • předložit pracovní smlouvu

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

The District Inland Revenue Department
Ministry of Finance
Andrea Zakou steet No. 9, Engomi
Nicosia 

Lhůta pro oznámení vyslání

Oznámení musí být učiněno minimálně jeden den před vysláním.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Za nesplnění notifikační povinnosti hrozí zaměstnavateli sankce uvěznění  až na dobu 3 měsíců nebo pokuta EUR 3 420 nebo obě sankce současně. Vedle toho se mohou současně uplatnit další sankce, které vyplývají z pracovněprávních předpisů.

Notifikační formulář

Vyslání není třeba oznámit na speciálním formuláři.

Údaje, které je třeba oznámit

 • jméno vysílajícího podniku, adresu hlavního sídla a právní status
 • detaily o právním zástupci podniku jednajícím za podnik a zástupci na Kypru, pokud existuje
 • místo provádění služby (adresa, jméno, právní status, sídlo firmy, kde budou pracovníci poskytovat služby)
 • datum počátku vyslání
 • délku vyslání
 • osobní identifikační údaje vyslaných pracovníků charakter činnosti

Maximální délka pracovní doby

Obecně se týdenní pracovní doba dohodnuta v kolektivních smlouvách pohybuje v rozmezí 38 – 40 hodin. Týdenní pracovní doba nesmí překročit v průměru 48 hodin, a to včetně přesčasů. Kolektivní smlouvy nelze nalézt na internetu. Jejich aktuální verze lze vždy získat u odborové organizace či příslušného oborového svazu (řecky).

Minimální doba odpočinku

11 po sobě následujících hodin v průběhu každých 24 hodin. Překročí-li pracovní doba šest hodin v jednom dni, pracovník má právo na minimálně 15 minutovou přestávku, v průběhu které může opustit pracoviště. Dále má pracovník nárok na minimální nepřetržitý 24 hodinový odpočinek týdně. 

Minimální délka dovolené

Pracovníci, kteří pracují na bázi 5-ti denního pracovního týdne, mají nárok minimálně na 20 dní placené roční dovolené a ti, kteří pracují na bázi 6-ti denního pracovního týdne mají nárok minimálně na 24 dní placené roční dovolené. Minimální roční placená dovolená sjednaná v kolektivních smlouvách je delší.

Minimální mzda

Zákon stanoví minimální mzdu pouze pro prodavače, kancelářské síly, ošetřovatelé nemocných a pečovatelky o děti. S účinností od 1.4.2010 je minimální mzda stanovena na 853 EUR při nástupu do zaměstnání a po 6 měsících 887 EUR. V ostatních profesích jsou mzdy sjednávány v kolektivních smlouvách anebo přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to včetně sazeb za přesčasy.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

Povinná notifikace musí být v řečtině a angličtině, u pracovní smlouvy doporučujeme mít překlad do angličtiny.

Povinnost archivace dokladů

Doklady není třeba archivovat.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Doporučujeme