Podmínky vysílání pracovníků do jednotlivých zemí EU – druhá část

Dokument obsahuje podrobné informace o podmínkách vysílání pracovníků do členských států EU včetně tamních pracovních podmínek. Pro všechny členské státy EU jsou uvedeny např. notifikační povinnosti, úřady příslušné pro jednotlivé kroky včetně jejich kontaktních adres, údaje podléhající povinnému oznámení, případné sankce za nedodržení stanovených pravidel, apod.

zpět na Obsah dokumentu

Litva

Notifikační povinnost

Vyslání je třeba oznámit, pokud jeho doba přesáhne 30 dní nebo pokud pracovníci vykonávají stavební práce v oborech spadajících pod litevský stavební zákon.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Teritoriální oddělení Státního inspektorátu práce (State Labour Inspectorate)
Kontaktní osoba: Aras Petrevičius
Senior Labour Inspector of Legal Division
tel.: +370 5 21 3 9771
e- mail: petrevicius@vdi.lt

více informací:  www.vdi.lt

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Vyslané pracovníky je třeba zaregistrovat na teritoriálním odboru Státního inspektorátu práce (litevsky Teritoriniai skyriai): http://195.182.94.124/index.php?-58139318

Lhůta pro oznámení vyslání

Oznámení musí teritoriální pracoviště SLI obdržet nejméně 5 dní před zahájením výkonu práce. V odůvodněných případech (havárie apod.) může být předáno v první den výkonu práce.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Při nesplnění notifikační povinnosti nebo při opožděné notifikaci existují sankce ve výši od 400 do 800 Lt.

Notifikační formulář

Formulář nazvaný „Report on a Worker Posted to Perform Work in the Republic of Lithuania“ je dostupný na stránkách Státního inspektorátu práce: http://www.vdi.lt/index.php?-1211904669(v anglické i litevské verzi, předložen musí být v litevštině).

Údaje, které je třeba oznámit

 • jméno
 • adresa
 • typ činnosti

Maximální délka pracovní doby

40 hod. týdně, max. 48 hod. týdně včetně přesčasů. Při více pracovních poměrech max. 12 hodin. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální doba odpočinku

Nejméně 0,5 hod. denně, max. 2 hod. denně. Doba odpočinku mezi směnami min. 14 hod. v periodě 24 hod. Nejkratší nepřerušovaná doba odpočinku 35 hodin týdně.

Minimální délka dovolené

Základní doba dovolené je 28 dnů. Minimálně 35 dnů musí mít zaměstnanci pod 18 let, osamělý rodič s dítětem ve věku do 14 let nebo se zdravotně postiženým dítětem do 18 let.

Minimální mzda

800 Lt (202,3 €) měsíčně

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • osobní doklady
 • doklad k potvrzení kvalifikace pro výkon práce
 • formulář A1
 • evropská karta zdravotního pojištění (EHIC)

Nutnost překladu dokladů

Doporučujeme mít ověřený překlad dokladů týkajících se výkonu práce.

Povinnost archivace dokladů

V litevských zákonech tato povinnost není stanovena. Přesto doporučujeme dokumenty archivovat v souladu s předpisy platnými pro ostatní osobní doklady.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Zákonem není stanoveno, doporučujeme projednat v konkrétním případě, zejména v případě vyššího počtu pracovníků.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Zákonem není stanoveno, doporučujeme projednat v konkrétním případě, zejména v případě vyššího počtu pracovníků.

zpět na Obsah dokumentu

Lotyšsko

Notifikační povinnost

Ano

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Státní Inspekce práce
38, K-1, Kr.Valdemara Str.
Riga, LV 1010
tel.: +371 67021704
fax: +371 67021718
e-mail: vdi@vdi.gov.lv
web: www.vdi.gov.lv

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Rejstřík plátců daní u Státní daňové služby

více info: www.vid.gov.lv

Lhůta pro oznámení vyslání

Oznámení je možno učinit kdykoliv před vysláním, ne však až zároveň s vysláním.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

Pokuta stanovená národním právem.

Notifikační formulář

V současné době neexistuje žádný formulář pro tyto účely.

Údaje, které je třeba oznámit

 • Jméno a příjmení zaměstnance
 • Datum zahájení výkonu práce
 • Předpokládaná délka práce
 • Místo výkonu práce
 • Zástupce zaměstnavatele v Lotyšsku

Maximální délka pracovní doby

8 hodin denně, 40 hodin týdně.

Běžný rozsah práce zaměstnanců v rizikovém prostředí nesmí přesahovat 7 hodin denně a 25 hodin týdně, v případě, že vykonávají takovouto práci více než 50 % svého obvyklého denního či týdenního rozsahu práce.

Práce přesčas je povolena jen v případě, že se tak dohodli zaměstnanec a zaměstnavatel písemnou formou. Práce přesčas  nesmí přesáhnout 144 hodin během doby 4 měsíců (č.136 PP).

Minimální doba odpočinku

12 hodin po sobě jdoucích a délka odpočinku v rámci týdne ( 7 dnů) je nejméně  42 hodin po sobě jdoucích.

Každý zaměstnanec má právo na přestávku na oběd, jestliže  jeho  pracovní doba přesáhne více než 6 hodin. Přestávka na oběd musí být povolena ne později než 4 hodiny od začátku pracovní doby.

Minimální délka dovolené

20 dní, přičemž jedna část placené dovolené musí být čerpána v rozsahu minimálně 2 po sobě jdoucích kalendářních týdnů.

Není povoleno kompenzovat placenou dovolenou formou finanční, výjimku tvoří případ ukončení pracovního poměru, kdy zaměstnanec nevyčerpal placenou dovolenou za kalendářní rok.

Minimální mzda

Současná minimální mzda byla stanovena  na 180 LVL. Pro zaměstnance vykonávající rizikovou práci by měla být stanovena  doplňková mzda. Výše příplatku by měla být stanovena v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě  zaměstnance.

Zaměstnanec, který pracuje v noci, by měl dostávat příplatek minimálně 50 %  hodinového nebo denního mzdového tarifu, v případě, že byla dohodnuta paušální částka výplaty, příplatek by neměl být nižší než 50 % platového tarifu.

Zaměstnanec, který vykonává práci přesčas nebo pracuje v době svátků, v době pracovního volna či pracovního klidu, by měl dostat příplatek minimálně 100 %  hodinového nebo denního mzdového tarifu.

V  kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě se zaměstnancem by měly být  specifikovány vyšší příplatky.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Státní pracovní inspekce při svých kontrolách většinou požaduje všechny důkazy o tom, že pracovník je zaměstnán v souladu se všemi zákonnými normami. Inspekce zejména žádá, aby zaměstnavatel  předložil  všechny potřebné dokumenty, které jsou potvrzením pracovního vztahu a faktu vyslání pracovníka.

Nutnost překladu dokladů

Dokumenty je třeba přeložit.

Povinnost archivace dokladů

Nutné dokumenty mají být přístupné pouze během celé doby vyslání pracovníka.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Pracovní zákon č.14 část 4 č.5 určuje, že zaměstnavatel, který vysílá zaměstnance za výkonem práce v Lotyšsku, má  povinnost určit svého zástupce v LR. Všechny dotazy tykající se  konkrétního pracovníka se řeší s tímto určeným zástupcem  zaměstnavatele.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

Zdroj informací

Další podrobnosti na téma vysílání pracovníků lze dohledat na stránkách lotyšské Státní inspekce práce, a to i v angličtině na adrese: http://www.vdi.gov.lv/index.php?zinas_id=174&lang_

zpět na Obsah dokumentu

Lucembursko

Notifikační povinnost

Ohlašovací povinnost existuje v případě prací řemeslného či průmyslového charakteru. U  samostatně výdělečné či obchodní činnosti tato povinnost není.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

1. Ministerstvo středních stavů, turistiky a bydlení

Ministere des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
Département des autorisations
B.P. 535
6, bd Royal
L-2449 Luxembourg
tel.: +352 24 78 47 18
fax: +352 24 78 47 40
web: http://www.itm.lu/

Zaměstnavatel má oznamovací povinnost a musí prokázat u tohoto úřadu, že má ve své domovské zemi platné oprávnění provádět činnosti řemeslného a průmyslového charakteru, které bude vykonávat v LU. Zaměstnavatel zašle Ministerstvu oznamovací dopis, ke kterému přikládá osvědčení českého profesního svazu (na formuláři Evropského společenství), či jiný kvalifikační dokument. Ministerstvo písemně potvrdí zaměstnavateli přijetí oznámení, pokud bude naplněn princip vzájemného uznávání profesní kvalifikace mezi oběma zeměmi dle nařízení ES 2005/36/CE, které je platné 12 měsíců a musí být obnovováno. Tento doklad zaměstnavatel bude používat v následném jednání s ostatními úřady.

2.Inspektorát práce a dolů

Inspection du Travail et des Mines (ITM)
3, rue des Promeurs
L-2361 Strassen
tel.: +352 247 86145
fax: +352 49 14 47
e-mail: entsendung@itm.etat.lu
web: www.itm.etat.lu

notifikace viz níže

3. Místní úřad

Administration communale

V případě přechodného pobytu v LU delšího než 3 měsíce jsou zaměstnanci povinni provést registraci (prohlášení o příjezdu) na Místním úřadě v místě přechodného pobytu, a to v průběhu tří měsíců od data příjezdu (nejedná se o pobytové povolení). Pro tento účel předkládá úřadu „potvrzení zaměstnavatele“, kterým potvrzuje kvalifikaci zaměstnance a předpokládanou délku jeho pobytu.

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Administration des Contributions Directes
45, bd Roosevelt
L-2882 Luxembourg
tel.: +352 40 800-1
fax: +352 40 800 2022
web: www.impotsdirects.public.lu

Formulář na daňové přiznání zaměstnance: www.impotsdirects.public.lu/formulaires/fiches_d_impot/2008/164_2008_fr.pdf

Lhůta pro oznámení vyslání

Pro oznamovací povinnost na ITM postačí 2-3 dny před zahájením činnosti.

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

U zaměstnanců, kteří nebudou řádně a včas zaregistrováni, bude zastavena jejich činnost až do doby, kdy budou všechny náležitosti splněny. Materiální sankce (peněžní pokuty aj.) nejsou stanoveny.

Notifikační formulář

Zaměstnavatel musí přihlásit zaměstnance, kteří budou vykonávat činnost, na každou akci samostatně, a to na předepsaném formuláři „DDD – Déclaration de détachement“, který lze získat zde: http://www.itm.lu/formulaires-1/declaration-de-detachement-ddd/declaration-de-detachement-ddd, který zašle doporučeně (v případě opakované přihlášky i faxem či e-mailem).

Údaje, které je třeba oznámit

 • identifikační údaje o zaměstnavateli vč. informace o praktikovaných standardech bezpečnosti práce a osobě zodpovědné za tuto agendu
 • identifikační údaje zástupce
 • adresa pracoviště/místa realizace projektu, kde zaměstnanci budou provádět činnost
 • informace vztahující se k prováděné činnosti (zahájení, předpokládaná délka, typ činnosti, identifikační údaje hlavního dodavatele/odběratele)
 • zaměstnanci, kteří budou na místě činnost provádět (jméno, příjmení, datum narození, národnost, kvalifikace a dosažené vzdělání)

kopie potvrzení přijetí žádosti vystavené Ministerstvem středních stavů týkající se profesní kvalifikace – potvrzení k činnosti.

Maximální délka pracovní doby

10 hod. denně; 48 hod. týdně v průměru za 6–12 měsíců.  Práce v neděli,  je zakázána (kromě stanovených výjimek).

Minimální doba odpočinku

44 hod. týdně nepřetržitě. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální délka dovolené

25 pracovních dnů ročně. Nárok vzniká po 3 měsících nepřerušené práce. 1x za rok musí délka dovolené činit minimálně 12 dnů.

Minimální mzda

Pracovník ve věku:

 • 15–17: 1231,30 €/měs. – tj. 7,12 €/hod.
 • 17–18: 1313,39 €/měs. – tj. 7,59 €/hod.
 • 18 plus: 1641,74 €/měs. – tj. 9,49 €/hod.

Kvalifikovaný dělník: 1970,08 € – 11,39 €/hod.

Uplatňuje se automatická indexace mezd v momentě, kdy se zvýši životní náklady o více než 2,5 %/6 měs. Kolektivní smlouva může mzdy upravit i jinak (seznam jednotlivých oborů, které jsou upraveny kolektivní smlouvou, je zveřejněn na webové stránce www.itm.etat.lu).

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, národnost
 • přesná profesní kvalifikace a dosažené vzdělání
 • na jaké pracovní zařazení byl zaměstnanec přijat do firmy a jakou činnost tam pravidelně vykonával
 • tři poslední výplatní pásky (stačí kopie) před dobou nasazení v LU (musí obsahovat i údaj o zůstatku dovolené)
 • trvalé, případně přechodné bydliště po dobu nasazení v LU
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci
 • kopie pasu nebo identifikačního dokladu
 • informace o opatřeních k prevenci a ochraně proti pracovním úrazům (např. diplom o zaškolení určeného pracovníka pro tuto agendu)
 • místo výkonu činnosti v Lucembursku a její předpokládaná délka
 • kopie formuláře A1 nebo kompletní koordináty úřadu sociálního zabezpečení, u kterého je zaměstnanec po dobu vyslání do LU zdravotně a sociálně pojištěn
 • kopie pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnancem
 • povolení k provádění činnosti vystavené Ministerstvem středních stavů, turistiky a bydlení
 • informace o řídící struktuře vysílající organizace.
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění

Nutnost překladu dokladů

Doporučuje se překlad všech dokumentů – možné verze: francouzština, němčina, angličtina je akceptována.

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Ano, zástupcem je osoba, u které jsou uloženy doklady a údaje o vyslaných zaměstnancích, které musí být neustále k dispozici pro případnou kontrolu. Nemusí splňovat žádná kvalifikační kritéria a nenese právní odpovědnost za závazky vysílající organizace. Zástupce musí být během pracovní doby vždy dosažitelný a schopen podat informace o adrese pracoviště, délce prováděných prací a jménech zaměstnanců vyslaných na toto pracoviště.

Musí mít některý z výše uvedených zástupců sídlo ve státě vyslání?

Ano, mohou to být jakékoliv fyzické nebo právnické osoby usazené v LU. Na webové stránce ITM je zveřejněn seznam disponibilních zástupců.

zpět na Obsah dokumentu

Maďarsko

Notifikační povinnost

V Maďarsku neexistuje.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

není

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Vyslaný pracovník musí ještě před zahájením výkonu práce požádat o daňový identifikační znak (http://en.nav.gov.hu/taxation/registration) na místně příslušném Daňovém a finančním kontrolním úřadě (Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, APEH).

U tohoto úřadu je pak třeba pracovníka zaregistrovat, pokud jeho předpokládaná délka vyslání přesáhne 183 dní.

Pokud soukromá osoba cizí státní příslušnosti nedisponuje v Maďarsku bydlištěm, místem pobytu, žádost o vydání daňového identifikačního znaku má podat na Správě pro zvláštní poplatníky APEH (APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága), adresa: 1077 Budapest, Dob u. 75-81., Tel.: 1/461-3300).

Více informací: http://www.apeh.hu/

Lhůta pro oznámení vyslání

není

Sankce při nedodržení notifikační povinnosti

200 000 – 500 000 HUF

Údaje, které je třeba oznámit

 1. Státní příslušnost a identifikační údaje soukromé osoby cizí státní příslušnosti
 2. termín zahájení práce
 3. Jméno, sídlo resp. bydliště soukromé osoby nebo zahraniční organizace, které nesou náklady práce

Maximální délka pracovní doby

8 hodin denně, 40 hodin týdně.

Rozsah celkové pracovní doby lze zvýšit na základě dohody stran nejvýše na dvanáct hodin denně, maximálně na šedesát hodin týdně, pokud zaměstnanec vykonává pracovní povinnosti pohotovostního charakteru či pokud je rodinným příslušníkem zaměstnavatele či majitele.

Minimální doba odpočinku

Pokud časový rozsah určené denní pracovní doby přesáhne 6 hodin  a následně po každých dalších odpracovaných třech hodinách je třeba zaměstnanci zabezpečit alespoň dvacet minut, nejvýše jednu hodinu trvající souvislou pracovní přestávku. Pokud má zaměstnanec během denní pracovní doby nárok na pracovní přestávku vícekrát, pak celkový časový rozsah těchto přestávek nesmí překročit jednu hodinu.

Mezi směnami má zaměstnance nárok na 11 hodinovou souvislou dobu odpočinku.

Zaměstnanec má nárok na dva dny odpočinku týdně, přičemž jeden z nich musí připadat na neděli.

Minimální délka dovolené

Zaměstnanec má v každém v pracovním poměru stráveném kalendářním roce nárok na řádnou dovolenou, která sestává ze základní a náhradní dovolené.

Rozsah základní dovolené je 20 pracovních dní.

Dovolená se zvyšuje na:

 • 21 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 25 let;
 • 22 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 28 let;
 • 23 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 31 let;
 • 24 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 33 let;
 • 25 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 35 let;
 • 26 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 37 let;
 • 27 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 39 let;
 • 28 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 41 let;
 • 29 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 43 let;
 • 30 dní u zaměstnance, který dosáhl věku 45 let.

Minimální mzda

Právním předpisem je od 1. ledna 2010 stanovena minimální mzda 73 500 HUF. Při pracovním zařazení vyžadujícím alespoň středoškolské vzdělání je třeba poskytovat mzdové minimum, jehož výše činí od 1. ledna 2010  89 500 HUF.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • pracovní smlouva, z níž je zřejmé, že pracovník v Maďarsku dočasně pracuje na základě vyslání
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

Překlad těchto dokumentů není nutný.

Povinnost archivace dokladů

V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen schraňovat dokumenty související s placením příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Požadavky pracovního práva pro určení zástupce neexistují, způsob zastupování je ponecháván na rozhodnutí zaměstnavatele, a pouze při neexistenci takového rozhodnutí stanoví zákon předpoklad uznání zaměstnance za zástupce zaměstnavatele. Právnickou osobu může před daňovým úřadem zastupovat osoba disponující zastupitelským právem podle příslušných pravidel, plnoletý zaměstnanec, který doloží oprávněnost k zastupování, právní poradce, dále advokát, advokátní kancelář, právník evropského společenství, daňový odborník, diplomovaný daňový odborník, daňový poradce, účetní jakož i zaměstnanec nebo člen hospodářské společnosti resp. jiné organizace oprávněné poskytovat služby v oblasti účetnictví, účetní evidence nebo daňového poradenství.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Pokud vysílaný pracovník má sídlo nebo místo pobytu v Maďarsku, nemusí mít odpovědného zástupce pro přebírání písemností. Pokud nemá sídlo nebo místo pobytu v Maďarsku, musí pojmenovat odpovědného zástupce pro přebírání písemností.

zpět na Obsah dokumentu

Malta

Problematiku vyslání pracovníků zahraničních firem k výkonu práce na Maltu upravují vnitřní pravidla shrnutá do dokumentu „Posting of Workers in Malta Regulations“ (vyhláška č. 430/2002, ve znění novely 443/2004).

Před vysláním pracovníků je nutné provést notifikační proceduru.  Vysílající firma notifikuje úmysl vyslání pracovníků řediteli Úřadu pro průmyslové a zaměstnanecké záležitosti (Department of Industrial and Employment Relations). Notifikační dokument musí obsahovat: jméno, adresy pracovníků, předpokládanou délku vyslání atd. (Kompletní seznam požadavků)

Pro vztahy mezi vysílajícími zaměstnavateli a jejich zaměstnanci jsou závazné maltské kolektivní smlouvy, které se aplikují i na maltské pracovníky vykonávající stejný druh práce (class of employment) v tomtéž místě.

Kopie notifikace, stejně tak jako dokumenty prokazující, že poskytovatel splnil požadavky směrnice, musí být uložena po celou dobu vyslání u příjemce služby.

Pokud má zaměstnanec podezření, že je s ním zacházeno v rozporu se zákonem, může si vyžádat písemné vysvětlení zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen podat vysvětlení do deseti dnů.

Kontaktní místo:

Department of Industrial and Employment Relations
tel.: +356 /21222068
e-mail: ind.emp.relations@gov.mt
web: www.industrialrelations.gov.mt

 

Věk (počet let) měsíčně
23 a více € 1407,60
22 € 1196,45
21 € 1020,50
20 € 865,65
19 € 739,00
18 € 640,45

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • Identifikační doklad. Jde o všeobecnou povinnost v NL, mít u sebe identifikační doklad a prokázat se jím při kontrole identity.
 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění

Nutnost překladu dokladů

Překlad do holandštiny není třeba, ale doporučuje se alespoň informativní překlad do angličtiny.

Povinnost archivace dokladů

Vedoucí nebo předák je povinen uchovávat kopie identifikačních dokumentů notifikovaných zaměstnanců po dobu 5 let poté, co bylo vyslání ukončeno.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Doporučuje se ustanovit vedoucího nebo předáka pro komunikaci s nizozemskými úřady.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Polsko

Notifikační povinnost

není

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

není

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Příslušným finančním úřadem pro vyúčtování cizinců je finanční úřad v místě výkonu práce (Urząd Skarbowy). Např. pro Slezské (śląskie) vojvodství to je První finanční úřad  v Katovicích (Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach).

Lhůta pro oznámení vyslání

není

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

není

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

není

Maximální délka pracovní doby

Pracovní doba nemůže přesahovat 8 hodin denně a průměrně 40 hodin v pětidenním pracovním týdnu. Zákoník práce však stanovuje odchylky od této zásady, např. v režimu odchylné pracovní doby může být denní pracovní doba prodloužena na 12 hodin denně, v případě dozoru nad zařízeními nebo udržování pohotovosti až na 16 hodin a v případě zaměstnanců v oblasti ochrany majetku nebo osob, a také zaměstnanců závodních hasičských sborů a závodních záchranných služeb může být prodloužena až na 24 hodin.

Minimální doba odpočinku

Základní doba nepřetržitého odpočinku je 11 hodin denně, z ní existují výjimky pro zaměstnance řídící podnik či provádějící záchrannou akci za účelem ochrany života nebo lidského zdraví, ochrany majetku, životního prostředí nebo odstranění poruchy.

Dále má pracovník nárok každý týden na alespoň 35 hodin nepřetržitého odpočinku, z čehož musí alespoň 11 hodin připadat na jeden den.

V případě zaměstnanců, kteří jménem zaměstnavatele řídí podnik nebo v případě nutnosti provádět záchrannou akci za účelem ochrany života nebo lidského zdraví, ochrany majetku nebo životního prostředí či odstranění poruchy, a také v případě změny času výkonu práce v souvislosti s  přesunem daného pracovníka na jinou směnu v souladu s dohodnutým rozvrhem pracovní doby, může týdenní nepřetržitý odpočinek trvat méně hodin, nemůže však být kratší než 24 hodin.

Minimální délka dovolené

Zaměstnanec má nárok na každoroční, nepřerušovanou, placenou dovolenou. Zaměstnanec začínající pracovat poprvé v kalendářním roce, ve kterém zahájil práci, získává právo na dovolenou s uplynutím každého měsíce práce – celkem 1/12 rozsahu dovolené, na kterou má nárok po odpracování roku. Nárok na další dovolené zaměstnanec získává v každém dalším kalendářním roce.

Minimální délka dovolené za kalendářní rok činí:

 • 20 dnů – pokud zaměstnanec je zaměstnán po dobu kratší než 10 let,
 • 26 dnů – pokud zaměstnanec je zaměstnán minimálně 10 let.

Minimální mzda

Od 1. ledna 2010 výše hrubé minimální měsíční mzdy za práci činí 1317,00 PLN

Kromě obvykle mzdy zaměstnanec má nárok na odměnu za práci v přesčasových hodinách ve výši:

 • 100 % mzdy za práci v noci, o nedělích a svátcích, které nejsou pro zaměstnance pracovními dny v souladu s platným rozvrhem pracovní doby a také v den pracovního volna poskytnutého zaměstnanci výměnou za práci o nedělích nebo ve svátek v souladu s platným rozvrhem pracovní doby,
 • 50 % mzdy za práci v přesčasových hodinách připadajících na každý jiný den než výše uvedený,
 • 100 % mzdy za každou hodinu přesčasové práce z titulu překročení průměrného týdenního úvazku pracovní doby v přijatém zúčtovacím období, ledaže k překročení tohoto úvazku došlo v důsledku práce v přesčasových hodinách, za které zaměstnanci přísluší právo na odměnu.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad
 • evidence pracovní doby
 • platební listina (případně mzdová karta)
 • dokumentace týkající se rozsahu a udělování dovolené
 • evidence přídělu pracovního oblečení a obuví a prostředků na individuální ochranu
 • lékařská potvrzení o způsobilosti k výkonu práce na daném pracovním místě
 • potvrzení o přeškolení pracovníků v oblasti bezpečnosti a hygieny práce

Zde je třeba zdůraznit, že podrobný katalog dokumentů podléhajících kontrole pracovního inspektora bude v každém případě záviset na rozsahu konkrétní kontroly.

Nutnost překladu dokladů

Doklady vyhotovené v cizím jazyce, které jsou předkládány pracovnímu inspektorovi, by měly být přeloženy soudním překladatelem do polského jazyka.

Povinnost archivace dokladů

Polské právo nevyžaduje od zahraničních poskytovatelů služeb, aby vedli a uchovávali na polském území doklady ohledně sociálních záležitostí.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Zahraniční podnikatel, který vysílá své pracovníky na území Polské republiky, musí určit zplnomocněnce, který jej bude zastupovat v jednáních s orgány Státní pracovní inspekce, nepobývá-li v období vyslání pracovníků osobně na území našeho státu.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Poštovní zásilky mohou být na poště odebírány českým občanem. Na dopisech musí být uvedeno: jméno a příjmení osoby, název firmy, poštovní adresa místa, kde firma vykonává svou činnost, a připsáno „Poste restante“.  Třeba jednak upozornit, že  finanční úřad (Urząd Skarbowy) a Správa sociálního zabezpečení (ZUS) vyžadují od firem v Polsku, aby jmenovaly svého zplnomocněnce. V praxi to obyčejně vypadá tak, že české firmy udělují  plnou moc osobě pracující v polské účetní kanceláři, aby je zastupovala na FÚ a na Správě sociálního zabezpečení.

Zdroje informací

Podrobné informace, týkající se podmínek zaměstnávání pracovníků na území Polské republiky, vyslaných na určitou dobu zaměstnavatelem se sídlem v členském státě Evropské unie, se nacházejí na internetových stránkách Státní pracovní inspekce (Państwowa Inspekcja Pracy) www.pip.gov.pl  (záložka „Informacje dla obcokrajowców – „Info for foreigners“).

zpět na Obsah dokumentu

Doporučujeme