Podmínky vysílání pracovníků do jednotlivých zemí EU – třetí část

Dokument obsahuje podrobné informace o podmínkách vysílání pracovníků do členských států EU včetně tamních pracovních podmínek. Pro všechny členské státy EU jsou uvedeny např. notifikační povinnosti, úřady příslušné pro jednotlivé kroky včetně jejich kontaktních adres, údaje podléhající povinnému oznámení, případné sankce za nedodržení stanovených pravidel, apod.

zpět na Obsah dokumentu

Portugalsko

Notifikační povinnost

Ano. Níže uvedené úřady ale nekladou překážky vyslání pracovníků přehnanou kontrolou a v praxi vyžadují pouze doložení toho, že pracovník je zdravotně a sociálně pojištěn v jiném státě. V žádném případě nemá popsaný postup autorizační nebo zadržovací povahu.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

V kontinentálním Portugalsku je třeba oznámení o vyslání učinit u místně příslušného Obvodního střediska sociálního zabezpečení (Centro Distrital de Seguranca Social) příp. tzv. Loja do Cidadao, což je soustředění služeb pro občana, kde se vyřizují běžné záležitosti, různá potvrzení a doklady (v zájmu snížení byrokracie).

V autonomních oblastech ostrova Madeira a Azorských ostrovů je k tomu příslušné Krajské ředitelství sociálního zabezpečení (Direccao Regional de Seguranca Social).

U vyslání, která přesáhnou zmíněnou hranici 12 měsíců, je třeba se obrátit na Departamento de Acordos Internacionais de Seguranca Social (Oddělení mezinárodních smluv ve věci sociálního zabezpečení).

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

není

Lhůta pro oznámení vyslání

Není přesně stanovena, doporučuje se provést notifikaci nejpozději současně s vysláním.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

není

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

Potvrzení o příslušnosti k českému systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Maximální délka pracovní doby

8 hodin denně, 40 hodin týdně. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální doba odpočinku

1 hodina (max. 2) při max. 5 hod. nepřetržité práce, 11 hod. odpočinku mezi 2 směnami. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální délka dovolené

22 dní

Minimální mzda

Minimální měsíční mzda pro rok 2010 byla stanovena na 475,– EUR.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

není

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Rakousko

Notifikační povinnost

Ano.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Oznámení o vyslání je nutné nahlásit na KIAB (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen), které je koordinačním pracovištěm Spolkového ministerstva financí. KIAB postupuje oznámení na Arbeitsmarktservice (AMS) – rakouské úřady práce. Ty mohou do 14 dní vyslání zrušit.

Kontaktní adresa:

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums
für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung
Per Adresse Finanzamt für den 3. und 11. Bezirk
Erdbergstraße 192-196
1030 Wien
fax: +43 (1) 51433/5910069
e-mail: post.zko@bmf.gv.at

Pozn. Pokud patří předmět činnosti vysílající firmy k regulovaným profesím v Rakousku, musí vysílající česká firma oznámit formou „Dienstleistungsanzeige“ druh prací Spolkovému ministerstvu hospodářství, rodiny a mládeže.

Kontaktní adresa:

Mrs. Irene Linke
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
Federal Ministry of Economy, Family and Youth
Abteilung I/9
Stubering 1
1011 Vienna
Austria
tel.: 0043 1 711 00 5446
fax: 0043 1 711 00 935446
e-mail: irene.linke@bmwfj.gv.at
web: http://www.bmwfj.gv.at/

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Finanzamt Graz-Stadt
Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate
Conrad von Hötzendorf-Straße 14 – 18
A – 8018 Graz
tel.: 0043/316/881…0
fax: 0043/316/81-04-08 nebo 81-76-08

Více informací na: http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Umsatzsteuer/AuslndischeUnternehmer/KontaktzumFinanzamt_4921/_start.htm

Lhůta pro oznámení vyslání

Nejpozději týden před zahájením činnosti.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

V případě vyslání čs. zaměstnanců do Rakouska bez vyřízení potřebných povolení nebo při chybějících potvrzeních nutných pro vykonávání pracovní činnosti vyslaného čs. zaměstnance v Rakousku hrozí vysílající čs. firmě peněžní pokuta ve výši od 150 až do max. 50.000 EUR, v závislosti na závažnosti přestupku. Detailně – viz Zákon o zaměstnávání cizinců (Ausländerbeschäftigungsgesetz, AuslBG 218/1975) v platném znění, § 28.

Notifikační formulář

Notifikační formulář dostupný na:

Formulář pro oznámení kvalifikace:

http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausübungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx

Údaje, které je třeba oznámit

Tyto údaje, včetně potřebných příloh viz. formulář.

Maximální délka pracovní doby

10 hodin denně, 50 hodin týdně. Z tohoto pravidla existují výjimky pro některá povolání zajišťující bezpečnost a zdraví.

Minimální doba odpočinku

Zaměstnanec má nárok v jednom týdnu na nepřerušený odpočinek v minimální délce 36 hodin.

Minimální délka dovolené

Všichni zaměstnanci mají navíc nárok na dovolenou v délce trvání 30 pracovních dnů (5 týdnů), nárok se prodlužuje s délkou trvání pracovního poměru, po 25 letech zaměstnání mají nárok na 36 pracovních dnů (6 týdnů).

Minimální mzda

Minimální mzda je stanovena v kolektivních smlouvách. Mzda (tj. minimální a aktuální mzda) je obyčejně jedenkrát ročně zvyšována v důsledku jednání mezi zastupiteli zaměstnavatelů a odborovými organizacemi.

Nezávisle na ustanoveních jednotlivých kolektivních smluv platí v Rakousku zásada, že žádný člověk, který pracuje na plný úvazek, nesmí vydělat méně než 1.000,- EUR měsíčně brutto.

V kolektivních smlouvách jsou zpravidla zakotveny další platy, jeden tzv. „na dovolenou“ a jeden „na vánoce“, které zaručují zaměstnancům 13. a 14. plat v roce. Tyto platy jsou navíc daňově zvýhodněny.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC-evropská karta zdravotního pojištění
 • opis oznámení o vyslání
 • je žádoucí, aby zaměstnanci byli vybaveni kopií pracovní smlouvy.

Nutnost překladu dokladů

Ano. Pokud je z rakouské strany požadován, jedná se vždy o ověřený překlad.

Povinnost archivace dokladů

Doklady není třeba archivovat.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Rumunsko

Notifikační povinnost

Ano.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Jedná se o župní inspektoráty práce. V Rumunsku je 42 žup (krajů) a inspektoráty jsou v hlavním každé župy. Je třeba oslovit inspektorát z župě, kde je práce vykonávána. Kontakty na inspektoráty viz http://www.inspectmun.ro/Inspectorate/inspectorate.html.

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Existuje povinnost registrovat se u daňových úřadů, pokud vyslání přesáhne 183 v rámci 12 za sebou následujících měsíců. Úřad, u kterého je třeba se registrovat, je daňový (finanční) úřad v župě, kam jsou pracovníci vyslaní a kde se služba realizuje. Jednotlivé úřady viz http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/AdreseUnitati

Lhůta pro oznámení vyslání

Minimálně pět dní před započetím prací, nejpozději jeden den předem.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

Za nezaslání formuláře na příslušný župní inspektorát včas je udělena pokuta 4500-9000 lei.

Notifikační formulář

Aktuální verze není dostupná na internetu.

 • Notifikační formulář
 • Prohlášení

Údaje, které je třeba oznámit

 • Kontaktní údaje, název, sídlo vysílající firmy
 • Kontaktní údaje, název, sídlo firmy, do níž jsou pracovníci vysláni
 • Datum začátku a konce vyslání
 • Předpokládané trvání vyslání

K oznámení je třeba přiložit kopii smlouvy mezi vysílajícím podnikem a příjemcem služby.

Maximální délka pracovní doby

8 hodin/den, 40 hodin/týden, maximálně však 48 hodin/týden včetně přesčasů, existují ale výjimky, např. je-li pracovní doba 12h/den, musí následovat 24h odpočinku

Minimální doba odpočinku

20 pracovních dní

Minimální délka dovolené

8h denně, 5 dní v týdnu

Minimální mzda

Minimální mzda je v současnosti stanovena  v rozpětí 600 – 1200 Lei v závislosti na kvalifikaci a typu práce (600 lei pro manuální práci bez kvalifikace, 1200 lei pro práci s požadovaným vysokoškolským vzděláním).  Za přesčasy lze dát náhradní volno nebo je proplatit. Sazba je předmětem jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale nesmí to být méně než 75 % hrubé mzdy.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Právní zástupce vysílacího podniku nebo pracovník fungující jako styčný zástupce musí být na žádost inspektorů ŽI schopen prokázat, že vyslaným pracovníkům jsou zajištěny mzda, dovolená atd. dle rumunských předpisů. Doporučujeme mít k dispozici kopii smlouvy mezi vysílajícím podnikem a příjemcem, seznam vyslaných pracovníků, dokumenty, ze kterých lze vyčíst výši mzdy, pracovní dobu atd.

Nutnost překladu dokladů

Není stanoveno, ale vzhledem k tomu, že formulář musí být vyplněn rumunsky, to lze doporučit.

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Pro účely vyslání musí být stanoven v Rumunsku zástupce a to buď rumunská právnická osoba nebo jeden z vysílaných pracovníků jako styčný zástupce. To samé platí ohledně doručování písemností. 

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Pro účely přebírání písemností musí být stanoven v Rumunsku zástupce a to buď rumunská právnická osoba nebo jeden z vysílaných pracovníků jako styčný zástupce.

zpět na Obsah dokumentu

Řecko

Notifikační povinnost

Ano.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Inspektorát práce (Επιθεώρηση Εργασίας)

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Vyslanému pracovníkovi nevzniká daňová povinnost ani při překročení jednoho roku vyslání. Vždy se však musí jednat pouze o dočasné poskytování služeb.

Lhůta pro oznámení vyslání

Lhůta není blíže specifikována. Podniky vysílající na území Řecka své pracovníky, jsou pouze povinny před zahájením poskytování služeb předložit požadované doklady.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

Zástupce podniku, který se ve vztahu k vyslaným pracovníkům dopustí porušení pracovních či notifikačních povinností, bude trestně stíhán a hrozí mu trest odnětí svobody v délce nejméně 3 měsíců nebo finanční postih 293 Euro, přičemž platí veškeré další postihy vyplývající z běžného pracovního práva. Kromě toho se na porušovatele vztahuje správní postih ve formě penalizace v hodnotě odpovídající 147 Euro za každého vyslaného pracovníka, a to až do výše 8 804 Euro.

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

 • jméno nebo firemní název, adresa a právní forma podniku
 • identifikační údaje (jméno, příjmení, jméno otce, jméno matky, datum narození, adresa bydliště atd.) zákonného zástupce podniku
 • identifikační údaje (jméno, příjmení, jméno otce, jméno matky, datum narození, adresa bydliště atd.) zástupce podniku v Řecku po dobu poskytování služeb
 • adresa místa či míst, na kterých budou vyslaní pracovníci poskytovat své služby, jakož i jméno nebo firemní název, adresa a právní forma podniku či podniků, ve kterých je budou poskytovat
 • datum zahájení poskytování služeb a vyslání pracovníků, jakož i jeho předpokládanou délku,
 • druh provozované činnosti a informace, zda jsou při ní používány nebezpečné materiály či metody
 • seznam vyslaných pracovníků, kde budou u každého z nich uvedeny následující údaje:
  • jméno, příjmení, věk a specializace,
  • datum nástupu do práce, praxe v oboru u jiných zaměstnavatelů a rodinný stav,
  • délka denní a týdenní pracovní doby, začátek a konec denní pracovní doby a čas přestávky, týdenní odpočinek,
  • veškeré vyplácené odměny za práci.

Údaje se předkládají minimálně ve 2 kopiích, z nichž jednu si ponechá Inspektorát práce a ostatní musí být vyvěšeny na viditelném místě na jednotlivých pracovištích.

V případě změny údajů jsou podniky povinny do 15 dnů předložit Inspektorátu práce doplňkový seznam.

V případě, že jsou služby poskytovány na směny, jsou podniky povinné kromě výše uvedených údajů předložit také tabulku týdenních směn.

Maximální délka pracovní doby

12 hodin denně.

Minimální doba odpočinku

1 den pracovního klidu týdně

Minimální délka dovolené

20 pracovních dní u pracujících s 5 denním a 24 u pracujících se 6 denním pracovním týdnem.

Pracující v Řecku mají za dny placené dovolené kromě platu nárok také na poměrnou část tzv. „příspěvku na dovolenou“, jehož plná výše činí polovinu měsíční mzdy či třinácti denních platů.  

Minimální mzda

Od 1. 5. 2009 činí minimální hrubý základní plat zaměstnance bez vzdělání, závazků a praxe 739,50 EUR a minimální denní mzda 32,87 EUR. 

Tabulka platných minimálních mezd a platů dle délky zaměstnání a stavu (v €):

 SvobodnýŽenatý
Délka praxeDenní mzdaMěsíční platDenní mzdaMěsíční plat
Bez praxe33,04739,5636,34813,52
3 roky34,25801,1737,56875,13
6 let35,89874,0539,20947,96
9 let37,51946,8440,821020,80

Sazby za přesčasy:

Od 41. do 45. pracovní hodiny týdně +25 % denní mzdy, od 46. hodiny až do 120 přesčasových hodin ročně +50 %, nad 120 hodin +75 %.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

není

Povinnost archivace dokladů

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Slovensko

Notifikační povinnost

Na Slovensku není povinná notifikace vyslaných pracovníků. Evidenci vede organizace, do které jsou pracovníci vysláni.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Pro všechny cizince zdržující se na Slovensku platí povinnost vyplývající ze zákona 48/2002 Z.z., o pobytu cizinců (463/2006 Z.z., Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ze zákona vyplývá povinná registrace cizinců, tedy i vyslaných pracovníků na policejním útvaru – oddělení cizinecké policie příslušné místu ubytování v případě, že výkon, resp. doba vyslání je delší než 90 dnů.

 K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti,
 • 2x foto,
 • poplatek, s výjimkou občanů ČR, 4,50 €,
 • dále doklad o ubytování (v případě ubytování v soukromí je nutné ověřené čestné prohlášení o ubytování).

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

Daňový úrad Bratislava I
P. O. Box 89
Radlinského 37
Bratislava – Staré Mesto
817 89
tel: 02/57378111 (spojovatel); 02/57378119 (služby pr veřejnost)
fax: 02/57378900
e-mail: du.ba1@ba.drsr.sk

Lhůta pro oznámení vyslání

Občan EHP je povinen do 10 pracovních dnů od vstupu nahlásit policejnímu útvaru začátek, místo a předpokládanou délku pobytu, pokud oznámení neudělá ubytovací zařízení. Občan EHP má právo zdržovat se na území SR během období do 3 měsíců od vstupu bez splnění jakýchkoliv dalších podmínek.

Žádost o registraci na Daňovém úřadu Bratislava 1 je zahraniční osoba povinna podat nejpozději den před zahájením své činnosti na Slovensku.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

není

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

není

Maximální délka pracovní doby

Průměrný týdenní pracovní doba včetně práce přesčas nesmí překročit 48 hod.

Minimální doba odpočinku

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní čas tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné a začátkem druhé směny minimální odpočinek v trvání  12 po sobě  následujících hodin v průběhu 24 hodin a mladistvý minimálně 14 hodin v průběhu 24 hodin.

Minimální délka dovolené

Dovolená nejméně pět týdnů patří zaměstnanci, který do konce kalendářního roku dovrší nejméně 15 let pracovního poměru po 18. roce věku.

Minimální mzda

Minimální mzda je od 1. 1. 2010 stanovena ve výši 307,70 € měsíčně (1,768 € za hodinu).

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

V případě potřeby jsou fyzické osoby a právnické osoby povinné  poskytnout informace inspekci práce. Zaměstnavatel  má povinnost předložit doklad o  právním vztahu osob zdržujících se na pracovišti.

Nutnost překladu dokladů

V případě vyslání pracovníků z ČR není podmínkou, lze vycházet z dohody mezi vysílající a přijímací institucí, firmou.

Povinnost archivace dokladů

Doklady, kterými se prokazuje uhrazení daně, ale i pojistných odvodů se mají uchovávat deset let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

není

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

není

zpět na Obsah dokumentu

Slovinsko

Notifikační povinnost

Ve Slovinsku ohlašuje vyslání cílová firma/objednavatel v místě výkonu činnosti. Přihlášení vyslaného zaměstnance je třeba provést pomocí formuláře TUJ-5 Prijava izvajanja storitev državljanov EU, EGS in švicarske kofederacije ter njihovih družinskih članov.

Úřad, u kterého je potřeba vyslání oznámit

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Rožna dolina IX/6
p.p. 2962, 1001 Ljubljana
web: http://www.ess.gov.si/index.asp

Nebo u správní jednotky tohoto úřadu v místě sídla objednavatele.

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

tamtéž

Lhůta pro oznámení vyslání

Oznámení je nutno učinit nejpozději 3 dny před začátkem vykonávání činnosti.

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

není

není

Daňový úřad, u kterého se musí vyslaní pracovníci zaregistrovat, pokud vyslání přesáhne 183 dní

není

Lhůta pro oznámení vyslání

není

Sankce při nedodržení notifikační povinnostinení

není

Notifikační formulář

není

Údaje, které je třeba oznámit

není

Maximální délka pracovní doby

40 hod. týdně při plném úvazku. Běžná je flexibilní úprava pracovní doby, rodiče s dětmi do 8 let věku mají nárok na zkrácení pracovní doby až o 25 %. Přesčasová práce není zákonem, případná omezení mohou být obsahem kolektivních smluv, hlavní roli v této oblasti proto mají odbory.

Minimální doba odpočinku

Také tato problematika není ve Švédsku upravena zákonem, ale kolektivními smlouvami.

Minimální délka dovolené

Všichni pracovníci mají nárok na 25 dnů (5 týdnů) placené dovolené za rok. Některé kolektivní smlouvy zajišťují i delší placenou dovolenou. Pokud kolektivní smlouvy nestanoví jinak, mají zaměstnanci nárok na 3 souvislé týdny dovolené v období od června do srpna. Určitou část dovolené mohou pracovníci ušetřit pro pozdější čerpání (po dobu 5 let i více). Nárok na dovolenou vzniká i při čerpání nemocenské či mateřské dovolené.

Minimální mzda

Minimální mzda není ve Švédsku centrálně stanovena a její sjednání je záležitostí kolektivního vyjednávání odborů na jedné straně a zaměstnavatelských svazů na straně druhé.

Doklady, které musí být k dispozici v místě výkonu činnosti

 • formulář A1
 • EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 • identifikační doklad

Nutnost překladu dokladů

není

Povinnost archivace dokladů

Je pro podniky povinná.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce

Každý podnik musí mít odpovědného zástupce.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností

Není, je nutné registrovat pouze adresu (může být i emailová) pro zasílání písemností.

Zdroje Informací

Informace o podmínkách pobytu ve Švédsku v angličtině i řadě dalších jazyků lze nalézt na internetové stránce Migračního úřadu www.migrationsverket.se.

Informace k daňovým záležitostem jsou taktéž v mnoha jazykových mutacích k nalezení na stránce Finančního úřadu www.skatteverket.se

zpět na Obsah dokumentu

Státy, které jsou k EU pouze přidruženy:

Island

Problematiku obsahuje Act on the Legal Status of Employees Posted Temporarily in Iceland in the Service of Foreign Undertakings (No. 54/2001).

Notifikace vyslání není třeba.

Kontaktní místo:

Ministry of Social Affairs
tel.: +35 / 45458100
fax: +35 4552 4804
e-mail: post@fel.stjr.is
web: www.stjr.is

zpět na Obsah dokumentu

Lichtenštejnsko

Kontaktní místo:

Amt für Volkswirtschaft
Abteilung Technik und Statistik
web: www.avw.llv.li

zpět na Obsah dokumentu

Norsko

(Aktualizováno 6. 9. 2022)

Kontaktní místo:

Arbeidstilsynet – the Norwegian Labour Inspection Authority
tel.: +47 73 19 97 00
e-mail: svartjenesten@arbeidstilsynet.no
web: www.arbeidstilsynet.no

Na norských webových stránkách je dostupný anglický překlad Zákoníku práce pod názvem „The Working Environment Act”, který se v norštině nazývá Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven). Jedná se o překlad ověřený, nicméně vždy je uvedeno, že při případných nejasnostech ve výkladu jednotlivých ustanovení je vždy směrodatný text daného zákona v norštině.

Jak norský originál Arbeidsmiljøloven, tak anglický překlad v platných zněních jsou dostupné na webové stránce lovdata.no (norsky, anglicky) nebo na webu norského úřadu Inspekce práce/Arbeidstilsynet (norsky, anglicky).

Uplatnění notifikační procedury závisí na typu práce, kterou má delegovaný pracovník v Norsku vykonávat.

Existují povolání, která jsou regulována směrnicí o odborných kvalifikacích (2005/36/ES) – v norštině lze najít jejich seznam pod názvem „Yrkesliste –  lovregulerteyrker“. Pokud chce pracovník vykonávat práci v některé z těchto profesí, musí získat oprávnění/schválení. Existují také profese, které jsou regulovány jinými směrnicemi – v norštině je uveden jejich přehled pod názvem „Bransjeliste – lovregulerteyrker“.

O autorizacích dle směrnice o odborných kvalifikacích –⁠ Yrkesliste –⁠ je možné najít více informací na https://www.nokut.no/en/foreign-education/list-of-regulated-professions/.

O autorizacích dle profesních směrnic – Bransjeliste – je možné najít více informací na https://www.nokut.no/en/foreign-education/list-of-industries/. (Pozn. týká se např. i některých profesí a prací vykonávaných ve stavebnictví.)

Národní orgán pro kvalitu ve vzdělávání (NOKUT) –⁠ je odborně samostatným správním orgánem spadajícím pod Ministerstvo školství. Úkolem NOKUT je mj. informovat o možnostech schvalování zahraničního vzdělání, včetně odborného a profesních nebo výučních listů.

Kromě NOKUT existují také profesní notifikační orgány, jejichž seznam je k dispozici na https://www.nokut.no/en/foreign-education/recognition-authorities/.

Status vysílaného pracovníka v Norsku není posuzován pouze podle toho, zda je zaměstnancem firmy se sídlem v ČR, ale také státní příslušností konkrétního pracovníka.

Informace týkající se povinností vysílajících firem a vysílaných pracovníků pro výkon pracovního úkolu v Norsku lze najít na webových stránkách:

Co se týká obecného uplatnění mzdových tarifů v kolektivních smlouvách, jež vychází z https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-04-58 (Zákon o zobecnění kolektivních smluv – Allmenngjøringsloven, a prováděcích vyhlášek s ním svázaných), v současnosti se týká 9 odvětví:

 • stavebnictví
 • úklidových prací
 • prací v hotelech, restauracích a cateringových službách
 • prací v loděnicích
 • zemědělství a zahradnictví
 • zpracování ryb
 • elektroprofesí
 • pozemní nákladní dopravy
 • autobusové turistické dopravy.

Více informací pro zaměstnavatele, kteří vysílají své zaměstnance na pracovní úkol do Norska, i pro zaměstnance samotné je možné najít např. na webových stránkách:

zpět na Obsah dokumentu

Doporučujeme