Mateřská či rodičovská dovolená?

Často dochází záměně pojmů mateřská a rodičovská dovolená, peněžitá pomoc v mateřská a rodičovský příspěvek. Následující dokument osvětluje tyto termíny a stručně vysvětluje tuto problematiku.Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je období, které začíná běžet šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu, a jehož celková délka je v případě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. V tomto období vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení rodiči peněžitou pomoc v mateřství (PPM), na kterou má zákonný nárok pouze matka, otec jen v zákonem stanovených výjimkách (nemoc, smrt matky, písemná dohoda mezi matkou a otcem, adopce – viz § 32  zákona 187/2006, o nemocenském pojištění).

Nástupem na mateřskou dovolenou počíná běžet podpůrčí doba, což je doba, po kterou náleží nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na mateřskou dovolenou nastává dnem, který nastávající matka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu; pokud nastávající matka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Peněžitá pomoc v mateřství je určitý podíl z předchozího měsíčního výdělku. Jestliže matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká, jedná se především o případ její registrace na úřadu práce nebo situaci, kdy si jako podnikatelka neplatila nemocenské pojištění, dostává automaticky jen rodičovský příspěvek 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a následně do 48 měsíců věku dítěte 3 800 Kč.

Matka podnikatelka nemá, na rozdíl od zaměstnankyně, automaticky nárok na peněžitou pomoc v mateřství, která spadá pod dávky nemocenského pojištění. Pro výplatu dávky musí splnit několik zákonných podmínek:

  1. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.
  2. OSVČ musí mít zaplacené pojistné na nemocenské pojištění.
  3. Účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat minimálně po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
  4. Účast na pojištění musí trvat alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená většinou bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. Během rodičovské dovolené může být těmto osobám vyplácen rodičovský příspěvek. V případě, že se rodiče rozhodnou celodenně pečovat o dítě jen do dvou let věku dítěte, budou dostávat příspěvek ve výši 11 400 Kč měsíčně, zůstanou-li s dítětem doma do jeho tří let, dostávají každý měsíc 7 600 Kč, a v případě péče o dítě až do věku čtyř let dostávají do 9. měsíce věku (včetně) 7 600 Kč a následně 3 800 Kč.

Podmínky výplaty rodičovského příspěvku upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovskou dovolenou až do 4 let věku dítěte má na rozdíl od mateřské dovolené jak matka, tak otec. Záleží čistě na jejich domluvě, kdo a kdy zůstane doma s dítětem na rodičovské dovolené.

Na rodičovský příspěvek sice vzniká nárok i v případě, že si žadatel neplatil nemocenské pojištění, nicméně neplátce ztrácí možnost výběru ze tří rychlostí rodičovské dovolené a platí pro něj automaticky pomalejší varianta.

Tři rychlosti rodičovské dovolené:

  • Rychlejší čerpání: 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství alespoň 380 Kč na kalendářní den
  • Klasické čerpání: 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství
  • Pomalejší čerpání: 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte

Pro účely výplaty rodičovského příspěvku se neposuzuje příjem rodiče, který tedy může vydělávat bez omezení, a výdělečnou činností neztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Podmínkou pro výplatu příspěvku je však splnění následujících zákonných podmínek.

  1. Dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci. Návštěvou dítěte v kalendářním měsíci se rozumí každý den, kdy dítě v zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu. 
  2. Dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů.
  3. Po dobu své výdělečné činnosti musí rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Rozhodující tedy není částka, kterou rodič vydělá, ale skutečnost, jak se v době, kdy pracuje, postará o dítě. Což neplatí jen pro OSVČ, ale pro podnikatele a podnikatelky obecně.

zpět na začátek

• Témata: Pracovní právo | Právo

Doporučujeme