Podnikání v jiné členské zemi EU

Založení společnosti s ručením omezeným si ve státech Evropské unie vyžádá od tří do jedenácti administrativních kroků, celý proces tak může trvat od týdne až po dva měsíce. Přestože celý proces je ve věštině zemí EU administrován podobným počtem úřadů (obchodní rejstřík, daňový úřad, statistický úřad, inistituce sociálního zabezpečení, apod.), zásadní rozdíl je v jejich vzájemné komunikaci.

Založení společnosti

V ČR je nejoblíbenější typem společnosti s.r.o. Podobné kapitálové společnosti znají právní řády všech členských zemí EU. Především v anglosaských státech Unie jsou větší odlišnosti. Přesto však je možné základní srovnání členských zemí EU provést:

Základní kapitál se zpravidla pohybuje v rozmezí několika tisíc až desetisíc eur, kapitálová náročnost při založení s.r.o. je nejvyšší v Rakousku a Německu. V některých zemích pak není minimální limit kapitálu stanoven vůbec.

Dalším komplikujícím faktorem při zakládání společnosti bývá samotný byrokratický proces. Administrativní náročnost procesu v téměř všech zemích světa včetně členských států EU zkoumá Světová banka ve své databázi DoingBusiness.org.

Založení s.r.o. nebo odpovídajícího typu společnosti si ve státech Unie vyžádá od tří do jedenácti administrativních kroků, celý proces tak může trvat od týdne až po dva měsíce. Přestože celý proces je ve věštině zemí EU administrován podobným počtem úřadů (obchodní rejstřík, daňový úřad, statistický úřad, inistituce sociálního zabezpečení, apod.), zásadní rozdíl je v jejich vzájemné komunikaci.

Na jedné straně se tak v Evropské unii vyskytují státy s velmi jednoduchou procedurou (především severské země), kde stačí pouhé tři úkony a kontaktování jednoho úřadu (třeba i prostřednictvím internetu) k založení společnosti. Na straně druhé proces zakládání společností v zemích jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko, Řecko) a v některých nových členských zemích (Česká republika, Polsko) je mnohem komplikovanější. Přehledná tabulka s uvedenými údaji včetně popisu jednotlivých administrativních kroků je k dispozici v publikaci Enterprise Europe Network Czech Republic „Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU“.

Daňové sazby

Firmy expandující do zahraničí se musí vypořádat s místními daňovými podmínkami. V celé EU je zavedena daň z přidané hodnoty, byť její označení může drobně variovat. V EU jsou minimální sazby DPH jednotné – základní sazba je stanovena na 15 %, minimální výše snížené sazby je 5 %. Výše sazeb v jednotlivých členských zemích EU je různá.

Stejně tak se liší daně z příjmů fyzických osob, které platí osoby samostatně výdělečně činné (tedy živnostníci – podnikatelé). Tyto daně jsou postaveny zpravidla podobně jako v České republice, tedy na principu progresivního zdanění s několika daňovými pásmy a sazbami.

Daně z příjmů právnických osob (společností) jsou zpravidla koncipovány jako rovné daně, byť v některých zemích existují také pro tyto daně daňová pásma.

Aktuální hodnoty a informace o daňových systémech zemí EU jsou k dispozici na oficiálním portálu BusinessInfo.cz v teritoriálních informacích u konkrétních zemí v souhrnných teritoriálních informacích (STI), konkrétně vždy v kapitole 5. Finanční a daňový sektor.

Náklady na pracovní sílu

České firmy podnikající v zahraničí se řídí v pracovněprávních otázkách místním pracovním právem. Jedním z důležitých aspektů je výše mzdy. Ve většině členských států EU je minimální mzda stanovená zákonem.

Zaměstnavatele dále zajímají mzdové náklady, které s výplatou mezd souvisí – jedná se o povinné dávky, které zaměstnavatel hradí nad rámec hrubých mezd, nebo je na něj přenesena povinnost srážet část hrubé mzdy zaměstancům a odvádět ji státu. Systém těchto odvodů je v každé zemi různě složitý, Česká republika má svůj systém relativně přehledný. Na opačný pól spektra (ne)přehlednosti systému by bylo lze zařadit např. Francii. Výše odvodů pak zpravidla odpovídá štědrosti sociálních systémů jednotlivých států.

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP přibližují stejnojmenné dokumenty pro příslušné země, které jsou k dispozici na oficiálním portálu BusinessInfo.cz v rubrikách věnovaných jednotlivým členským státům Evropské unie, nebo na portálu EURES Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Nejúčinější asistenci a podporu zahraničního podnikání v rámci EU poskytne českým subjektům Enterprise Europe Network Czech Republic (EEN). EEN se mimo jiné zabývá poskytováním poradenství a informací o jednotném evropském trhu a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti podniků (služby bývalých Euro Info Center):

  • poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisech
  • informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
  • pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních partnerů v zahraničí
  • zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí

Další možností pro české podnikatele je možnost obrátit se na zahraniční kanceláře agentury CzechTrade ve členských zemích EU nebo na obchodně-ekonomické úseky českých zastupitelských úřadů v zemích Unie, popř. je možné konktaktovat příslušnou smíšenou obchodní komoru.

Více informací k pravidlům pro podnikání v EU včetně detailních údajů k jednotlivým členským zemím EU je k dispozici na oficiálním portálu BusinessInfo.cz v dokumentech „Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU“ a „Volný pohyb služeb v otázkách a odpovědích“. Další informace k jednotlivým státům jsou dostupné v příslušných podrubrikách rubriky Teritoriální informace na portálu BusinessInfo.cz. Některé dodatečné informace včetně možného poradenství získají čeští podnikatelé také prostřednictvím kontaktu s Enterprise Europe Network.

 

Doporučujeme