Podpora ekonomických zájmů ČR v zahraničí

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách postupující globalizace a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit její hospodářské zájmy ve světě.

Rozvoj lidských zdrojů
Jednotná prezentace ČR v zahraničí
Systém řízení a institucionální uspořádání

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) pokládá posílení úlohy diplomacie při podpoře vnějších ekonomických zájmů ČR za jeden ze svých prioritních cílů. Nutnost věnovat mimořádnou pozornost této oblasti vyplývá nejen z celkové odpovědnosti MZV za realizaci zahraniční politiky ČR, ale stejně tak i z charakteru potřeb českého státu jako výrazně exportně orientované ekonomiky. Prohlubování vzájemné propojenosti světa a narůstající provázanost bilaterálních a multilaterálních ekonomických zájmů jsou dnes už neoddiskutovatelným trendem, kterému je průběžně přizpůsobován i charakter a obsah české diplomacie.

Podpora ekonomických zájmů země musí mít jasnou vizi a orientaci, být účelně uspořádána, vybavena dostatečnými lidskými i finančními zdroji, pojímána jako aktivní součást zahraniční a hospodářské politiky státu, realizována v partnerství s podnikatelskou sférou a být založena na reálné poptávce českých firem po jejích službách.

MZV má pro naplnění své role v oblasti vnějších ekonomických vztahů řadu základních předpokladů a komparativních výhod:

  • nese celkovou odpovědnost za ochranu a prosazování zájmů ČR v zahraničí, včetně konečné odpovědnosti tituláře za zastupování zájmů státu v teritoriu,
  • disponuje širokou sítí zastupitelských úřadů (ZÚ) a tedy fyzickou přítomností v teritoriu,
  • má vytvořený fungující systém provozování, řízení a koordinace činností ZÚ,
  • je vybaveno diplomatickým statutem misí se všemi z toho vyplývajícími privilegii, výhodami a právy (i limity),
  • má kvalitní lidské zdroje pro efektivní činnost v zahraniční službě, dostatečně kvalifikované na to, aby byla možná jejich vzájemná zastupitelnost a kumulace agend, čímž se vytváří možnost značných úspor proti modelu úzce specializovaných odborníků pouze na určitou část agendy.

Rozvoj lidských zdrojů

Efektivní diplomacii nelze budovat bez odborně a profesně zdatných, tj. bez vzdělaných, schopných, samostatných a aktivních zástupců státu. Těmto hlavním měřítkům je podřízen personální výběr ekonomických diplomatů pro práci v zahraničí.

Zvyšování ekonomických znalostí, obchodních dovedností a manažerských schopností ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade zajišťuje Exportní akademie, jejíž vzdělávací programy připravuje a provádí MPO ve spolupráci s MZV a VŠE. Provozovatelem Exportní akademie je agentura CzechTrade. Komplementární i samostatné vzdělávací programy nabízí i Diplomatická akademie MZV. Vedení MZV počítá se zvyšování ekonomické odbornosti svých zaměstnanců na všech úrovních.

Ekonomičtí diplomaté a rovněž pracovníci zahraničních kanceláří agentur musí v podmínkách omezených rozpočtových zdrojů působit především v zemích, kde jsou příležitosti pro český obchod a podnikání.

zpět na začátek

Jednotná prezentace ČR v zahraničí

S cílem zlepšovat prezentaci země naplňují všechny resorty Koncepci jednotné prezentace ČR, jejímž hlavním cílem je propagovat ČR jako moderní, vyspělou zemi se svébytnou kulturou a identitou, založenou na vědomostním a inovačním potenciálu, která je důvěryhodným partnerem ve světovém společenství. V rámci jednotné prezentace jsou vytvářeny co nejlepší podmínky pro realizaci ekonomické diplomacie. Koordinátorem a gestorem jednotné zahraniční prezentace je MZV.

Společné plánování významných prezentačních akcí ČR v zahraničí koordinuje MZV prostřednictvím Komise pro prezentaci ČR, jejíhož zasedání se účastní nejen všechna kompetentní ministerstva, ale i agentury CzechTrade, CzechInvest, Česká centra a CzechTourism, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny PČR a Asociace krajů ČR. Komise rovněž zajišťuje plnění úkolů, obsažených v usnesení vlády č. 74 z 19. ledna 2005. Všechny krátkodobé úkoly již byly splněny, střednědobé úkoly jsou průběžně projednány na zasedáních Komise.

Významným subjektem pro koordinaci prezentace ČR v zahraničí je i Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch, která je vrcholným poradním orgánem ministra pro místní rozvoj v otázkách cestovního ruchu. V této komisi jsou na úrovni náměstků ministrů zastoupeny všechny resorty, jež se svojí činností dotýkají cestovního ruchu (mimo jiné Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství).

Významným komunikačním nástrojem jednotné prezentace ČR doma i v zahraničí je internetový portál Czech.cz. Portál je tematicky členěn do pěti sekcí v pěti jazykových mutací – v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a ruštině.

Jedním ze segmentů proexportní politiky státu a prezentace v zahraničí jsou účasti ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách, finančně zvýhodněné pro české vystavovatele. V koncepci, kterou připravilo MPO, je kladen důraz na podporu účasti v teritoriích, kde se české firmy obtížně prosazují samy. Dále dochází k administrativnímu a organizačnímu zjednodušení procesů přípravy a ke zvýšení účinnosti a kvality prezentace včetně zabezpečení zpětné vazby z pohledu efektivnosti účasti.

Významným prvkem koncepce prezentace ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách je zavedení finanční pomoci na tuzemských veletržních akcích především pro začínající exportéry a malé a střední podniky. MPO v daleko větší míře kooperuje s českou podnikatelskou sférou prostřednictvím oborových svazů a sektorových asociací, SP ČR, HK ČR, a to formou rozhodujícího podílu při výběru veletržních akcí a o jejich podobě.

Kromě nezbytné koordinace činností při tvorbě koncepcí a plánů všech subjektů, které se věnují propagaci ČR v zahraničí na domácí půdě, je nutné zvýšenou pozornost věnovat i spolupráci při implementaci těchto plánů a aktivit v zahraničí.

zpět na začátek

Systém řízení a institucionální uspořádání

Jedním z klíčových předpokladů pro vybudování efektivního systému podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí je zlepšení spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO). V oblasti podpory vnějších ekonomických aktivit mají oba resorty společné cíle v rámci stanovených kompetencí.

Podpora ekonomických zájmů je úkolem, na jehož plnění se musí podílet všichni diplomatičtí pracovníci, včetně vedoucích ZÚ. Postavení vedoucích ZÚ je přitom klíčové a jejich úloha při prosazování ekonomických cílů je nezastupitelná. Tato skutečnost je a bude čím dál více zohledňována při výběru a přípravě vedoucích ZÚ na vyslání do daného teritoria.

Systém řízení služeb státu v zahraničí

Za účelem zlepšení koordinace všech složek státu v zahraničí a zkvalitnění jejich řízení bude dále rozvíjen a zjednodušován systém řízení služeb státu v zahraničí v oblasti podpory exportu, investic a obchodní politiky. Systém musí v první řadě respektovat princip jednotné zahraniční služby.

Zároveň jsou postupně realizovány další kroky vedoucí k zefektivnění podpory ekonomických zájmů ČR v zahraničí. Projekt postupného slučování služeb CzechTrade a CzechInvestv zahraničí, který prohloubí koordinaci poskytovaných služeb obou agentur, povede k úspoře nákladů a zvýší účinnost marketingových a propagačních akcí při zachování již vybudované sítě kontaktů a kontinuity agendy.

Strategické řízení MZV

V rámci projektu „Strategického řízení MZV“ je ekonomická a veřejná diplomacie zařazena mezi jednu ze šesti základních strategických priorit (oblastí) činnosti MZV, a tedy automaticky i české zahraniční politiky. Ekonomická a veřejná diplomacie jako strategická priorita (oblast) má definovány konkrétní cíle, jimiž jsou:

  • účinná proexportní politika;
  • vybudování komunikační strategie MZV v ČR;
  • efektivní spolupráce státních institucí;
  • koncepční prezentace ČR v zahraničí.

V souladu s novým systémem strategického řízení MZV je další zkvalitňování personální politiky, což je rovněž strategickou prioritou (oblastí) činnosti MZV. V rámci této oblasti se počítá se zvyšováním kvalifikace a odbornosti zaměstnanců v souladu se zahraničně-politickou strategií MZV i s vybudováním funkčního systému pravidelného hodnocení zaměstnanců MZV.

Institucionální uspořádání

Nezastupitelnou úlohu v realizaci ekonomické diplomacie mají Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR , jejichž činnost je definována tzv. kompetenčním zákonem 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

MZV je ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje vnější ekonomické vztahy. MPO je ústředním orgánem státní správy pro obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, zahraniční obchod a podporu exportu.

Na vybudování efektivní ekonomické diplomacie se podílí i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), které má kompetence v oblasti cestovního ruchu a v rámci EU zastřešuje zájmy územních samosprávných celků. Cestovní ruch se podílí na tvorbě HDP více než 3 procenty a devizové příjmy z cestovního ruchu překračují 100 mld Kč ročně. Velmi významné funkce MMR zabezpečuje i ve vztahu k realizaci regionální a strukturální a kohezní politiky Evropské unie, tzv. politiky hospodářské a sociální soudržnosti, a také při čerpání prostředků ze strukturálních a kohezních fondů EU.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) jako ústřední orgán státní správy pro zemědělství realizuje marketingové aktivity na podporu českých zemědělských výrobků.

Ministerstvo životního prostředí ČR sleduje hospodářské procesy z hlediska dopadů na životní prostředí. Prostřednictvím programů zahraniční rozvojové spolupráce propaguje v zahraničí české technologie a know-how, a to především v méně vyspělých zemích. Ministerstvo mimo jiné provozuje Databázi českých environmentálních technologií a služeb .

Obecně platí, že činnost každého ústředního orgánu státní správy má ve větší či menší míře zahraniční prvek, díky němuž se vůči ekonomické diplomacii dostává do role jejího spolutvůrce či uživatele. Příkladem je Ministerstvo kultury , které samo a také prostřednictvím kulturních institucí propaguje Českou republiku v zahraničí a napomáhá tak podpoře hospodářských zájmů ČR v zahraničí.

Honorární konzuláty České republiky

MZV využívá v současnosti také služeb honorárních konzulátů, jejichž počet je postupně navyšován. MZV organizuje každoročně setkání honorárních konzulů ČR v Praze. Jednou z výzev, které při těchto setkáních jsou akcentovány, je snaha o širší zapojení honorárních konzulů do prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR. Při výběru a jmenování nových honorárních konzulů se klade důraz na jejich roli při prosazování a hájení českých zájmů v ekonomické oblasti a jsou žádáni o intenzivní zapojení se do aktivit a akcí na podporu českých firem a na propagaci ČR.

zpět na začátek

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme