Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO

Mezi jeden z výstupů XI. Ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires v prosinci 2017 patřilo podepsání společného prohlášení ministrů – Deklarace k vytvoření neformálního pracovního programu pro mikro, malé a střední podniky (MSMEs) 87 členy této organizace. Bylo tak dosaženo dalšího dílčího úspěchu v podpoře menších podniků v jejich integraci do světového obchodu.Přestože dochází ke vzniku nových příležitostí spočívajících především v usnadnění přístupu na světové trhy pro menší firmy, je účast mikro, malých a středních podniků v mezinárodním obchodu stále omezená. Několik studií prokázalo, že MSMEs jsou více ovlivněny obchodními překážkami než větší společnosti. Mezi tyto překážky patří zejména netarifní bariéry (NTBs), komplikované celní postupy, omezený přístup menších podniků k finančním prostředkům a nedostatečná transparentnost některých vnitrostátních legislativ.

Přestože zaměstnanci menších podniků tvoří majoritní pracovní sílu ve většině zemí, jejich příspěvek k HDP je nižší – okolo 35 % v rozvojových a přibližně 50 % v rozvinutých zemích. Důvodem je především to, že tyto podniky jsou méně produktivní než jejich větší protějšky.

Ve většině zemí jsou malé a střední podniky (MSP) definovány jako podniky zaměstnávající 10 až 250 lidí. Firmy s až 10 zaměstnanci jsou obvykle označovány jako tzv. mikro podniky. V EU jsou dle doporučení EK z roku 2003 do kategorie MSP zařazeny podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR; jako malý podnik je definován podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nepřekročí 10 milionů EUR. Za mikro podnik je považován podnik, který zaměstnává méně než 10 lidí a má roční obrat nižší než 2 miliony EUR.

V posledních letech se zvýšil zájem některých členů Světové obchodní organizace na tom, aby se problematika menších podniků začala diskutovat v rámci této organizace. V polovině roku 2016 předložila skupina zemí – tzv. přátelé MSMEs, mezi které patří rovněž EU, Brazílie, Japonsko, Švýcarsko a další členové WTO – své návrhy, které povzbuzují ostatní členy, aby se zabývaly otázkami MSMEs ve WTO, a to jako součást agendy zaměřené na rozvoj.

Zájem na diskuzi o této problematice však nesdílí všichni členové WTO – někteří jsou k myšlence skeptičtí a nesouhlasí s názorem, že by mohla diskuze ve WTO zaměřená na tvorbu pravidel napomoci vyřešit MSMEs problémy, se kterými se potýkají.

Specifická situace malých a středních podniků je uznávána a řešena v několika multilaterálních i vícestranných dohodách WTO, pracovních programech i prostřednictvím technické spolupráce. Například některá ustanovení Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (tzv. Antidumpingová dohoda) a Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních snižují požadavky na malé společnosti a umožňují vládám, aby jim poskytly potřebnou asistenci.

V souvislosti s přípravou XI. Ministerské konference WTO (Buenos Aires; prosinec 2017) předložila skupina přátel MSMEs  společné prohlášení ministrů – Deklaraci k vytvoření neformálního pracovního programu pro MSMEs (viz dokument níže) a rovněž návrh ministerského rozhodnutí k vytvoření pracovního programu pro MSMEs ve WTO. V souladu s ním měl být přijat pracovní program zaměřený na zlepšení přístupu menších firem k informacím, zefektivnění regulatorního prostředí, přístup k finančním prostředkům a snížení obchodních nákladů. Členové však nedospěli ke konsenzu ohledně programu a ten proto nemohl být na mnohostranné bázi odsouhlasen.

Podpisem Deklarace dne 20. prosince 2017 na okraj konference v Buenos Aires však protagonisté iniciativy potvrdili zájem na vytvoření Neformální pracovní skupiny pro MSMEs, v rámci níž by měly probíhat diskuze zaměřené na odstranění překážek pro menší podniky, které by napomohly jejich snazšímu začlenění do světového obchodu. Hlavním cílem je dosažení formálního pracovního programu pro MSMEs, který by byl podpořen všemi členy WTO, a to v horizontu do příští konference ministrů WTO v roce 2019.

Do iniciativy se zapojilo celkem 87 členů WTO, kteří čítají přibližně 78 % objemu světového exportu. Iniciativa zůstává otevřená všem členům WTO a je možné se k ní nadále připojovat. V roce 2018 je podle indikovaného harmonogramu naplánováno celkem sedm zasedání pracovní skupiny; každé zasedání bude věnováno jednomu konkrétnímu tématu a bude mu předsedat mu jedna ze zemí účastnících se dané iniciativy.

Úvodnímu zasedání v březnu 2018 předsedalo Švýcarsko a bylo věnované zlepšení přístupu k informacím pro MSMEs. Předmětem diskuze na příštích zasedáních bude například snižování obchodních nákladů, lepší zacílení technické spolupráce a budování kapacit nebo usnadnění přístupu MSMEs na globální trhy.

Evropská unie je jakožto jeden z členů skupiny přátel MSMEs protagonistou iniciativy věnující se začlenění problematiky menších podniků do agendy WTO od samého počátku a stala se také signatářem zmíněné společné Deklarace ministrů. Česká republika přirozeně v souladu s dlouhodobou strategií podpory menších podniků iniciativu vítá a podporuje ji prostřednictvím Evropské komise, která zastupuje členské státy Evropské unie v rámci WTO.

 Společné prohlášení ministrů (64 kB)

Doporučujeme