Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec

Zaměstnanec, který je z titulu pracovního vztahu účasten pojištění, je poplatníkem pojistného, které činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné se skládá pouze z pojistného na důchodové pojištění; pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanec neplatí.

Základní informace k životní situaci

Zaměstnanec, který je z titulu pracovního vztahu účasten pojištění, je poplatníkem pojistného.

Pojistné u zaměstnance činí 6,5 % z vyměřovacího základu.

Toto pojistné se skládá pouze z pojistného na důchodové pojištění; pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanec neplatí.

Pojistné zaměstnanci z příjmu sráží zaměstnavatel a odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ PSSZ/ MSSZ“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zaměstnanec, statutární zástupce zaměstnavatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnanec, jako poplatník pojistného, nemá ve vztahu k placení pojistného žádné povinnosti, tyto povinnosti za něho plní zaměstnavatel – srazí mu ze mzdy (odměny) pojistné, které odvede.

Vyměřovací základ zaměstnance pro odvod pojistného je zároveň i vyměřovacím základem, ze kterého se stanoví dávky nemocenského a důchodového pojištění.

Případné neplacení pojistného ze strany zaměstnavatele nejde k újmě konkrétního zaměstnance, není tím dotčena jeho účast na pojištění a případné poskytování dávky nemocenského a důchodového pojištění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Mzdový list zaměstnance, který je povinen zaměstnavatel vést; doklad o výplatě mzdy a srážkách ze mzdy.

Na které instituci životní situaci řešit:

Česká správa sociálního zabezpečení – okresní správy sociálního zabezpečení/ Pražská správa sociálního zabezpečení/ Městská správa sociálního zabezpečení Brno.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pracovní smlouva, doklad o výplatě mzdy a srážkách ze mzdy, případně jiné doklady osvědčující účast na pojištění a dosažených příjmech.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Bez použití formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jedná se o povinnosti zaměstnavatelů, proto nejsou lhůty k vyřízení stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zaměstnavatelé.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankciovány jsou pouze porušení povinnosti zaměstnavatelů vůči OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Popis byl naposledy aktualizován

03.09.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby