Pokyny pro vyplnění Jednotného registračního formuláře pro právnické osoby

Jednotný registrační formulář (JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.Upozornění: Není možné podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat FÚ změny registračních údajů ani žádat o zrušení registrace prostřednictvím formulářů JRF, ale je nutné použít formuláře vydané Ministerstvem financí, které jsou přílohou podání na JRF, přičemž na JRF formulářích se pouze vyznačuje, že podání má být předáno na příslušný FÚ.

Část A – Podnikatel

01 Podnikatel

 • a) Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Právnická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku činí právní úkony pod svým názvem.
 • b)  Součástí obchodní firmy, resp. názvu právnické osoby je i dodatek, který označuje její právní formu.
 • c) Vyplní osoba, které bylo již identifikační číslo osoby přiděleno.

03 Předmět podnikání

Osoba je povinna vymezit předmět podnikání s dostatečnou určitostí a přesností. První předmět podnikání uvede pod pořadovým číslem 1, další předmět podnikání bude označovat pořadovým číslem 2 atd. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona. U ohlášení živnosti volné se proto uvedou čísla oborů činností, které bude v rámci svého podnikání ohlašovatel vykonávat, a to vyznačením (zaškrtnutím) v příloze „Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné“.

Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 živnostenského zákona v úplném nebo částečném rozsahu. Je-li rozsah výkonu živnosti vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, musí být rozsah předmětu podnikání v souladu s uvedenými doklady. Předmět podnikání živnosti koncesované se uvede v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona. Bude-li ohlašovatel/žadatel o koncesi zamýšlet vykonávat více živností, uvede druhý a další předmět podnikání na samostatné příloze nazvané „Předmět podnikání“ (pořadové číslo předmětu podnikání 2 atd.

04 – 07 Právnické osoby, které vznikají zápisem do veřejného rejstříku, nevyplňují údaje týkající se statutárních orgánů a zastupujících osob. Ostatní právnické osoby uvedou údaje týkající se jejich statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu, kteří jsou fyzickými osobami. Údaje týkající se statutárního orgánu, který je právnickou osobou, se uvedou v samostatné příloze nazvané „Statutární orgán – právnická osoba“. Zastupující osobou se zde rozumí osoba, která je oprávněna (zmocněna) zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem.

Má-li právnická osoba více jak 2 členy statutárního orgánu, jimiž jsou fyzické osoby, uvede příslušné údaje dalších členů na samostatné příloze nazvané „Statutární orgán“.

05, 07 Vyplní se adresa bydliště člena statutárního orgánu – fyzické osoby. Zahraniční osoba vyplní adresu pobytu na území ČR, pokud jí byl povolen nebo potvrzen (u občanů EU). Pokud zahraniční osoba nemá povolený pobyt, vyplní se adresa jejího bydliště v zahraničí. Má-li právnická osoba více jak 2 členy statutárního orgánu, jimiž jsou fyzické osoby, uvede příslušné údaje dalších členů na samostatné příloze nazvané „Statutární orgán“.

08 Vyplní se pouze v případě, je-li odpovědný zástupce podnikatelem ustanoven. Odpovědný zástupce musí být k podnikateli ve smluvním vztahu. Má-li právnická osoba více než 1 odpovědného zástupce, uvede tyto na samostatné příloze nazvané „Odpovědný zástupce“.

09 Právnická osoba vyplní adresu bydliště odpovědného zástupce na území ČR. Je-li odpovědným zástupcem zahraniční osoba, pak adresu jejího bydliště v zahraničí.

10 Vyplní se pouze u odpovědného zástupce, který je zahraniční osobou a byl mu pobyt v ČR povolen nebo potvrzen (u občanů EU).

11 Uvede se datum, kdy podnikatel ustanovil odpovědného zástupce do funkce. Odpovědný zástupce může být ustanoven nejdříve ke dni vzniku živnostenského oprávnění. U koncese podléhá ustanovení odpovědného zástupce schválení živnostenského úřadu. Nebude-li kolonka vyplněna, má se za to, že odpovědný zástupce je ustanoven ke dni vzniku živnostenského oprávnění, u koncesí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho schválení živnostenským úřadem.

12 Uvede se pořadové číslo předmětu podnikání, pro který je osoba ve funkci odpovědného zástupce ustanovena (případně pořadová čísla, která jsou uvedena v samostatné příloze nazvané „Předmět podnikání“).

13 Má-li právnická osoba více provozoven, údaje o dalších provozovnách uvede na samostatné příloze nazvané „Provozovny“.

 • h) Je možné uvést i název provozovny.
 • i) Kromě údajů o adrese provozovny – písm. a) až g) – se uvede bližší údaj místa, kde se provozovna nalézá tam, kde je to nutné pro snazší orientaci vyhledání provozovny (např. číslo pavilonu, číslo podlaží budovy apod.).
 • j) Uvede se faktické datum zahájení činnosti v provozovně, a to pouze v případě, že provozování živnosti bude zahájeno až po vzniku živnostenského oprávnění. Nebude-li kolonka vyplněna, má se za to, že činnost v provozovně bude zahájena současně se vznikem živnostenského oprávnění.
 • k) Osoba zaškrtnutím vyznačí, zda se jedná o provozovnu podléhající kolaudaci či nikoliv.
 • l) Uvede se předmět podnikání v provozovně, a to doplněním pořadového čísla předmětu podnikání, popř. čísla oboru u živnosti volné.

Část B – Oznámení pracovního místa

Uvede se název obce (resp. část obce), ve které je umístěn příslušný úřad práce. Osoba vyznačí, zda oznamuje volné pracovní místo nebo obsazení volného pracovního místa.

 • a) Uvádí se místo výkonu práce.
  c) Uvede se klasifikace zaměstnání – podrobné informace a kódy naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
 • d) Uvede se datum vzniku volného pracovního místa nebo datum, ke kterému je místo obsazeno. Obsazenost pracovního místa znamená, že tímto dnem se zároveň přestane nabízet volné pracovní místo na úřadech práce (internetu).
 • g) Uvádí se počet volných nabízených míst příslušné profese.
 • h) Podle § 37 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, patří mzdové podmínky mezi základní charakteristiku volného pracovního místa. Uvede se hrubá měsíční mzda v číselném vyjádření.
 • j) Právnická osoba vyznačí, zda má být informace o volném pracovním místě zveřejněna či nikoliv. V případě požadavku „nezveřejňovat“ se volná pracovní místa nabízejí uchazečům a zájemcům pouze prostřednictvím oddělení zprostředkování na pobočkách úřadu práce. V případě požadavku „zveřejňovat“ budou volná pracovní místa nabízena nejen ve zprostředkovatelnách poboček úřadů práce, ale mohou se rozvěsit i na nástěnky úřadů práce, do tzv. infoboxů (zabudované počítačové stojany s nabídkami volných pracovních míst na pobočkách úřadů práce pro širokou veřejnost) a na internet.
 • k) Uvede se jméno a příjmení osoby (popřípadě telefon, e-mail), která má na pracovišti potřebné informace k volnému pracovnímu místu a je oprávněna o něm informovat žadatele.

Část C – Vyberte úřady, vůči kterým je podání činěno

Osoba vyznačí v příslušné kolonce (např. křížkem), vůči kterým úřadům činí podání, a uvede počet příloh, pokud tyto přikládá.

Přílohou se rozumí např.:

 • Příloha pro finanční úřad.
 • Příloha nazvaná „Předmět podnikání“, „Odpovědný zástupce“, „Provozovny“ „Statutární orgán“, „Statutární orgán – právnická osoba“, „Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,
 • Přílohou jsou i různé dokumenty, jako je např. plná moc, smlouva o uzavření účtu, doklad o kvalifikaci, prohlášení odpovědného zástupce atd.,
 • Přílohou je i samostatný list, kde se uvedou údaje, které se nevešly na registrační formulář nebo nejsou konkrétně na formuláři specifikovány.

Část D – Adresa pro doručování

Je na zvážení právnické osoby, zda tuto část vyplní či nikoliv. Pokud je vyplněna doručovací adresa, platí, že na tuto adresu budou doručovat všechny živnostenské úřady v ČR a všechny dotčené správní orgány, pokud nebude oznámeno jinak.

 •  h) ANO – vyplní právnická osoba, pokud chce, aby jí bylo i v budoucnu (trvale) doručováno na uvedenou adresu (tzn. i v jiných řízeních všemi živnostenskými úřady v ČR a dotčenými správními úřady). Pokud při ohlášení další živnosti nebude tato kolonka vyplněna, bude platit adresa pro doručování z předchozího podání (za předpokladu, že tento údaj byl uvedený a adresa byla určena k trvalému doručování). Pokud bude při ohlášení další živnosti adresa změněna, bude platit, že na tuto novou adresu se bude doručovat i v budoucích řízeních.
  NE – vyplní právnická osoba, pokud nechce, aby jí bylo v dalších řízeních na uvedenou adresu doručováno.

Část E – Doplňující údaje

Je na zvážení právnické osoby, zda tuto část vyplní či nikoliv. Jedná se o údaje, které mohou urychlit komunikační styk s právnickou osobou.

Jednotlivé registrační formuláře pro právnickou osobu ke stažení naleznete v e-Nástrojích – Formuláře.

Doporučujeme