Pokyny pro vyplnění Jednotného registračního formuláře pro fyzické osoby

Jednotný registrační formulář (JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.Upozornění: Není možné podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat FÚ změny registračních údajů ani žádat o zrušení registrace prostřednictvím formulářů JRF, ale je nutné použít formuláře vydané Ministerstvem financí, které jsou přílohou podání na JRF, přičemž na JRF formulářích se pouze vyznačuje, že podání má být předáno na příslušný FÚ.

Část A – Podnikatel

01 Podnikatel

 • o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno.
 • p) Vyplní pouze podnikatel již zapsaný v obchodním rejstříku. Obchodní firmou je název, pod kterým je podnikatel v tomto rejstříku zapsán. Podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku údaj nevyplňuje, právní úkony je povinen činit pod svým jménem a příjmením.

02 Vyplní se adresa bydliště osoby na území ČR, zahraniční osoba adresu svého bydliště v zahraničí.

Bydlištěm v ČR se rozumí trvalý pobyt na území ČR. Zahraniční osoba, která v ČR bude podávat daňové přiznání a nemá na území ČR zřízenou stálou provozovnu, uvede na samostatné příloze údaj pro určení místní příslušnosti dle § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Tímto údajem je adresa hlášeného místa pobytu subjektu, a nelze-li takto místo pobytu subjektu určit, rozumí se jím místo na území ČR, kde se subjekt převážně zdržuje.

03 Sídlo si každý zvolí sám; pokud již fyzická osoba má sídlo určené, pak je to adresa, která je jako sídlo zapsaná v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat adresu svého skutečného sídla.

 • a) Osoba, která má adresu sídla shodnou s adresou svého bydliště, vyplní ANO, pokud chce, aby při změně bydliště byla změněna i adresa sídla shodně s  adresou bydliště. NE vyplní osoba, která má adresu sídla shodnou s  adresou svého bydliště a nechce, aby při změně jejího bydliště byla změněna i adresa jejího sídla.

04 Vyplní pouze zahraniční osoba, pokud jí byl pobyt na území ČR povolen nebo potvrzen (u občanů EU).

05 Předmět podnikání (u živnosti volné čísla oborů činnosti).

Osoba je povinna vymezit předmět podnikání s dostatečnou určitostí a přesností. První předmět podnikání uvede pod pořadovým číslem 1, další předmět podnikání bude označovat pořadovým číslem 2 atd. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 živnostenského zákona. U ohlášení živnosti volné se proto uvedou čísla oborů činností, které bude v rámci svého podnikání ohlašovatel vykonávat, a to vyznačením (zaškrtnutím) v příloze „Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné“.

Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 živnostenského zákona v úplném nebo částečném rozsahu. Je-li rozsah výkonu živností vázán na doklad vydaný zvláštním orgánem nebo na doklad o odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, musí být rozsah předmětu podnikání v souladu s uvedenými doklady. Předmět podnikání živnosti koncesované se uvede v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona. Bude-li ohlašovatel/žadatel o koncesi zamýšlet vykonávat více živností, uvede druhý a další předmět podnikání na samostatné příloze nazvané „Předmět podnikání“ (pořadové číslo předmětu podnikání 2 atd.)

06 Má-li osoba více provozoven, údaje o dalších provozovnách uvede na samostatnou přílohu nazvanou „Provozovny“.

 • h) Je možné uvést i název provozovny.
 • i) Kromě údajů o adrese provozovny – písm. a) až g) – se uvede bližší údaj místa, kde se provozovna nalézá, tam, kde je to nutné pro snazší vyhledání provozovny (např. číslo pavilonu, číslo podlaží budovy apod.).
 • j) Uvede se faktické datum zahájení činnosti v provozovně, a to pouze v případě, že provozování živnosti bude zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. Nebude-li kolonka vyplněna, má se za to, že činnost v provozovně bude zahájena současně se vznikem živnostenského oprávnění.
 • k) Osoba zaškrtnutím vyznačí, zda se jedná o provozovnu podléhající kolaudaci či nikoliv.
 • l) Uvede se předmět podnikání v provozovně, a to doplněním pořadového čísla předmětu podnikání, popř. čísla oboru u živnosti volné.

07 Vyplní se pouze v případě, je-li odpovědný zástupce podnikatelem ustanoven.

Odpovědného zástupce musí vždy ustanovit osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona). Odpovědný zástupce musí být k podnikateli ve smluvním vztahu. Má-li fyzická osoba více než 1 odpovědného zástupce, uvede tyto na samostatné příloze nazvané „Odpovědný zástupce“.

08 Vyplní se adresa trvalého pobytu na území ČR, u zahraniční osoby adresa jejího bydliště v zahraničí.

09 Vyplní pouze zahraniční osoba, pokud jí byl pobyt na území ČR povolen nebo potvrzen (u občanů EU).

10 Uvede se datum, kdy podnikatel ustanovil odpovědného zástupce do funkce. Odpovědný zástupce může být ustanoven nejdříve ke dni vzniku živnostenského oprávnění. U koncese podléhá ustanovení odpovědného zástupce schválení živnostenského úřadu. Nebude-li kolonka vyplněna, má se za to, že odpovědný zástupce je ustanoven ke dni vzniku živnostenského oprávnění, u koncesí dnem nabytí právní mocí rozhodnutí o jeho schválení živnostenským úřadem.

11 Uvede se pořadové číslo předmětu podnikání, u kterého je osoba ve funkci odpovědného zástupce ustanovena (případně pořadová čísla, která jsou uvedena v samostatné příloze nazvané „Předmět podnikání“).

Část B – Oznámení správě sociálního zabezpečení

Uvede se název obce (resp. část obce), ve které je umístěna místně příslušná správa sociálního zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné (tj. podle jejího bydliště).

 • a) Uvádí se datum faktického zahájení samostatné výdělečné činnosti.
 • b) Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná a vzniká dnem, od kterého se osoba samostatně výdělečně činná k nemocenskému pojištění přihlásí, nejdříve však dnem, ve kterém je tato přihláška podána.

Část C – Oznámení zdravotní pojišťovně

Uvede se územní pracoviště (krajská pobočka, expozitura, jednatelství, detašované pracoviště) příslušné zdravotní pojišťovny.

 • a) Pojištěnec uvede název zdravotní pojišťovny, u které je k datu oznámení pojištěn.
 • b) Osoba vyplní příslušný číselný kód zdravotní pojišťovny (např. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111 apod.).
 • c) Pojištěnec uvede číslo bankovního účtu (pokud má již účet založen), včetně směrového (identifikačního) kódu banky, ze kterého budou platby pojistného nebo záloh prováděny.
 • d) Pojištěnec uvede výši zálohy na pojistné, kterou bude měsíčně odvádět. Osoba samostatně výdělečně činná, která zahajuje samostatnou výdělečnou činnost v České republice, je povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Minimální vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné upravuje § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční zálohy na pojistné nemusí platit osoba samostatně výdělečně činná v měsících, ve kterých nemá určen minimální vyměřovací základ.
 • e) Za zahájení samostatné výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat. Datum získání živnostenského oprávnění se nemusí vždy shodovat s datem zahájení samostatné výdělečné činnosti pro účely zdravotního pojištění. Pojištěnec uvede datum, od kterého k zahájení samostatné výdělečné činnosti skutečně dochází.

Část D – Oznámení pracovního místa

Uvede se název obce (resp. část obce), ve které je umístěn příslušný úřad práce. Osoba vyznačí, zda oznamuje volné pracovní místo nebo obsazení volného pracovního místa.

 • a) Uvádí se místo výkonu práce.
 • c) Uvede se klasifikace zaměstnání – podrobné informace a  kódy naleznete na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
 • d) Uvede se datum vzniku volného pracovního místa nebo datum, ke kterému je místo obsazeno. Obsazenost pracovního místa znamená, že tímto dnem se zároveň přestane nabízet volné pracovní místo na úřadech práce (internetu).
 • g) Uvádí se počet volných nabízených míst příslušné profese.
 • h) Podle § 37 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, patří mzdové podmínky mezi základní charakteristiku volného pracovního místa. Uvede se hrubá měsíční mzda v číselném vyjádření.
 • j) Fyzická osoba vyznačí, zda má být informace o volném pracovním místě zveřejněna či nikoliv. V případě požadavku „nezveřejňovat“ se volná pracovní místa nabízejí uchazečům a zájemcům pouze prostřednictvím oddělení zprostředkování na pobočkách úřadu práce.
  V  případě požadavku „zveřejňovat“ budou volná pracovní místa nabízena nejen ve zprostředkovatelnách poboček úřadů práce, ale mohou se rozvěsit i na nástěnky úřadů práce, umístit do tzv. infoboxů (zabudované počítačové stojany s nabídkami volných pracovních míst na pobočkách úřadů práce pro širokou veřejnost) a na internet.
 • k) Uvede se jméno a příjmení osoby (popřípadě telefon, e-mail), která má na pracovišti potřebné informace k volnému pracovnímu místu a je oprávněna o něm informovat žadatele. 

Část E – Vyberte úřady, vůči kterým je podání činěno

Osoba vyznačí v příslušné kolonce (např. křížkem), vůči kterým úřadům činí podání, a uvede počet příloh, pokud tyto přikládá.

Přílohou se rozumí např.:

 • „Příloha pro správu sociálního zabezpečení“.
 • Příloha nazvaná „Předmět podnikání“, „Odpovědný zástupce“, „Provozovny“, „Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
 • Přílohou jsou i různé dokumenty, jako je např. plná moc, smlouva o uzavření účtu, doklad o kvalifikaci, prohlášení odpovědného zástupce atd.
 • Přílohou je i samostatný list, kde se uvedou údaje, které se nevešly na registrační formulář nebo nejsou konkrétně na formuláři specifikovány.

Část F – Adresa pro doručování

Je na zvážení fyzické osoby, zda tuto část vyplní či nikoliv. Pokud je vyplněna doručovací adresa, platí, že na tuto adresu budou doručovat všechny živnostenské úřady v ČR a všechny dotčené správní orgány, pokud nebude oznámeno jinak.

 • h) ANO – vyplní fyzická osoba, pokud chce, aby jí bylo i v budoucnu (trvale) doručováno na uvedenou adresu (tzn. i v jiných řízeních všemi živnostenskými úřady v ČR a dotčenými správními úřady). Pokud při ohlášení další živnosti nebude tato kolonka vyplněna, bude platit adresa pro doručování z předchozího podání (za předpokladu, že tento údaj byl uvedený a adresa byla určena k trvalému doručování). Pokud bude při ohlášení další živnosti adresa změněna, bude platit, že na tuto novou adresu se bude doručovat i v budoucích řízeních.
  NE – vyplní fyzická osoba, pokud nechce, aby jí bylo v dalších řízeních na uvedenou adresu doručováno.

Část G – Doplňující údaje

Je na zvážení fyzické osoby, zda tuto část vyplní či nikoliv. Jedná se o údaje, které mohou urychlit komunikační styk s ohlašovatelem/žadatelem o koncesi.

Jednotlivé registrační formuláře pro fyzickou osobu ke stažení naleznete v e-Nástrojích – Formuláře.

Doporučujeme