Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře

Stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové cestovní kanceláře.

Provozování cestovní kanceláře

Podnikatelské subjekty, které se rozhodnou provozovat cestovní kancelář, by měly v prvé řadě vědět, že se jedná dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o živnost koncesovanou. Z toho vyplývá, že jako u ostatních koncesovaných živností je k vydání koncese třeba souhlasného stanoviska příslušného ústředního orgánu státní správy, v tomto případě Ministerstva pro místní rozvoj.

Podání žádosti o koncesi na živnostenský úřad

Žadatel je tedy povinen předložit místně příslušnému živnostenskému úřadu doklady, kterými prokáže, že splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené zákonem a dále doklady, které jsou nezbytné pro vydání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto doklady vymezuje § 5 odst. 2 cit. zákona. Žadatel o koncesi musí předložit:

  1. originál smlouvy s pojišťovnou o pojištění v rozsahu stanoveném v § 6 až 8 zákona,
  2. podnikatelský záměr,
  3. prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti,
  4. čestné prohlášení, zda v posledních 5 letech nebylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího úpadku, a to jak fyzické tak právnické osobě, která je žadatelem, nebo fyzické osobě, jejímž statutárním orgánem byla osoba, která je žadatelem, nebo statutárním orgánem právnické osoby, která je žadatelem. Žadatel o koncesi je povinen činit právní úkony v souladu s § 8 a 9 zákona č. 370/2000 Sb. obchodní zákoník.

Prověření žádosti živnostenským úřadem

Živnostenský úřad prověří podanou žádost o koncesi. Zjistí-li, že náležitosti žádosti o koncesi nejsou splněny, vyzve v souladu s § 51 živnostenského zákon a podnikatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Tato lhůta může být, pro závažné důvody, živnostenským úřadem na žádost podnikatele opakovaně prodloužena. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese. V případě, že žadatel odstraní nedostatky ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, zahájí živnostenský úřad projednání žádosti. Jestliže je nenapraví, živnostenský úřad řízení zastaví.

Posouzení žádosti Ministerstvem pro místní rozvoj

Pokud živnostenský úřad sezná, že žádost o udělení koncese je v pořádku, předloží ji dle § 52 živnostenského zákona Ministerstvu pro místní rozvoj, které je povinno zaujmout stanovisko do 30 od doručení žádosti. Ministerstvo pro místní rozvoj předložené doklady posoudí a sezná-li, že jsou v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb. vydá kladné stanovisko ve smyslu § 5 odst. 3 cit. zákona.

Jestliže pojistná smlouva nesplňuje podmínky uvedené v § 6 až 8 cit. zákona či došlo ke skutečnostem uvedeným v § 5 odst. 4 písm. b cit. zákona (vstup subjektů na trh dříve než 5 let od zrušení živnostenského oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo cestovní agentury), vydá Ministerstvo pro místní rozvoj záporné stanovisko ve smyslu § 5 odst. 4 cit. zákona. Stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj je živnostenský úřad vázán.

V případě záporného stanoviska, živnostenský úřad v souladu s § 53 odst. 2 živnostenského zákona žádost zamítne; v případě kladného stanoviska živnostenský úřad vydá kladné rozhodnutí. Kladné stanovisko však ještě neznamená automaticky kladné rozhodnutí o koncesi, neboť podnikatel musí splnit všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Dle § 53 odst. 4 živnostenského zákona živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti. Do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese pak živnostenský úřad ve smyslu § 54 živnostenského zákona vydá koncesní listinu.

• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby

Doporučujeme