Politika druhotných surovin České republiky

Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Vládou ČR byla schválená dne 15.9.2014.Hlavní vize Politiky druhotných surovin České republiky: Přeměna odpadů na zdroje

Nerostné i druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země a ovlivňují velmi výrazně její konkurenceschopnost. Průmysl druhotných surovin patří v České republice historicky mezi tradiční obory hospodářství a nyní je opět na vzestupu. Zájem o průmysl druhotných surovin je vyvolán jednak stále se zvyšujícími cenami primárních zdrojů, jejich nedostupností v rámci EU a zejména tím, že jejich využívání přináší významné materiálové a energetické úspory.

Politika druhotných surovin ČR je v souladu s evropskou surovinovou strategií Raw Materials Initiative a cíle zde stanovené reagují na významný strategický dokument Evropa 2020 — Evropa účinněji využívající zdroje a rovněž v červenci tohoto roku představený balíček aktivit EU v oblasti oběhového hospodářství.

Politika druhotných surovin ČR je prvním dokumentem České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Na přípravě Politiky druhotných surovin se podílela řada odborníků z akademické sféry, průmyslových svazů a asociací a další experti. Na základě provedené analýzy bylo pro přípravu Politiky druhotných surovin ČR vybráno 10 komodit a zdrojů druhotných surovin. Výběr byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití komodity v ČR, významností exportu apod.

Jedná se o tyto komodity: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) baterie a akumulátory.

Politika druhotných surovin ČR je otevřeným dokumentem s předpokladem postupného zařazování dalších komodit druhotných surovin, na základě potřeb podnikatelského sektoru a vzhledem k vývoji hospodářství v ČR i ve světě.

V Politice druhotných surovin ČR je stanoveno 5 strategických cílů a 16 opatření. Rozpracování na konkrétní úkoly včetně odpovědnosti za jejich plnění ve stanovených termínech bude předmětem Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích, který se nyní na Ministerstvu průmyslu a obchodu připravuje.

Všechny výrobky, předměty a věci každodenní i dlouhodobé spotřeby, jednou ukončí svůj životní cyklus — tzn., že jsou již nefunkční a neslouží tak účelu, pro který byly vyrobeny. V tento okamžik se stávají velmi cenným zdrojem druhotných surovin. Efektivita získávání surovin pro další výrobu z těchto zdrojů je zejména závislá na podpoře výzkumu v této oblasti s cílem vývoje nákladově efektivních a inovativních procesů a technologií. Tím bude naplněn hlavní cíl Politiky druhotných surovin ČR, kterým je náhrada primárních zdrojů druhotnými zdroji, tj. nastavení procesu cyklického hospodářství a tím efektivnějšího hospodaření se zdroji s přidanou hodnotou vyšší ochrany přírodního bohatství v ČR i v dalších zemí.

Přílohy ke stažení

Politika druhotných surovin ČR 

Politika druhotných surovin ČR – příloha 

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme