Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb – podmínky pro udělení

V dokumentu naleznete podmínky udělení akreditace k provozováni činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Osoba musí být kvalifikovaná, případně musí provozovat činnost prostřednictví kvalifikovaného zaměstnance. Kvalifikací se rozumí vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního oboru a 3 roky praxe v oblasti informačních technologií, případně středoškolské vzdělání a 5 let praxe v oblasti informačních technologií, z toho 1 rok v oblasti poskytování certifikačních služeb.

Náležitosti žádosti

V žádosti o akreditaci podle odstavce 1 musí žadatel doložit v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně dodatek, místo usazení, místo podnikání, pokud je odlišné od místa usazení, a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

Přílohy

 1. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti a u osoby zapsané do obchodního rejstříku také výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
 2. věcné, personální a organizační předpoklady pro činnost kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb,
 3. údaj o tom, které kvalifikované certifikační služby hodlá žadatel poskytovat,
 4. doklad o zaplacení správního poplatku 100.000,- Kč,
 5. doklad o požívání bezpečného systému,
 6. doklad o řízení bezpečnosti důvěryhodných systémů,
 7. doklad o zavedení a uplatňování systému řízení bezpečnosti informací,
 8. doklad o dostatečných finančních zdrojích a finančním zajištění,
 9. kvalifikovaný systémový certifikát k ověření.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • akreditace

Příslušný úřad

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o udělení akreditace Ministerstvu vnitra České republiky. V řízení se postupuje dle správního řádu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 60 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel žádost, včetně příloh.

Poplatky

 • 100.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není stanovena.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se nepoužije režim vzniku oprávnění uplynutím lhůty. Poskytovat služby akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb lze jen na základě vydaného „Rozhodnutí o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“.

Právní úprava

 • Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb).

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.

zpět na dokument „Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb – autorizace krok za krokem“

Doporučujeme