Postup plátců DPH při uplatnění daně u dovozu zboží

Pokud dovoz zboží uskutečňuje plátce DPH, při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a při ukončení celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nevyměřuje a nevybírá daň celní orgán, ale plátce DPH ve svém daňovém přiznání.Dovoz zboží

Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise „Jednotného správního dokladu“ (dále jen „JSD“), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce DPH je DPH povinen uvést daň do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno.

Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy bylo dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, dnem ukončení tohoto celního režimu. Plátce DPH je povinen uvést daň do svého daňového přiznání za období, v němž byl celní režim dočasného použití ukončen, nejpozději však dnem uplynutí lhůty 34 měsíců od okamžiku propuštění zboží do tohoto režimu.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) zákona o DPH je v těchto případech (viz § 23 odst. 3 a 4) správcem daně příslušný finanční úřad. Celní úřad je správcem daně tehdy, pokud

  • je dovezené zboží propuštěno osobě, která není plátcem DPH (dále jen „neplátce DPH“), do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,
  • dovezené zboží bylo propuštěno osobě, která je plátcem DPH, do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, pokud zboží bylo do těchto režimů propuštěno na základě rozhodnutí celního úřadu, které nebylo učiněno na tiskopise JSD,
  • v případech, kdy vzniká daňová povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH, tj. při nezákonném dovozu zboží, při porušení podmínek dočasného uskladnění zboží nebo při porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno.

Osoba povinná přiznat daň při dovozu zboží

Osobou, která je povinna výše uvedeným způsobem přiznat daň při dovozu zboží, tj. uvést ji v daňovém přiznání na základě ustanovení § 23 odst. 3 a 4 zákona o DPH, je ve smyslu § 108 odst. 1 písm. j) plátce, kterému je při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého vznikla daňová povinnost. Pro účely uplatnění daně podle zákona o DPH se za tuto osobu považuje osoba, která je oprávněna předložit celnímu orgánu celní prohlášení, a to i v případě, pokud se tato osoba nechá při celním řízení zastupovat.

Postup při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení

Po podání celního prohlášení na tiskopise Jednotného správního dokladu (JSD) pověřený zaměstnanec celního úřadu (dále jen „pověřený zaměstnanec“) ověří, zda je osoba povinná DPH přiznat a zaplatit plátcem DPH registrovaným v České republice.

Pokud při podání celního prohlášení pověřený zaměstnanec zjistí, že v případě nepřímého zastoupení je zastoupená osoba neplátcem DPH, pověřený zaměstnanec celní prohlášení nepřijme.

V ostatních případech, po splnění dalších podmínek stanovených celními předpisy pro přijetí celního prohlášení, pověřený zaměstnanec celní prohlášení přijme a po ověření, zda se jedná o plátce DPH či nikoliv, uvede při zápisu údajů z JSD pro účely zpracování údajů o dovozu zboží i skutečnost, že se jedná o plátce DPH.

Je-li zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navracení plátci DPH, údaje o základu DPH, sazbě a výši DPH se do příslušných sloupců kolonky 47 JSD, případně Jednotného správního dokladu doplňkového (dále jen „JSDd“) neuvádějí.

Stejně tak se postupuje rovněž v případech, kdy je celní režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla ukončen propuštěním zboží do celního režimu volný oběh.

Povinnost přiznat daň

Pokud bylo dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a rozhodnutí o propuštění zboží bylo učiněno na písemném celním prohlášení (JSD), daňová povinnost vzniká dnem propuštění do příslušného celního režimu. Na základě rozhodnutí celního úřadu je pak plátce DPH povinen uvést částku daně do daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení. Současně má plátce daně nárok na uplatnění odpočtu daně při splnění podmínek stanovených zákonem o DPH v § 72 až 79.

Základ daně plátce DPH stanoví podle § 38 zákona o DPH. Základem daně je součet

  • základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  • vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),
  • příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

Při zahrnutí vedlejších nákladů u nákladů na přepravu zboží plátce DPH postupuje tak, že přihlíží k sjednaným dodacím podmínkám, zda jsou např. náklady na přepravy součástí ceny zboží, popř. si přepravu zajišťuje sám apod.

Při výpočtu částky daně plátce u dováženého zboží postupuje podle § 38 odst. 4.

Plátce daně uvádí údaje o základu daně, sazbě daně a o částce daně do daňové evidence.

Částku daně plátce uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období do oddílu B II./6 – dovoz zboží (§ 20) do ř. 260 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo do ř. 265 (zboží podléhající snížené sazbě daně).

„Pro přepočet z cizí měny na českou měnu se u dovozu zboží plátcem daně používá kurz platný podle celních předpisů.“

Uplatnění nároku na odpočet daně

Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká plátci daně u dováženého zboží dnem, kdy vznikla povinnost přiznat daň, tj. dnem propuštění do příslušného celního režimu nebo dnem ukončení celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla plátci DPH povinnost přiznat daň. Má-li plátce daně nárok na odpočet daně, uvádí u dováženého zboží daň na vstupu do oddílu B III./4 – dovoz zboží (§ 20) do ř. 340 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo do ř. 345 (zboží podléhající snížené sazbě daně).

Daňovým dokladem, kterým plátce DPH prokazuje nárok na odpočet daně, je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost, nebo rozhodnutí o ukončení celního režimu dočasného použití, vydané celním orgánem na tiskopisu písemného celního prohlášení. Další podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně je přiznání daně v daňovém přiznání k DPH.

Osvobození od daně, úlevy od daně

Jsou-li splněny u zboží dováženého plátcem DPH podmínky pro osvobození od daně podle § 71 zákona o DPH (osvobození při dovozu zboží), uplatní plátce DPH osvobození od daně. Splnění podmínek pro osvobození od daně je povinen prokázat správci daně, finančnímu úřadu.

Je-li požadováno přiznání osvobození od daně podle § 71 odst. 8 zákona o DPH, není možné přiznat toto osvobození tehdy, pokud je osobou – deklarantem, v jehož prospěch je celní prohlášení učiněno, neplátce DPH. Důvodem nepřiznání této úlevy je skutečnost, že neplátce DPH nemůže zajistit splnění podmínky, že při dodání tohoto zboží do jiného členského státu bude uplatněno osvobození od DPH podle § 64 zákona o DPH (osvobození při dodání zboží do jiného členského státu plátcem DPH osobě registrované v jiném členském státě).

Pokud je v případech, kdy celní úřad není podle zákona o DPH správcem daně, požadovány úlevy týkající se DPH, celní úřad upozorní na nepříslušnost a bude-li žadatel na přijetí žádosti trvat, postoupí ji podle § 22 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému správci daně a o této skutečnosti uvědomí žadatele.

„Při dovozu zboží se osvobození od daně podle § 71 neuvádí do daňového přiznání k DPH, a to ani do ř. 440 – Ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (viz též poučení k vyplňování daňového přiznání).“

Postup při ukončení režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla jiným způsobem než propuštěním zboží do režimu volný oběh

Je-li ukončován režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla je pověřený zaměstnanec povinen ověřit skutečnost, zda zboží bylo do tohoto režimu propuštěno plátci DPH nebo neplátci DPH. Je-li zjištěno, že zboží bylo do celního režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla propuštěno plátci DPH, vyměří celní úřad v souvislosti s ukončením tohoto režimu platebním výměrem pouze poplatky stanovené celními předpisy (dovozní clo). Celní úřad v tomto případě DPH nevyměřuje a plátce je povinen DPH uvést ve svém daňovém přiznání a to za zdaňovací období, ve kterém byl režim ukončen nejpozději však uplynutím lhůty 34 měsíců.

Povinnost přiznat daň, uplatnění nároku na odpočet daně

Při stanovení základu daně, při výpočtu daně na výstupu a při uplatnění odpočtu daně plátce DPH postupuje obdobně jak je uvedeno v bodě 3 této informace.

Opravy základu daně a opravy sazby daně

Při opravě základu daně a sazby daně a výše daně se postupuje podle toho, kdy byla celním úřadem vyměřena daň nebo kdy byla daň přiznána plátcem daně.

Pokud byla daň vyměřena při dovozu zboží celním úřadem, postupuje se v těchto případech při opravě výše daně podle § 44 zákona o DPH. Pokud byla daň při dovozu zboží přiznána plátcem daně v jeho daňovém přiznání, postupuje se při opravě základu daně podle § 42 a 43 a při opravě sazby daně a výše daně podle § 49 a 50 zákona o DPH.

Doporučujeme