Postup při vyplňování eFormulářů

Dokument obsahuje návod na vyplnění elektronických formulářů jednotlivých typů činností Licenční správy Ministerstva obchodu a průmyslu České republiky.Vyplňování eFormulářů:

 1. Z eFormulářů jednotlivých typů činností Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu žadatel zvolí formulář požadované žádosti a kliknutím jej otevře.
 2. eFormulář se otevře v prohlížeči 602XML Filler.
 3. Otevřený eFormulář žadatel vyplní (data vyplněného eFormuláře si může žadatel uložit na lokální disk svého počítače).
 4. Po vyplnění všech povinných polí žadatel provede kontrolu eFormuláře (tlačítkem „Provést kontrolu správnosti vyplnění formuláře“ na konci eFormuláře vpravo). V případě, že se některé pole v eFormuláři označí červeně, je vyplněno nesprávně a je nezbytné jej opravit do požadovaného stavu.
 5. Po vyplnění má žadatel následující možnosti odeslání eFormuláře žádosti Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu:
 • Připojit elektronické podpisy oprávněných osob a zaslat prostřednictvím datových schránek (lze využít tlačítko „Odeslat do datové schránky“ na konci eFormuláře). Při tomto způsobu odeslání, je nezbytné při vyplňování eFormuláře lze připojit požadované přílohy v elektronické formě. Elektronické přílohy se vkládají při vyplňování eFormuláře v části „Elektronické přílohy“, a to prostřednictvím tlačítka „Možnosti“, kde zvolíte „Vložit přílohu“. Pro vložení další přílohy použijte znaménko „+“. Po přidání všech požadovaných příloh v elektronické podobě, lze formulář elektronicky podepsat a zaslat prostřednictvím datové schránky.
 • Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem „Tisk formuláře“ na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami jej naskenovat a až následně elektronický obraz (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) zaslat spolu s naskenovanými požadovanými přílohami do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (datová schránka ID: bxtaaw4).
 • Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem „Tisk formuláře“ na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami a v papírové formě (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) jej spolu požadovanými přílohami zaslat poštou nebo osobně doručit do sídla Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Dittrichova 21, 120 00 Praha 2, případně na hlavní podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vytištěný a podepsaný oprávněnými osobami a zaslat v papírové formě poštou.

Důležité: Před odesláním eFormuláře prostřednictvím datových stránek, nebo před jeho vytištěním provede systém kontrolu dat a umožnění jeho odeslání nebo vytištění pouze v případě bezchybného vyplnění všech povinných údajů (viz kontrola uvedená výše v bodě 4.).

V případech, kdy jsou žádosti zasílány datovou schránkou a obsahují přílohy, jež musí být předloženy Licenční správě v originále či ověřené kopii, je možné postupovat následovně:

 • listinu prostřednictvím autorizované konverze převést do elektronické podoby (dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) a zaslat jako přílohu eFormuláře, nebo
 • zaslat prostý elektronický obraz listiny jako přílohu eFormuláře a následně doručit (poštou nebo osobně na podatelnu) jeho originál či ověřenou kopii Licenční správě spolu s uvedením žádosti, k níž se dokument vztahuje.

Důležité upozornění pro vyplňování eFormulářů

Vzhledem k technickým parametrům eFormulářů, jejichž technologie vychází z elektronických inteligentních formulářů Software602, musí žadatelé při podávání žádostí prostřednictvím eFormulářů striktně dodržovat tyto zásady:

 • použít nový nevyplněný aktuální eFormulář stažený z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Elektronické formuláře, nebo
 • použít předvyplněný aktuální eFormulář stažený z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Elektronické formuláře, který byl rozpracovaný uložen na disk, aniž by byl již dříve „Elektronicky podepsán“ (možnost „Elektronického podepsání“ eFormuláře se nabízí při použití činnosti „Uložit rozpracovaný formulář na disk“), nebo u něhož nebyla použita funkce „Odeslání do datové schránky“.

Toto upozornění platí nejen pro eFormuláře, které žadatel zasílá elektronicky prostřednictvím datové schránky, ale také pro eFormuláře, které žadatel zasílá v listinné podobě.

Vzory:

Doporučujeme