Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky a posuzování hospodářských zvířat – podmínky

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení souhlasu k činnosti Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat.zpět na dokument „Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky a posuzování hospodářských zvířat – povolení“

Podmínky udělení povolení

Zajištění osob odborně způsobilých podle § 30 zákona č. 154/2000 Sb. a technické vybavení v rozsahu stanovení vyhláškou.

Odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence – tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.

Náležitosti žádosti

V žádosti žadatel uvede:

Fyzická osoba

 • jméno a příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu, telefon, e-mail

Právnická osoba

 • obchodní firmu, popřípadě název, identifikační číslo, sídlo, telefon, e-mail

K žádosti je nutno přiložit doklad o odborné způsobilosti a seznam technického vybavení uchazeče.

Další informace o povolovacím řízení


Forma povolení

 • Udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje ministerstvo zemědělství

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 60 dní od podání žádosti

Poplatky

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • 2.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Neomezená


Právní úprava

 • Zákon č. 154/2000, plemenářský zákon


Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Existující komunitární úprava

 • Některé z činností stanovené Rozhodnutím komise č. 86/130, Rozhodnutím komise č. 89/507, Rozhodnutím komise č. 90/256. Komunitární právo se odkazuje na metodiku „ICAR".

zpět na dokument „Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky a posuzování hospodářských zvířat – povolení“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme