Posuzování shody výrobků – podmínky pro získání autorizace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky získání autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků.zpět na dokument „Posuzování shody výrobků – autorizace krok za krokem“

Podmínky pověření – udělení autorizace

Osoba žádající o autorizaci musí splňovat podmínky stanovené zákonem a příslušným nařízením vlády podle toho, o jaký sektor (skupinu stanovených výrobků) se jedná, nebo pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, podmínky podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) až f) zákona č. 22/1997 Sb., tj.

 1. odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody,
 2. neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti autorizované osoby,
 3. vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení pro speciální posuzování,
 4. existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
 5. existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby,
 6. existence závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody

Náležitosti žádosti

Vyřizování žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a žádost tedy musí mít požadované náležitosti. Musí obsahovat identifikaci žadatele, předmět žádosti, podpis statutárního zástupce žadatele a doklady o plnění podmínek autorizace. Musí obsahovat doklady prokazující splnění všech podmínek k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody.

Další informace o správním řízení ve věci udělení autorizace

Forma pověření

 • Rozhodnutí ve věci autorizace

Příslušný úřad

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Kontrolní a dozorové orgány

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 120 dnů, lze prodloužit o 90 dnů

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti pověření

 • Doba platnosti pověření není omezena

Právní úprava

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Pojištění odpovědnosti

 • Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

zpět na dokument „Posuzování shody výrobků – autorizace krok za krokem“

Doporučujeme