Povinné označování potravin

Označování potravin je propracováno do nejmenších detailů, takže se někdy zdá, že údajů povinně uváděných na obalech výrobků je až příliš mnoho. Nicméně tento trend sleduje v prvé řadě ochranu zájmů spotřebitele, především proto, aby měl nakupující k dispozici dostatek informací a díky tomu se mohl svobodně rozhodnout, jakému druhu potraviny dá při nákupu přednost.Označování potravin je propracováno do nejmenších detailů, takže se někdy zdá, že údajů povinně uváděných na obalech výrobků je až příliš mnoho. Nicméně tento trend sleduje v prvé řadě ochranu zájmů spotřebitele, především proto, aby měl nakupující k dispozici dostatek informací a díky tomu se mohl svobodně rozhodnout, jakému druhu potraviny dá při nákupu přednost.

Pro označování potravin jsou v České republice základními předpisy zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., a prováděcí vyhláška 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin.

Další specifické požadavky týkající se jednotlivých konkrétních skupin potravinářských výrobků jsou uvedeny v prováděcích vyhláškách k zákonu o potravinách. Požadavky na označování potravin uvedené v těchto předpisech jsou plně v souladu s požadavky na označování v EU.

Základní údaje, které musejí být na potravinářských výrobcích uvedeny a které mají zásadní význam pro spotřebitele:

 1. Obchodní jméno výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a sídlo jeho firmy, u dovážených potravin musí být uvedena země původu nebo vzniku potraviny.
 2. Název druhu, skupina nebo podskupiny potraviny, pod nímž je potravina uváděna do oběhu doplněný údajem o způsobu její úpravy (např. v prášku, sterilovaná, uzená, zmrazená).
 3. Údaj o množství výrobku (objem plnění nebo hmotností), u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné složky.
 4. Datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychlé zkáze (tj. po stanovené době se rychle zkazí, např. čerstvé kuře), uvádí se slovy „spotřebujte do“ a doplňuje se teplotou skladování. Tyto výrobky po uplynutí uvedeného data nesmějí být dále prodávány.
 5. Datum minimální trvanlivosti u jiných než rychle zkazitelných potravin – proces kažení u těchto výrobků probíhá velmi pomalu (např. sterilované kompoty) a výrobky si i po uplynutí tohoto data mohou zachovávat vlastnosti dané potraviny), uvádí se slovy „minimální trvanlivost do“. U některých potravin stanovených vyhláškou (např. čerstvé ovoce a zelenina, lihoviny, víno, žvýkačky apod.) se údaj o době minimální trvanlivosti nevyžaduje.
 6. Údaj o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému snížení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
 7. Údaj o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být ohrožena zdravotní nezávadnost nebo stanovená jakost.
 8. Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu (např. že potravina je určena pro diabetiky).
 9. Údaj o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků.
 10. Údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy.
 11. Údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je-li tak stanoveno vyhláškou pro některé druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití, vypočteným podle vyhlášky.

Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musejí být označeny minimálně údaji uvedenými pod body 2.,3.,4. a 5.

Pokud je potravina určena pro tuzemské spotřebitele, musejí být obchodní jméno výrobce nebo dovozce a název potraviny uveden v českém jazyce. To neplatí pro obchodní název potraviny.

zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem