Povinné označování potravin

Označování potravin je propracováno do nejmenších detailů, takže se někdy zdá, že údajů povinně uváděných na obalech výrobků je až příliš mnoho. Nicméně tento trend sleduje v prvé řadě ochranu zájmů spotřebitele, především proto, aby měl nakupující k dispozici dostatek informací a díky tomu se mohl svobodně rozhodnout, jakému druhu potraviny dá při nákupu přednost.Pro označování potravin jsou v České republice základními předpisy zákon o potravinách č. 110/1997 Sb., a prováděcí vyhláška 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin.

Další specifické požadavky týkající se jednotlivých konkrétních skupin potravinářských výrobků jsou uvedeny v prováděcích vyhláškách k zákonu o potravinách. Požadavky na označování potravin uvedené v těchto předpisech jsou plně v souladu s požadavky na označování v EU.

Základní údaje, které musejí být na potravinářských výrobcích uvedeny a které mají zásadní význam pro spotřebitele:

 1. Obchodní jméno výrobce nebo dovozce, popřípadě prodávajícího a sídlo jeho firmy, u dovážených potravin musí být uvedena země původu nebo vzniku potraviny.
 2. Název druhu, skupina nebo podskupiny potraviny, pod nímž je potravina uváděna do oběhu doplněný údajem o způsobu její úpravy (např. v prášku, sterilovaná, uzená, zmrazená).
 3. Údaj o množství výrobku (objem plnění nebo hmotností), u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné složky.
 4. Datum použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychlé zkáze (tj. po stanovené době se rychle zkazí, např. čerstvé kuře), uvádí se slovy „spotřebujte do“ a doplňuje se teplotou skladování. Tyto výrobky po uplynutí uvedeného data nesmějí být dále prodávány.
 5. Datum minimální trvanlivosti u jiných než rychle zkazitelných potravin – proces kažení u těchto výrobků probíhá velmi pomalu (např. sterilované kompoty) a výrobky si i po uplynutí tohoto data mohou zachovávat vlastnosti dané potraviny), uvádí se slovy „minimální trvanlivost do“. U některých potravin stanovených vyhláškou (např. čerstvé ovoce a zelenina, lihoviny, víno, žvýkačky apod.) se údaj o době minimální trvanlivosti nevyžaduje.
 6. Údaj o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému snížení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
 7. Údaj o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být ohrožena zdravotní nezávadnost nebo stanovená jakost.
 8. Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu (např. že potravina je určena pro diabetiky).
 9. Údaj o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků.
 10. Údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy.
 11. Údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je-li tak stanoveno vyhláškou pro některé druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití, vypočteným podle vyhlášky.

Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musejí být označeny minimálně údaji uvedenými pod body 2.,3.,4. a 5.

Pokud je potravina určena pro tuzemské spotřebitele, musejí být obchodní jméno výrobce nebo dovozce a název potraviny uveden v českém jazyce. To neplatí pro obchodní název potraviny.

zpět na začátek

Doporučujeme