Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky

Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi. Oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu. Na koho se právo dočasně a příležitostně poskytovat služby vztahuje.

Právní úprava dočasného a příležitostného poskytování služeb pro oblast živnostenského podnikání v České republice

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úprava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství).

Na koho se právo dočasně a příležitostně poskytovat služby vztahuje

Dočasně a příležitostně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění mohou

  • státní příslušníci členských států Evropské unie (tj. Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie), jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska), Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“) a jejich rodinní příslušníci (čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES),
  • právnické osoby, jejichž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Švýcarské konfederace, a které mají sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území uvedených států,

pokud jsou usazeni v jiném členském státě než v České republice v souladu s právními předpisy členského státu původu, jsou oprávněni provozovat předmětnou podnikatelskou činnost.

Oznamovací povinnost poskytovatelů služeb v regulovaných živnostech

Osoba, která je usazena v jiném členském státě a na území České republiky poskytuje dočasně nebo příležitostně služby (dále jen „poskytovatel služby“), jejichž součástí je výkon regulované činnosti, která je živností, je oprávněna vykonávat tuto činnost, aniž požádá o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace a aniž ohlásí živnost nebo požádá o koncesi podle živnostenského zákona. Zda je regulovaná činnost vykonávána dočasně a příležitostně se posuzuje zejména s ohledem na dobu, trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu činnosti na území České republiky.

Fyzická osoba, dočasně a příležitostně poskytující služby na území České republiky v činnosti, která je obsahem některé z živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, je povinna před tím, než začne vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit poskytování služeb uznávacímu orgánu, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

K oznámení fyzická osoba poskytující služby přikládá

  1. průkaz totožnosti, doklad osvědčující její státní příslušnost a případně doklad potvrzující právní postavení osoby, na niž se úprava vztahuje (zejména rodinného příslušníka),
  2. doklad potvrzující, že je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
  3. doklad o odborné kvalifikaci,
  4. doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávala v členském státě původu po dobu nejméně 2 let během předcházejících 10 let, nebo doklad o regulovaném vzdělání, které ji odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována.

Na právnické osoby dočasně a příležitostně poskytující služby se povinnost vztahuje přiměřeně/předkládají doklady uvedené pod písm. b)/. Doklady o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytnutí služby.

Poznámka:

Doklady uvedené v písm. a) se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí. Doklady uvedené v odstavci 3 písm. b) až d) se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady se předkládají spolu s překladem do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Poskytovatel služby je povinen bezodkladně informovat o změnách skutečností uvedených v oznámení a v přiložených dokladech. Hodlá-li poskytovatel služby dočasně a příležitostně vykonávat regulovanou činnost na území České republiky po uplynutí 12 měsíců ode dne podání úplného oznámení, je povinen podat toto oznámení opětovně. Při opětovném oznámení je povinen předložit doklady pouze v případě změny dokladovaných skutečností.

Uznávací orgán vede údaje o uchazeči a jím oznámených skutečnostech v samostatné evidenci. Na žádost lze z této evidence vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v evidenci určitý zápis není, pokud žadatel osvědčí právní zájem.

Povinnost poskytovatelů služeb zajistit výkon některých činností odborně způsobilými osobami

Poskytovatelé služeb jsou rovněž povinni zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Podmínka odborné způsobilosti se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby za osoby v závislém postavení vykonávající předmětné činnosti doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti, nebo není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu 2 let během předcházejících deseti let. Splnění uvedené povinnosti zjišťuje živnostenský úřad při kontrole.

Povinnosti všech osob dočasně a příležitostně poskytujících služby

Fyzické i právnické osoby dočasně poskytující služby na území České republiky v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství ve všech činnostech, které jsou živnostmi bez ohledu na to, zda se jedná o regulované činnosti, jsou povinny při kontrole prokázat živnostenskému úřadu oprávněnost poskytování služby průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost.

Přílohy ke stažení

Doporučujeme