Povinnosti podnikatele při placení rozhlasových a televizních poplatků

Domácnosti platí měsíčně pouze za jeden přijímač v domácnosti a z druhého a kteréhokoli dalšího rozhlasového přijímače již poplatek neplatí. V případě podnikatelů je situace poněkud složitější a v žádném případě neplatí, že by se o tuto problematiku měli zajímat pouze osoby podnikající v pohostinství nebo hoteliérství. Podnikatelé například platí poplatek z každého rozhlasového přijímače, včetně rozhlasového přijímače v automobilu. V mnoha oblastech se liší i placení poplatků televizních.Zákonná povinnost k placení rozhlasových poplatků

Platit pravidelně rozhlasové poplatky má každý, kdo má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice a je držitelem rozhlasového přijímače. Problematika je upravena zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění. V případě nesplnění této povinnosti může být neplatič postižen přirážkou ve výši 5 000 Kč za každý nepřihlášený rozhlasový přijímač.

Zatímco fyzické osoby (domácnosti) platí měsíčně pouze za jeden rozhlasový přijímač v domácnosti a z druhého a kteréhokoli dalšího rozhlasového přijímače již poplatek neplatí, v případě podnikatelů je situace poněkud složitější a v žádném případě neplatí, že by se o tuto problematiku měli zajímat pouze osoby podnikající v pohostinství nebo hoteliérství.

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby (a rovněž organizační složky státu) platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače, včetně rozhlasového přijímače v automobilu.

Vlastní-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozovnu, uvede v oddíle 2) přihlášky název a sídlo provozovny a v oddíle 4) počet přijímačů umístěných na provozovně.

Pozor: Má-li poplatník více provozoven, uvede rozdělení přijímačů po provozovnách na zvláštním listu. Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové přijímače, platí poplatek z takového počtu přijímačů, kolik má provozoven.

Stejně jako fyzické osoby, musí i podnikatelé poplatky zaplatit vždy nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí.

Kdo naopak poplatky platit nemusí? Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v tomto smyslu zmiňuje pouze osoby postižené oboustrannou hluchotou nebo slepotou a osoby s nízkými příjmy. Podrobné podmínky osvobození jsou stanoveny textu zmíněného zákona.

Proč je nutné přihlásit se do evidence. Jak postupovat

Přihlásit rozhlasový přijímač má jako zákonnou povinnost každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy se stala držitelem jakéhokoliv přijímače.

Přihlášení lze provézt dvojím způsobem:

  • u České pošty na určeném kontaktním místě, jejímž prostřednictvím bude rozhlasové poplatky platit
  • u Českého rozhlasu, kde bude platit rozhlasové poplatky přímo Českému rozhlasu. V tomto případě se přímý poplatník může přihlásit prostřednictvím online formuláře nebo zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu Českého rozhlasu.

Výše poplatků

Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Z poplatků je financován Český rozhlas, který poskytuje veřejnou službu.

Poplatek lze hradit buď přímo Českému rozhlasu nebo prostřednictvím České pošty. Poplatník volí jednu z těchto dvou možností podle své vlastní vůle a oznámí ji v přihlašovacím formuláři.

Nezaplatí-li poplatník rozhlasové poplatky ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit dlužné poplatky přímo Českému rozhlasu.

Další podrobnosti se lze dočíst na specializovaných stránkách Českého rozhlasu. Některé případové situace naleznete rovněž na portálu BusinessInfo.cz .

zpět na začátek

Zákonná povinnost k placení televizních poplatků

Problematika placení televizních poplatků se v mnoha směrech podobá placení poplatků rozhlasových. Je rovněž upravena stejným zákonem, tedy zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění.

Povinnost ze zákona přihlásit se do evidence poplatníků (opět buď na poště v místě svého bydliště nebo sídla nebo elektronicky na stránkách České televize) má každý držitel televizního přijímače, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo sídlo. Tato povinnost musí být naplněna do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem televizního přijímače.

Poplatníkem je fyzická osoba (domácnost) nebo právnická osoba či fyzická osoba podnikající (podnikatelé) nebo organizační složka státu, která je držitelem televizního přijímače.

Jaké výrobky však lze v dnešní době informačních technologií považovat za televizní přijímač, který pak podléhá platbě televizního poplatku? Hned § 1 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích stanovuje poměrně jasně, že předmětem televizního poplatku, tedy televizním přijímačem, je zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu.

Pozor: Takové zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu.

Jak se lze dočíst hned v dalším § (tj. § 2), televizním vysíláním se rozumí vysílání původních televizních programů nebo jejich podstatných částí a jejich současné, úplné a nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím vysílačů, kabelových systémů a družic či jiných technických prostředků.

Pozor: Tím pádem také osobní počítač, který je vybaven televizní kartou, je technickým zařízením, které má všechny parametry televizního přijímače. I on je proto předmětem televizního poplatku!

Na druhou stranu však televizní vysílání, které je možné přijímat na osobním počítači digitálně z internetu nebo části televizního vysílání, které je možno přijímat na mobilním telefonu, nejsou televizním vysíláním. Ani poskytovatelé internetových služeb ani mobilní operátoři nešíří televizní vysílání pro veřejnost, to znamená tak, aby bylo volně dostupné pro každého občana, ale poskytují tyto služby individuálně. Osobní počítač (bez televizní karty) a mobilní telefon nejsou televizním přijímačem ve smyslu citovaného zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a nepodléhají proto platbě televizního poplatku.

Odlišné postavení podnikatelů

Fyzická osoba, která používá televizní přijímač k podnikání nebo v souvislosti s ním, platí televizní poplatek z každého takového přijímače. Tím však v žádném případě není dotčena povinnost platit poplatek z televize, kterou má dotyčný člověk doma (v domácnosti). Právnická osoba platí televizní poplatek z každého televizního přijímače.

Stane-li se právnická osoba poplatníkem nebo dojde-li u poplatníka ke změně v počtu evidovaných televizních přijímačů v průběhu kalendářního čtvrtletí, platí se poplatek počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se osoba stala poplatníkem či v němž došlo ke změně v počtu televizních přijímačů, až do konce čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Televizní poplatek právnických osob a fyzických osob podnikajících se počínaje od 1. 10. 2004 hradí přímo na účet České televize.

Specifická situace je stejně jako v případě rozhlasových přijímačů u firem, které mají opravy, výrobu nebo prodej televizních přijímačů jako svou živnost. Tito podnikatelé platí televizní poplatek pouze z jednoho televizního přijímače. Má-li taková právnická či fyzická osoba vedlejší provozovny, platí zároveň televizní poplatek z takového počtu televizních přijímačů, kolik má vedlejších provozoven.

Další podrobnosti se lze dočíst ve specializované sekci stránek České televize.

zpět na začátek

Doporučujeme