Přechod na paušální výdaje – stanovení vyměřovacího základu zdravotního pojištění

Co dělat v případě přechodu na paušální výdaje v souvislosti s povninností platit zálohy na zdravotní pojištění? V případě přechodu ze skutečně vykazovaných výdajů na paušální výdaje pro účely daně z příjmu dochází v případě pohledávek a závazků k úpravě daňového základu, a tudíž k úpravě vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění.Částky pro uplatnění výdajů v paušální výši upravuje § 7 odst. 9 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). OSVČ, která uplatňuje výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu paušálem, musí splnit některé další podmínky. Jednou z těchto podmínek je podání dodatečného daňového přiznání, kde dodaní neuhrazené pohledávky a další položky.

Při změně způsobu uplatňování výdajů se provádí úprava podle § 23 odst. 8 ZDP (tato úprava se promítne do dodatečného daňového přiznání). V době, kdy se provádí úprava podle § 23 odst. 8 ZDP, jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji (v případě, že OSVČ vede daňovou evidenci), nebo o úpravu výsledku hospodaření (v případě, že OSVČ vede účetnictví). Z tohoto pohledu pak je uplatnění odlišné podle toho, zda OSVČ vede účetnictví nebo daňovou evidenci.

OSVČ vedoucí účetnictví

Daňová úprava podle § 23 odst. 8 se promítne do výsledku hospodaření. OSVČ je povinna tuto úpravu zohlednit pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. V případě podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok je OSVČ povinna podat opravný přehled podle § 24 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Případný dluh doplatí do 30 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla. V takovém případě nebude penalizována.

OSVČ vedoucí daňovou evidenci

Daňovou úpravu podle § 23 odst. 8 nelze považovat za příjem ani výdaj ze samostatné výdělečné činnosti – jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji. V době, kdy se úprava projeví pro daňové účely (např. při dodaňování pohledávek), nebude OSVČ promítat úpravy pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se promítnou až v době, kdy dojde ke skutečnému plnění (příjmy při úhradě pohledávek, prodeji zboží, výdaje z úhrady závazků). Při podání dodatečného daňového přiznání nemusí tato OSVČ podávat opravný přehled.

zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Doporučujeme