Předčíslí bankovních účtů FÚ (kromě Specializovaného FÚ) pro daně a pojistné

V seznamu naleznete mimo jiné předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro daň z příjmů právnických osob; daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání; daň darovací, dědickou a z nemovitostí; daň z převodu nemovitostí a bankovní předčíslí pro zbylé typy daní platných v ČR.Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů
kromě Specializovaného finančního úřadu pro daně a pojistné
Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření  1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva  5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Ostatní příjmy 4757
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) 31018
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) 41013
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí 9785
Pokuty na místě zaplacené 3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí 6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení životního prostředí  – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení životního prostředí  – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (souvisí s předčíslím účtu 31018) 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného
(souvisí s předčíslím účtu 41013)
9144
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství* 13717*
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Zrušené daně a jiné příjmy 7798
Zrušené daně a poplatky 1791
Zvláštní prostředky – exekuce 35
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039

Poznámky:
* Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

zpět na začátek

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme