Přehled kolektivních správců autorských děl

Kolektivní správce vykonává kolektivní správu na základě oprávnění, které uděluje Ministerstvo kultury České republiky. Kolektivním správcem může být výhradně právnická osoba se sídlem v ČR, která sdružuje zastupované nositele práv. Dokument obsahuje přehled existujících správců, se sídlem na území ČR a zároveň obsahuje základní informace o každém z nich, a rovněž přehled oborově příbuzných subjektů.

Podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), § 97 je kolektivním správcem ten, kdo získal oprávnění k výkonu kolektivní správy. Kolektivní správa je vykonávána soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Kolektivní správa není podnikáním. Kolektivní správu vykonává kolektivní správce jako hlavní předmět činnosti. Kolektivní správce může pověřit zastupováním při výkonu jím kolektivně spravovaných práv jinou osobu pouze tehdy, jde-li o:

 1. osobu zahraniční, která podle práva jiného státu oprávněně vykonává na území takového státu kolektivní správu pro táž práva, a pokud jde o dílo, i pro týž druh, jde-li o výkon kolektivní správy v takovém státě,
 2. tuzemského kolektivního správce, který je také oprávněn k výkonu kolektivní správy, sleduje-li se tím účelný výkon kolektivní správy.

Smlouva vyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Osoba, která je k zastupování pověřena, jedná při zastupování svým jménem a na účet kolektivního správce, který ji pověřil. Tím, není dotčena povinnost takového kolektivního správce převést získané výnosy zastupovaným nositelům práv.

Dohody o sdružení nositelů práv v osobě kolektivního správce ani dohody se nepovažují za dohody narušující hospodářskou soutěž podle zvláštních předpisů. O udělení oprávnění k výkonu práva může požádat každá právnická osoba, která splňuje zákonné požadavky autorského zákona. Důležité je také uvědomit si, že oprávnění k zastupování subjektů chráněných zákonem je monopolní. Každé kolektivně spravované právo může z toho důvodu zastupovat pouze jeden kolektivní správce.

Předpokládá se, že kolektivní správce má k dané problematice blízko svým faktickým působením a s nositeli práv udržuje nezbytný užší kontakt. Protože kolektivní správa není podnikáním, nabízí se jako vhodná forma právnické osoby například občanské sdružení, založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

K 31. 12. 2006 měli na území České republiky sídlo následující kolektivní správci:

Další subjekty působící v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví:

K vytvoření následujícího přehledu bylo využito informací publikovaných na stránkách jednotlivých kolektivních správců a oborových sdružení. V případě jakýchkoli dotazů doporučujeme kontaktovat některé z vhodných sdružení.

Kolektivní správci autorských děl a duševního vlastnictví

Ministerstvo kultury ČR ze své pravomoci doposud registrovalo pro výkon kolektivní správy následující občanská sdružení:

Občanské sdružení DILIA – divadelní, literární a audiovizuální agentura

adresa:
Krátkého 1, 190 03 Praha 9
ředitel: JUDr. Jiří Srstka
tel.: +420 283 890 666
fax: +420 283 893 599
e-mail: info@dilia.cz
internet: www.dilia.cz

DILIA (založena 1949) je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti agentury se dělí na kolektivní správu a agenturu.

DILIA sdružuje a zastupuje autory:

 • děl literárních,
 • děl dramatických,
 • děl hudebně-dramatických,
 • děl choreografických,
 • děl pantomimických,
 • děl audiovizuálních,
 • děl výtvarných (obrazové složky audiovizuálních děl, tj. kameramany, architekty, scénografy, kostýmní výtvarníky a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl),
 • scénické hudby zvlášť vytvořené pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém, s výjimkou hudby užité ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům,
 • děl vědeckých včetně děl kartografických, výtvarných, dále rovněž dabingové režiséry, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních děl v jiném jazyce,
 • nakladatele (jiné než hudební).

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (GESAC) a International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO).

zpět na začátek

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

adresa:
Čs. armády 20, 160 56 Praha 6
předsedkyně představenstva OSA: Mgr. Jana Bärová
tel.: +420 220 315 111
fax: +420 233 343 073
e-mail: osa@osa.cz
internet: www.osa.cz

OSA (založen 1919) je občanské sdružení zastupující více než 5000 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv. Na základě recipročních smluv s partnerskými organizacemi OSA zastupuje až milion zahraničních autorů. Repertoár OSA tvoří více než 250 000 skladeb.

Hlavní činností OSA je kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. Jde zejména o udělování souhlasu k užití děl, výběr a výplaty autorských odměn autorům, dědicům a hudebním nakladatelům. OSA tak umožňuje legální užívání hudebních děl. Uživatelé mohou prostřednictvím OSA získat souhlas k provozování většiny hudebních děl. Jinak řečeno OSA zastupuje:

 • autory hudby s textem,
 • autory hudby bez textu,
 • autory textu,
 • hudební nakladatele,
 • dědice autorských práv výše uvedených autorů.

Samostatným dělením je rozdělení na práva spravovaná povinně a kolektivně, která OSA rovněž spravuje.

Práva povinně kolektivně spravovaná, OSA spravuje přímo ze zákona, neboť autor sám je vykonávat nemůže. To se týká práva:

 1. na odměnu při kabelovém přenosu hudebních děl,
 2. na odměnu v souvislosti s rozmnožováním hudebního díla pro osobní potřebu, při dovozu a prvním prodeji nenahraných zvukových a zvukově-obrazových nosičů (nenahrané, tzv. „prázdné“ CD a jiné zvukově-obrazové nosiče) a přístrojů k zhotovení rozmnoženin (DVD přehrávače, PC, magnetofony apod.),
 3. na přiměřenou odměnu za pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla (např. videopůjčovny).

Dobrovolně kolektivně spravované je právo:

 1. na výrobu a prodej zvukových nebo audiovizuálních nosičů,
 2. na zpřístupňování hudebních děl na internetu a v mobilních sítích,
 3. na veřejné provozování hudebních děl živě (koncerty, diskotéky, taneční zábavy),tzv. veřejná produkce (včetně rozhlasového přijímače v kadeřnictví),
 4. na vysílání hudebních děl rozhlasem nebo televizí,
 5. na veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím technických zařízení,
 6. na pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla (videopůjčovny apod.).

DILIA je členem nevládních mezinárodních organizací International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (GESAC) a Bureau international des sociétés gerant les droits d’enregistrement et de reproduction mecanique (BIEM).

zpět na začátek

INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů

adresa:
Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1
ředitel: Ing. Martin Mařan
tel.: +420 222 311 392, 222 320 268
e-mail: martin.maran@intergram.cz
internet: www.intergram.cz

kontaktní osoba: JUDr. Věra Popelková, vedoucí právního útvaru
tel:  +420 222 325 520
fax: +420 224 814 879
e-mail: vera.popelkova@intergram.cz

kontaktní osoba: Jan Kácal, vedoucí divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití
tel.: +420 224 819 072
e-mail: jan.kacal@intergram.cz

INTERGRAM (založen 1990) zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny.

INTERGRAM je oprávněn k výkonu kolektivní správy majetkových práv umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů těchto povinně kolektivně spravovaných práv na odměnu za:

 1. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí,
 2. užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí,
 3. zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu,
 4. pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného umělce na zvukový nebo zvukově-obrazový záznam,
 5. užití kabelových přenosů živých výkonů a výkonů zaznamenaných na zvukový záznam.

zpět na začátek

OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

adresa:
Národní 973/11, 110 00 Praha 1
ředitelka: Eva Štěpánková
tel.: +420 224 934 406
fax: +420 224 930 322
e-mail: stepankova@ooas.cz, info@ooas.cz
internet: www.ooas.cz

OOA-S je nevýdělečná organizace (občanské sdružení) zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv, která si ve většině případů nemohou spravovat sami. OOA-S působí mezi výtvarníky a architekty. Členem OOA-S se může stát každý autor výtvarných děl či jeho dědicové, a to na základě smlouvy o zastupování.

OOA-S je jediným kolektivním správcem, který je oprávněn k výkonu kolektivní správy autorských práv v segmentu výtvarné složky audiovizuálních děl. Obdobné dřívější oprávnění platné pro agenturu DILIA zaniklo.

OOA-S smluvně spolupracuje s několika partnerskými ochrannými organizacemi v zahraničí.

zpět na začátek

Občanské sdružení GESTOR – Ochranný svaz autorský

adresa:
Šítkova 1/233, 110 00, Praha 1
předseda správní rady: ak. mal. Karel Míšek
tel.: +420 224 934 819
fax: +420 224 934 742
e-mail: gestor@gestor.cz, karnosova@gestor.cz
internet: www.gestor.cz

kontaktní osoba: Kateřina Karnošová
tel.: +420 606 678 570

GESTOR (založen 1997) je kolektivním správcem autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého. Originálem díla se rozumí zejména originální obraz, kresba, malba, koláž, tapiserie, rytina, litografie či jiná grafika, socha, keramika, autorský šperk, fotografie nebo autorská rozmnoženina, která je podle zvyklostí považována za originál. Právo na odměnu pro autora se naopak nevztahuje na díla architektonická, díla užitého umění a na rukopisy spisovatelů a skladatelů.

GESTOR smluvně spolupracuje s několika partnerskými ochrannými organizacemi v zahraničí.

zpět na začátek

Další subjekty působící v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví

Vedle kolektivních správců působí v oblasti kolektivní ochrany autorských práv a duševního vlastnictví i několik dalších subjektů. Podstatnými jsou především následující:

Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI ČR), Národní skupina České republiky (ČNS IFPI)

adresa:
Na Kozačce 7, 120 00, Praha 2
tel.: +420 224 142 373
e-mail: ifpicr@ifpicr.cz
internet: www.ifpicr.cz

Mezinárodní federace hudebního průmyslu České republiky (ČNS IFPI) je českou národní sekcí nevládní organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko), kde je zapsána v obchodním rejstříku, přičemž její sekretariát má sídlo v Londýně a evropskou kancelář v Bruselu. ČNS IFPI na základě dobrovolnosti sdružuje výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v ČR.

zpět na začátek

Česká protipirátská unie (ČPU)

(dříve Unie videodistributorů)

kontakt:
tel.: +420 222 328 778
protipirátská linka: +420 222 328 762
fax: +420 222 320 983
e-mail: cpufilm@cpufilm.cz
internet: www.cpufilm.cz

Česká protipirátská unie (založena 1992) se věnuje ochraně autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU na základě dobrovolnosti sdružuje videodistributory a jiné podobné subjekty.

zpět na začátek

Asociace provozovatelů kopírovacích služeb (APKS)

kontakt:
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha1
internet: www.apks.cz

Region Praha:
tel.: +420 606 469 176
e-mail: dita.adamovska@copygeneral.cz
Region Brno:
tel.: +420 604 243 297
e-mail: vhudec@copy-servis.cz
Region Hradec Králové:
tel.: +420 602 423 826
e-mail: tucek@reprografie.cz
Region Ostrava:
tel.: +420 602 302 750
e-mail: jurcik@reproservis3c.cz
Region Teplice:
tel.: +420 602 180 695
e-mail: cps@bpt.cz

Občanské sdružení APKS vzniklo spontánně v únoru 2001 jako protiváha k občanskému sdružení DILIA a k jeho výkladu zákona, který je pro poskytovatele kopírovacích služeb nepřijatelný.

V současnosti je v platnosti uzavřená rámcová dohoda a smlouva o spolupráci s kolektivním správcem OOA-S. Noví členové APKS uzavírají tedy své individuelní smlouvy s tímto kolektivním správcem (OOA-S), a to na základě výhodných podmínek sjednaných mezi APKS a OOA-S.

zpět na začátek

Doporučujeme