Přehled právních předpisů a změn pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2023

Článek obsahuje přehled právních předpisů a změn pro podnikatele s účinností od 1. ledna 2023 včetně těch, které jsou nyní ještě v legislativním procesu.

Daňový balíček

Daň z přidané hodnoty

Zvýšení limitu obratu povinné registrace pro plátce DPH
Pro povinnost registrace k DPH bude namísto dosavadního limitu 1 mil. Kč platit od roku 2023 částka 2 mil. Kč. Osobám s obratem nepřesahujícím 2 mil. Kč umožňuje deregistraci, požádá-li o zrušení registrace do 5 dní ode dne nabytí účinnosti předmětného přechodného ustanovení, tj. do 8. prosince 2022. Tato možnost může být výhodná např. pro fyzické osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč v průběhu roku 2022 a od roku 2023 chtějí využít paušální daň.

Změny u kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání
Od roku 2023 nebude platit dosavadní pětidenní lhůta pro podání následného kontrolního hlášení. Lhůta se nově bude odvíjet ode dne dodání výzvy do datové schránky a bude v délce 17 dní. Novela také obsahuje zmírnění pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve vybraných případech (poloviční výše pokut v případě vzniku pokut ukládaných živnostníkům a s.r.o., v nichž je fyzická osoba jediným společníkem, a plátcům, jejichž zdaňovací období je kalendářní čtvrtletí).

Daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob

Mimořádné odpisy pro roky 2022 a 2023
Prodlužuje se možnost uplatnění mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Nadále tedy bude možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců (místo 3 let), a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců (místo 5 let).

Daň z neočekávaných zisků – ,,windfall tax”
Dočasná mimořádná daň bude 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (2018–2021) navýšeným o 20 %. Nová daň se bude dotýkat výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů. V bankovním sektoru windfall tax dopadne na firmy s čistým úrokovým příjmem nad 6 mld. Kč za předcházející rok. V oblasti výroby a distribuce energií se budou posuzovat celé holdingy.

Problematika nemovité kulturní památky
Novela zákona o daních z příjmů upřesňuje definici kulturní památky pro daňové účely a umožňuje poplatníkům se ve zdaňovacím období 2022 rozhodnout, jakým způsobem budou postupovat dále, tj. zda budou ke „kulturní památce“ dle předpisů do roku 1987, kterou ovšem od roku 1988 nelze formálně za kulturní památku považovat, i nadále z hlediska daní přistupovat jako k nemovité kulturní památce, či zda ji nově budou odpisovat jako běžnou nemovitou věc.

Nesplnění podmínek pro odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání
Úprava reaguje na nemožnost naplnění podmínek pro odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době pandemie nemoci covid-19. Legislativním řešením je stanovení fikce, že ve zdaňovacích obdobích započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 je podmínka využití majetku na odborné vzdělávání splněna. Poplatníci za takové zdaňovací období nemusí zvyšovat základ daně o již uplatněný odpočet. Budou jej moci uplatnit, pokud v takovém zdaňovacím období majetek pořídili nebo i dříve, ale odpočet neuplatnili celý.

Daň z příjmů fyzických osob

Tři pásma paušálního režimu
Hranice příjmů se zvýší na 2 miliony Kč. Zavedou se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. 

První pásmo se bude týkat OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč. Přihlásit se bude moci i poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. První pásmo bude také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z příjmů. V tomto pásmu bude paušální daň stanovená stejně jako v současnosti. Měsíční paušální záloha je na rok 2023 stanovena ve výši 6 208 Kč.

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč. Druhé pásmo budou moct využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod bude v druhém pásmu činit 16 000 Kč měsíčně.

Do třetího pásma budou moci vstoupit poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy ti, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak budou muset platit 26 000 Kč měsíčně.

Novela od roku 2023 zvyšuje limity příjmů rozhodných pro povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nově nebudou muset podávat přiznání zaměstnanci s jinými příjmy do 20 000 Kč (pro přiznání za rok 2022 nicméně platí dosavadní limit 6 000 Kč), či osoby s příjmy nepřesahujícími 50 000 Kč (do roku 2022 platí limit 15 000 Kč).

Elektronická forma daňového přiznání
Osoby, kterým bude zřízena datová schránka ze zákona, musí dodržet elektronickou formu daňového přiznání.

Návrh zákona o evidenci tržeb

Cíl předložené novely: Podnikatelé budou zproštěni povinnosti evidovat tržby. Z toho titulu by měla klesnout jejich administrativní zátěž, jakož i náklady spojené s plněním povinnosti evidovat tržby.

Zpět na začátek

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Datové schránky

Od 1. ledna 2023 budou postupně zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám (živnostníkům či OSVČ). Dále všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají (jedná se např. o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.).

Zpět na začátek

Zákony a vyhlášky 

Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.

Smyslem zákona je eliminace rozdílů ve vyjednávací síle, v jejichž důsledku je dodavatel zranitelnější smluvní stranou vůči odběrateli s významnou tržní silou, což často vede k tomu, že větší subjekty uplatňují nekalé obchodní praktiky vůči menším subjektům. 

Zásadně se mění vymezení odběratelů s významnou tržní silou. Dosud jimi byli jen odběratelé s obratem nad 5 mld. Kč. Nově se budou tímto zákonem muset řídit i odběratelé, jejichž obrat překročí už přibližně 50 milionů Kč (2 miliony EUR); to však platí pouze v případě, že obrat dodavatele nepřesahuje tuto částku.

Zavádí se nový princip, kdy se poměřuje obrat odběratele a dodavatele. V zákoně se stanoví 5 obratových pásem od 2 mil. EUR do 350 milionů EUR; odběratel má tržní sílu a musí se řídit tímto zákonem, pokud je jeho dodavatel obratově slabším partnerem. Pokud bude dodavatel silnější, odběratel významnou tržní sílu mít nebude.

Novela dále stanoví podrobné podmínky pro

 • stanovení ročního obratu pro odběratele i dodavatele,
 • formu a náležitosti smlouvy, 
 • nekalé obchodní praktiky; tyto praktiky jsou vymezeny šířeji a podrobněji než dosud.

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Členění dle tematických celků:

 • automatická výměna informací získaných od provozovatelů platforem,
 • mezinárodní výměna informací při správě daní, včetně tzv. skupinových žádostí,
 • další formy mezinárodní spolupráce při správě daní, včetně daňové kontroly, která je prováděná společně orgány členských států Evropské unie nebo smluvních států,
 • ochrana osobních údajů a náprava porušení jejich bezpečnosti,
 • mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí,
 • změna zákona o Finanční správě České republiky spojená s úpravou institutu tzv. kontrolního nákupu.

Návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Novela energetického zákona i související novela stavebního zákona přicházejí s tím, že u staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, se nebude posuzovat vzhled stavby.

Zjednodušení se má týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče. Obnovitelné zdroje energie do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, se díky novele energetického zákona dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu. Napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas.

Zákon o důchodovém pojištění a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu pojištěnce, který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu, za každé vychované dítě o 500 Kč. Částka výchovného, která náleží k nově přiznávaným důchodům, se každoročně zvyšuje o stejné procento jako procentní výměry důchodů. V případě péče o více dětí se částka násobí počtem těchto dětí, maximální počet dětí není omezen.

Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v zásadě stejné, jaké platí v současnosti pro účely snížení důchodového věku žen (tj. aby muž nebo žena před datem přiznání starobního důchodu osobně pečoval(a) o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků; pokud se ujal(a) výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečoval(a) alespoň po dobu pěti roků a nepřestal(a) o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti).  

S účinností od 1. 1. 2023 se nesnižuje předčasný starobní důchod osobám, které jsou začleněné do složek Integrovaného záchranného systému, pokud splní podmínky potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod a současně získají 20 let pracovního zařazení ve složkách Integrovaného záchranného systému

Zpět na začátek

Další vyhlášky

38 vyhlášek (17 vyhlášek s účinností od 1. 1. 2023 se týká podnikatelů, 21 vyhlášek nikoliv)

 • Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Vyhláška o lesním hospodářském plánování, a vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Vyhláška o evidenci krytých bloků
 • Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
 • Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
 • Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • Vyhláška o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023
 • Vyhláška o zárukách původu energie
 • Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
 • Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
 • Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
 • Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
 • Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 • Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

9 nařízení vlády (5 nařízení vlády s účinností od 1. 1. 2023 se týkají podnikatelů, 4 nařízení nikoliv)

 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
 • Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
 • Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
 • Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Zpět na začátek

Doporučujeme