Souhrnný přehled podnikatelských činností

Vstupní brána do elektronické verze Jednotných kontaktních míst (JKM) vám přináší podrobné a garantované návody pro více jak 180 podnikatelských činností z různých oborů. Návody popisují krok za krokem postup získání všech potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činností, včetně všech formulářů a žádostí.

Přehled všech návodů pro podnikatelské činnosti na portálu BusinessInfo.cz:

Bezpečnost

Některé činnosti v oblasti výbušnin

Některé činnosti v oblasti zbraní a střeliva

Ostraha majetku a osob

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Provádění pyrotechnického průzkumu

Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Služby soukromých detektivů

Speciální ochranná desinfekce, desinsekce a deratizace

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Vodní záchranářská služba

Cestovní ruch – volný čas

Hostinská činnost

Provozování cestovní kanceláře

Průvodcovská horská činnost

Doprava

Činnost Taxislužby

Provozování stanice měření emisí

Provozování stanice technické kontroly

Vnitrozemská vodní doprava

Ekologie

Odpady

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Ovzduší

Měření znečišťujících a pachových látek a ověřování množství emisí skleníkových plynů

Příroda a krajina

Odborný lesní hospodář

Energetika

Elektrická energie

Distribuce elektřiny

Obchod s elektřinou

Výroba elektřiny

Výroba elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů do 200 kW

Energetická účinnost

Energetický auditor

Kontrola klimatizací

Kontrola kotlů

Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Paliva a maziva

Výroba a zpracování paliv a maziv

Plyn

Distribuce plynu

Obchod s plynem

Uskladnění plynu

Výroba plynu

Tepelná energie

Výroba a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci

Výroba tepelné energie

Finančnictví

Auditor

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence

Daňový poradce

Odpovědný pojistný matematik

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Hornická činnost a činnosti obdobné

Činnost prováděna hornickým způsobem

Hornická činnost

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Kultura

Nákup a prodej kulturních památek

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi

Restaurování kulturních památek

Metrologie, zkušebnictví a technická normalizace

Autorizovaná metrologická střediska

Posuzování shody výrobků

Úřední měření

Oprava a montáž stanovených měřidel

Osobní služby

Pohřebnictví

Provádění balzamace a konzervace

Provozování krematoria

Provozování pohřební služby

Zdraví a krása

Činnosti, u kterých je porušována integrita lidské kůže

Holičství, kadeřnictví

Kosmetické služby

Masážní, rekondiční a regenerační služby

Oční optika

Pedikúra, manikúra

Provozování solárií

Ostatní služby

Agentura práce

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb

Akreditující osoba podle zákona o informačních systémech veřejné správy

Atestační středisko

Geologické práce

Nakládání se zdroji ionizujícího záření

Osobní dozimetrie a další služby významné z hlediska radiační ochrany

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

Projektování pozemkových úprav

Provozovatel zemědělského veřejného skladu

Vedení spisovny

Výkon zeměměřických činností

Výroba nebezpečných chemických látek a jejich prodej

Zpracování návrhu katalogizačních dat

Potravinářství

Mlékárenství

Mlynářství

Ozařování potravin

Pekařství, cukrářství

Pivovarnictví a sladovnictví

Řeznictví a uzenářství

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů

Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Právní služby

Činnost notáře

Činnost nucených správců a likvidátorů

Insolvenční správce

Nucený výkon exekučních titulů

Oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Patentový zástupce

Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Provádění veřejných dobrovolných a nedobrovolných dražeb

Usazený patentový zástupce

Výkon činnosti advokáta

Řemeslné činnosti

Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi

Barvení a chemická úprava textilií

Broušení a leptání skla

Čištění a praní textilu a oděvů

Galvanizérství, smaltérství

Hodinářství

Kamnářství

Klempířství a oprava karoserií

Kominictví

Kovářství, podkovářství

Obráběčství

Slévárenství, modelářství

Truhlářství, podlahářství

Výroba a opravy hudebních nástrojů

Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, ortéz a dalších obdobných věcí

Zámečnictví, nástrojářství

Zlatnictví a klenotnictví

Sociální služby

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Sociální služby

Stavebnictví

Činnost autorizovaného architekta

Činnost autorizovaného inspektora

Činnost autorizovaného inženýra

Činnost autorizovaného technika ve výstavbě

Izolatérství

Malířství, lakýrnictví, natěračství

Pokrývačství, tesařství

Projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vodoinstalatérství, topenářství

Zednictví

Technické služby

Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Opravy silničních vozidel

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Servis elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

Technický auditor

Veterinární služby a zvířata

Chov zvířat

Drezúra zvířat

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Provozování zoologické zahrady

Veterinární služby

Soukromý veterinární technik

Veterinární asanační činnost

Veterinární lékař

Vzdělávání

Akreditace vzdělávacího programu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace vzdělávacího programu

Odborná příprava vybraných pracovníků

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Provozování autoškoly

Školy a školská zařízení

Udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace

Uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory

Uskutečňování vzdělávacího programu pro nelékařské obory

Zdravotnictví

Léky a léčiva

Distribuce léčivých přípravků

Odstraňování nepoužitelných léčiv

Zacházení s omamnými látkami a přípravky a zacházení s prekursory drog

Ochrana veřejného zdraví

Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví

Provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Zdravotní péče

Nestátní zdravotnické zařízení

Zemědělství

Rostlinná výroba

Dodavatel rozmnožovacího materiálu

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin

Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin

Odběr vzorků osiva a sadby

Odběr vzorků půd

Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů

Provádění přehlídek množitelských porostů

Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu

Zkoušení osiv

 

Doporučujeme