Provádění přehlídek množitelských porostů – podmínky pro získání pověření

V dokumentu naleznete podmínky získání pověření a další informace o povolovacím řízení k činnosti provádění přehlídek množitelských porostů.zpět na dokument „Provádění přehlídek množitelských porostů – pověření krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 • nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti,
 • praxe v provádění přehlídek množitelských porostů podle platných metod a pod úředním dozorem.

Náležitosti žádosti

Žádost se podává na předepsaném formuláři. Ten je obsažen v příloze č. 18 vyhlášky č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.


Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Pověření k činnosti

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Postup udělení povolení

 • Pověření vydává na základě písemné žádosti Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. K pověření je nutné splnit podmínku odborné kvalifikace a technické způsobilosti. Úřad na místě vykonává místní šetření.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Do 30-ti dnů správního řádu).

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti povolení

 • Pověření se vydává na dobu neurčitou

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států a Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Na žádost se aplikují ustanovení o vzniku oprávnění uplynutím lhůty

Právní úprava

 • Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (o oběhu osiva a sadby),


Související právní předpisy

 • Prováděcí právní předpis k zákonu č. 219/2003 Sb. – vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 231/2007 Sb.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (66/401/EHS), ve znění pozdějších předpisů, (článek 7, odstavec 1a),
 • Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS), ve znění pozdějších předpisů, (článek 7, odstavec 1a),
 • Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh,ve znění pozdějších předpisů, (článek 9, odstavec 1a),
 • Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh, ve znění pozdějších předpisů, (článek 25, odstavec 1a),
 • Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, ve znění pozdějších předpisů, (článek 9, odstavec 1a),

Znění všech výše uvedených ustanovení pocházejí ze Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.

zpět na dokument „Provádění přehlídek množitelských porostů – pověření krok za krokem“

Doporučujeme