Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Přídavek na dítě

Základní informace k životní situaci

Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.

Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima v „předchozím“ kalendářním roce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník.

Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku samo.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři (na originálním nebo z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis) na příslušný úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště. Úřady, které přijímají žádosti o přídavky na dítě, naleznete v sekci Adresář.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o přídavek na dítě,
  • průkaz totožnosti,
  • u dětí do 15 let rodný list.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, příp. elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Osoby společně posuzované.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Písemný souhlas všech společně posuzovaných osob k ověřování údajů uvedených v žádosti o dávku státní sociální podpory, popř. ke zjišťování těchto údajů.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Žádost o přídavek na dítě“ můžete podat elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení ke krajským úřadům (Magistrátu hlavního města Prahy) prostřednictvím úřadu, který rozhodl. Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který rozhodl.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud vám byl vyplacen přídavek na dítě a přitom jste nesplnili podmínky pro výplatu přídavku, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy vám přídavek na dítě nenáležel.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Více se dozvíte na:

  • úřadech práce,
  • bezplatné zelené lince: 800 189 810

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rodičovský příspěvek (Státní sociální podpora)
Porodné (Státní sociální podpora)
Sociální příplatek (Státní sociální podpora)
Příspěvek při převzetí dítěte (Dávky pěstounské péče)
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (Dávky pěstounské péče)
Odměna pěstouna (Dávky pěstounské péče)
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (Dávky pěstounské péče)
Sirotčí důchod (Důchodové pojištění)
Ošetřovné (Nemocenské pojištění)
Peněžitá pomoc v mateřství (Nemocenské pojištění)
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (Nemocenské pojištění)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2009

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

1. 1. 2009

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Doporučujeme