Přidělování identifikačního čísla ČSÚ

Český statistický úřad přiděluje identifikační číslo (IČ) pouze „ostatním ekonomickým subjektům“: fyzickým osobám s oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným jiným orgánem než živnostenským úřadem, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které vznikají zvláštním způsobem.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Přidělování identifikačního čísla ČSÚ

Základní informace k životní situaci

Český statistický úřad (ČSÚ) přiděluje identifikační číslo (IČ) pouze „ostatním ekonomickým subjektům“: fyzickým osobám s oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným jiným orgánem než živnostenským úřadem, organizačním složkám státu nebo právnickým osobám, které vznikají zvláštním způsobem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

ČSÚ přiděluje IČO pouze ostatním ekonomickým subjektům (viz bod 30), tj.

 • právnickým osobám, které
  • vznikají jiným způsobem než zápisem do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku nebo rejstříku obecně prospěšných společností vedených obchodními soudy,
  • nejsou v evidenci občanských sdružení a v evidenci politických stran a hnutí ministerstva vnitra
  • nejsou v evidenci církví a náboženských společností ministerstva kultury,
  • nejsou školskými právnickými osobami a veřejnými výzkumnými institucemi v evidenci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
 • organizačním složkám státu,
 • fyzickým osobám s oprávněním k podnikatelské činnosti vydaným jiným orgánem než živnostenským úřadem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navštivte odpovědné pracoviště ČSÚ nebo zašlete písemnou žádost o přidělení IČ do ČSÚ.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Český statistický úřad

Činnost úřadu: Přiděluje IČ

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Obraťte se na:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Na úřadu předložte:

 • právnické osoby – kopii dokladu o svém vzniku (nemusí být notářsky ověřena),
 • fyzické osoby – kopii dokladu opravňujícího k vykonávání podnikatelské činnosti (nemusí být notářsky ověřena).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Právnické osoby vyplní formulář: „Oznámení ekonomického subjektu„.
Fyzické osoby vyplní formulář: „Oznámení ekonomického subjektu – fyzické osoby„.

Formuláře jsou k dispozici na ČSÚ, na všech krajských pracovištích ČSÚ a ke stažení také na internetových stránkách ČSÚ (kapitola „Služby veřejnosti“, oddíl „Objednávky, formuláře“).

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušné IČ vám bude písemně oznámeno do 10 dnů po obdržení vaší žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

 

Můžete se obrátit na:

 • oddělení informačních služeb ČSÚ, tel.: 274 052 304

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Český statistický úřad

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor statistických registrů ČSÚ
Odbor elektronických prezentací ČSÚ

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Petra Grabačová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2. 2004

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

4. 1. 2007

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Identifikační čísla přiděluje právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, zahraničním osobám a organizačním složkám zahraničních osob, nadacím a nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkový soud; fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad; sdružením a politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvo vnitra ČR; církvím, náboženským společnostem a jiným právnickým osobám, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a náboženských společností Ministerstvo kultury ČR; školským právnickým osobám a veřejným výzkumným institucím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ostatním ekonomických subjektům ČSÚ.

Doporučujeme