Princip vzájemného uznávání ProCoP – informační místo o požadavcích na výrobky na MPO

Princip vzájemného uznávání se uplatňuje ve sféře volného pohybu zboží u výrobků, které nejsou na evropské úrovni harmonizovány. Podle tohoto principu musí členský stát povolit uvedení výrobku na svůj trh, pokud je tento výrobek legálně vyroben či obchodován v  jiném členském státě nebo v Turecku nebo je v souladu s právními předpisy vyráběn ve státě ESVO, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a to i tehdy, je-li výrobek vyroben podle odlišných technických a kvalitativních hledisek.Omezení volného pohybu zboží opodstatněná na základě důvodů popsaných v článku 36 Smlouvy o Fongování EU (bývalý článek 30 Smlouvy o ES) nebo na základě prvořadých požadavků obecného veřejného významu uznaných na základě judikatury Evropského soudního dvora jsou jedinou výjimkou z aplikace tohoto principu.

Více na stránkách Evropské komise.

Za účelem posílení principu vzájemného uznávání a odstranění praktických problémů s jeho aplikací bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

Text nařízení

Interpretační dokument Evropské Komise o uplatnění principu vzájemného uznávání v praxi

Text dokumentu (pracovní překlad)

Nařízení o vzájemném uznávání stanovuje povinnost všech členských států EU určit na svémúzemí kontaktní místa pro výrobky, které mají povinnost poskytovat informace na žádost hospodářských subjektů a orgánů jiných členských států (viz čl. 10 Nařízení EP a Rady č. 764/2008). V ČR bylo zřízeno kontaktní místo pro výrobky na Ministerstvu průmyslu a obchodu -– ProCoP (Product Contact Point) – informační místo o požadavcích na výrobky.

Kontakty na ProCop:

e-mail: procop@mpo.cz 
telefonní číslo: (00420) 224 221 701
fax: (00420) 224 853 079

Korespondenční adresa:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ProCoP, Na Františku 32, Praha 1, 110 00 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme