Odborná příprava vybraných pracovníků – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro získání povolení k provádění odborné přípravy vybraných pracovníků a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Odborná příprava vybraných pracovníků – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Fyzická osoba, které má být povolení vydáno, a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, jsou:

 • způsobilí k právním úkonům
 • bezúhonní
 • odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce.

Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu právnické osoby, které má být povolení vydáno, jsou

 • způsobilé k právním úkonům
 • bezúhonné
 • alespoň jedna z nich je odborně způsobilá.

Odbornou způsobilost těchto osob lze uznat na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Předložení dokumentace stanovené zákonem společně se žádostí.

Schválení dokumentace stanovené zákonem ze strany SÚJB. Schválením se rozumí vydání rozhodnutí o schválení dokumentace.

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o povolení musí obsahovat:

 1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště, případně jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště odpovědného zástupce, je-li ustanoven; u právnické osoby název a právní formu, sídlo nebo adresu umístění organizační složky na území České republiky, byla-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, evidenční číslo, pokud již bylo Úřadem přiděleno,
 2. předmět a rozsah činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti, způsob jejího zabezpečení, dobu jejího trvání a způsob ukončení činnosti.

Žádost o povolení podepíše fyzická osoba žádající o povolení nebo statutární orgán právnické osoby žádající o povolení nebo jiný zástupce statutárního orgánu zmocněný na základě udělené plné moci.

Žádost o povolení musí být doložena dokumentací stanovenou zákonem , tj.:

 1. výpisem z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba zapisující se do obchodního rejstříku,
 2. dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost fyzické osoby nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo dokladem prokazujícím odbornou způsobilost pro povolovanou činnost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu nebo jednatelů, je-li žadatelem právnická osoba; je-li ustavována dohlížející osoba, jejím písemným souhlasem a dokladem o její zvláštní odborné způsobilosti,
 3. dokumentací požadovanou pro jednotlivé povolované činnosti. Obsah dokumentace je uveden v příloze atomového zákona. Rozsah a způsob provedení Úřadem schvalované dokumentace pro povolované činnosti stanoví prováděcí předpisy,

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

ANO – povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků (správní rozhodnutí, individuální správní akt)

Příslušný úřad

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Postup udělení oprávnění

 • Žadatel podá žádost o povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 90 dnů

Doba platnosti povolení

 • neomezená

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ( § 9 odst. 1 písm. n))

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků
 • Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření

zpět na dokument „Odborná příprava vybraných pracovníků – povolení krok za krokem“

Doporučujeme