Proces Plánování projektu

Definice předmětu projektu je základem komunikace mezi projektovým týmem a zákazníkem projektu i pro věcnou komunikaci uvnitř týmu. Plán projektu naproti tomu naopak slouží především pro komunikaci uvnitř projektového týmu a mezi projektovým týmem a managementem společnosti, která je kontraktorem (dodavatelem projektu). Některé jeho části jsou otevřeny pro komunikaci se zákazníkem – bývají to milníky harmonogramu projektu, komunikační plány, plány řízení změn a někdy i rozpočet projektu.Převzato z knihy „Projektový management“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2011.

Skupina procesů Plánování projektu užívá strategických výsledků předchozí skupiny Iniciace a zahájení projektu a přetváří je do formy taktického plánu pro realizaci projektu. Plánování podrobí schválený projektový záměr detailnímu rozboru z pohledu:

 • času,
 • nákladů,
 • technologií,
 • metodologií a
 • pracovních zdrojů.

Jeho výstupem jsou dva podrobné a závazné dokumenty:

 • Definice předmětu projektu,
 • Plán projektu.

Popis procesu

Cílem procesní skupiny Plánování projektu je definice hlavních faktorů a sestavení plánových dokumentů projektu. Ve své podstatě se jedná o zpřesnění výstupů předchozí fáze – strukturování globálního cíle do dílčích položek a konkrétních výstupů, rozdělení pracovních témat a produktů do dílčích částí, definice vnitřních rozhraní subsystémů, příprava metodik a inventarizace znalostí a dovedností budoucích členů projektového týmu, identifikace potřebných zdrojů a definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů. Činnosti procesu vrcholí v sestavení realistického časového rámce a rozpočtu projektu a přípravě detailních plánů na realizaci projektu.

Hlavními plánovými dokumenty, na jejichž zpracování se procesní skupina soustředí, jsou:

 • Definice předmětu projektu, která poskytuje všechny definice potřebné k popisu předmětu projektu a je základem komunikace mezi projektovým týmem a zákazníkem projektu i pro věcnou komunikaci uvnitř projektového týmu.
 • Plán projektu, který naopak slouží především pro komunikaci uvnitř projektového týmu a mezi projektovým týmem a managementem společnosti, která je kontraktorem (dodavatelem projektu). Některé jeho části jsou otevřeny pro komunikaci se zákazníkem – většinou to bývají milníky harmonogramu projektu, komunikační plány, plány řízení změn a v případě některých typů kontraktů je to i rozpočet projektu.

Na obrázku „Diagram procesní skupiny Plánování projektu“ jsou uvedeny dílčí procesy v jejich orientační návaznosti.

Vstupní a výstupní dokumenty jednotlivých procesů jsou obsahem tabulky „Vstupy a výstupy procesu Plánování projektu“. Podrobnosti k jednotlivým dokumentům a pokyny k jejich vytvoření jsou obsahem následujících částí této kapitoly.

Při studiu těchto diagramů a doprovodných tabulek je potřeba mít na paměti následující skutečnosti:

 • Procesy skupiny Plánování mohou být znovu spouštěny po celou dobu realizace projektu – jejich hlavní a nejintenzivnější užití nastává v hlavní plánovací fázi projektu, ale zároveň každá změna existujícího a schváleného Plánu projektu ve kterékoliv z dalších fází vyvolá nové sledy plánovacích činností, většinou však již v menším rozsahu a zasahujících pouze vybrané části plánu a rozpočtu projektu; diagram na obrázku „Diagram procesní skupiny Plánování projektu“ je obecně platný pro všechny plánovací aktivity v průběhu životního cyklu projektu.
 • Jednotlivé činnosti a dílčí procesy procesní skupiny Plánování mohou probíhat souběžně a jejich dokončení může být podmíněno kteroukoliv z dalších rozpracovaných částí – souběhy jednotlivých plánovacích kroků mohou v teoretickém pohledu působit určitou nepřehlednost, pro manažera projektu je pak důležité, aby při ukončení této fáze byly naplněny všechny požadované kapitoly podle logických struktur plánu a rozpočtu projektu; časové souběhy a návaznosti nejsou součástí diagramu na obrázku „Diagram procesní skupiny Plánování projektu“.
 • Výstupní dokumenty procesní skupiny Plánování zpravidla nejsou výsledkem jediného průchodu procesním modelem, jak je znázorněn na obrázku „Diagram procesní skupiny Plánování projektu“; konečné podoby plánu a rozpočtu projektu bývá dosaženo až po optimalizaci prvního návrhu, a to z hlediska všech hlavních parametrů projektu – definice jeho předmětu, nákladů a času potřebného na jeho realizaci; optimalizační smyčky nejsou součástí uvedeného procesního diagramu.
 • V seznamech vstupních a výstupních dokumentů u jednotlivých podprocesů jsou uvedeny pouze nejdůležitější dokumenty a jejich součásti; seznamy se mohou lišit rovněž podle požadavků podnikových metodik.

Diagram procesní skupiny Plánování projektu

Obr. Diagram procesní skupiny Plánování projektu

Vstupy a výstupy procesu Plánování projektu
PodprocesVstupyVýstupy
Vytvoření Plánu řízení projektu
 • Zakládací listina projektu
 • Předběžná definice předmětu projektu
 • procesy řízení projektů
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • plán řízení projektu
Plánování Definice předmětu projektu
 • Zakládací listina projektu
 • Předběžná definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • plán řízení předmětu projektu
Vytvoření Definice předmětu projektu
 • Zakládací listina projektu
 • Předběžná definice předmětu projektu
 • plán řízení předmětu projektu
 • soubor podnikových procesů
 • schválené změnové požadavky
 • Definice předmětu projektu
 • Plán projektu
 • plán řízení předmětu projektu – aktualizace
 • požadavky na změny
Vytvoření Podrobného rozpisu prací
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení předmětu projektu
 • soubor podnikových procesů
 • schválené změnové požadavky
 • Definice předmětu projektu – aktualizace
 • podrobný rozpis prací (WBS)
 • výklad pojmů WBS
 • Plán projektu
  • plán řízení projektu – aktualizace
 • požadavky na změny
Definice činností
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • podrobný rozpis prací (WBS)
 • výklad pojmů WBS
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • seznam činností
  • popis činností
  • seznam milníků
 • požadavky na změny
Vytvoření sledu činností
 • Definice předmětu projektu
 • seznam činností
 • popis činností
 • seznam milníků
 • schválené změnové požadavky
 • Plán projektu
  • harmonogram – síťový diagram
  • popis činností – aktualizace
  • seznam milníků – aktualizace
 • požadavky na změny
Odhad potřeby zdrojů pro činnosti
 • seznam činností
 • popis činností
 • seznam disponibilních zdrojů
 • plán řízení projektu
 • soubor podnikových procesů
 • schválené změnové požadavky
 • Plán projektu
  • požadavky na zdroje pro krytí činností
  • popis činností – aktualizace
  • detailní rozpis zdrojů
  • kalendář zapojení zdrojů
 • požadavky na změny
Odhad trvání činností
 • Definice předmětu projektu
 • seznam činností
 • popis činností
 • detailní rozpis zdrojů
 • kalendář zapojení zdrojů
 • plán řízení projektu
 • registr rizik
 • odhady nákladů činností
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • odhady trvání činností
  • popis činností – aktualizace
Plánování lidských zdrojů
 • plán řízení projektu
 • požadavky na zdroje pro krytí činností
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • role a odpovědnosti
  • organizační struktura projektu
  • plán obsazení projektu
Návrh harmonogramu
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • registr rizik
 • seznam činností
 • popis činností
 • harmonogram – síťový diagram
 • požadavky na zdroje pro krytí činností
 • detailní kalendář zapojení zdrojů
 • odhady trvání činností
 • soubor podnikových procesů
 • Plán projektu
  • harmonogram projektu
  • požadavky na zdroje pro krytí činností – aktualizace
  • popis činností – aktualizace
  • plán řízení projektu – aktualizace
 • požadavky na změny
Plánování řízení rizik
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • plán řízení rizik
Identifikace rizik
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • plán řízení rizik
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • registr rizik
Kvalitativní analýza rizik
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení rizik
 • registr rizik
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • registr rizik – aktualizace
Kvantitativní analýza rizik
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • plán řízení nákladů
 • plán řízení rizik
 • registr rizik
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • registr rizik – aktualizace
Plánování odezvy na rizika
 • plán řízení rizik
 • registr rizik
 • Plán projektu
  • registr rizik – aktualizace
  • plán řízení projektu – aktualizace
 • dohody a kontrakty pro snížení rizik
Odhad nákladů
 • Definice předmětu projektu
 • podrobný rozpis prací (WBS)
 • výklad pojmů WBS
 • plán řízení projektu
 • plán řízení podle harmonogramu projektu
 • plán obsazení projektu
 • registr rizik
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • odhady nákladů na činnosti
  • podpůrné informace k odhadům nákladů
  • plán řízení nákladů
 • požadavky na změny
Návrh rozpočtu projektu
 • Definice předmětu projektu
 • podrobný rozpis prací (WBS)
 • výklad pojmů WBS
 • odhady nákladů na činnosti
 • podpůrné informace k odhadům nákladů
 • kalendář zapojení zdrojů
 • kontrakt/smlouva
 • plán řízení nákladů
 • Plán projektu
  • rozpočet projektu
  • požadavky na financování projektu
  • požadavky na změny
  • plán řízení nákladů – aktualizace
Plánování kvality
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • plán řízení kvality
  • základní požadavky na kvalitu
  • ukazatele kvality
  • kontrolní seznam měření kvality
  • plán zlepšení procesů
  • plán řízení projektu – aktualizace
Plánování komunikace
 • Definice předmětu projektu
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • plán řízení projektu
 • role a odpovědnosti
 • organizační struktura projektu
 • plán obsazení projektu
 • Plán projektu
  • komunikační plán
Plánování nákupů a subdodávek
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • registr rizik
 • dohody a kontrakty pro snížení rizik
 • požadavky na zdroje pro krytí činností
 • harmonogram projektu
 • odhady nákladů činností
 • základní kalkulace nákladů
 • podrobný rozpis prací (WBS)
 • výklad pojmů WBS
 • soubor podnikových procesů
 • podniková pravidla a metodiky
 • Plán projektu
  • plán řízení subdodávek
  • rozhodnutí o způsobu pořízení
  • popis požadovaného plnění
 • dohody a kontrakty pro nákup a subdodávky
 • požadavky na změny
Plánování subkontraktů
 • Definice předmětu projektu
 • plán řízení projektu
 • registr rizik
 • dohody a kontrakty pro snížení rizik
 • požadavky na zdroje pro krytí činností
 • harmonogram projektu
 • odhady nákladů činností
 • základní kalkulace nákladů
 • plán řízení subdodávek
 • rozhodnutí o způsobu pořízení
 • popis požadovaného plnění
 • Plán projektu
  • popis požadovaného plnění – aktualizace
 • dokumentace k nákupu subdodávek
 • hodnotící kritéria výběru sub/dodavatele

Výše uvedené diagramy a popisy procesů jsou z důvodu jasnosti a přehlednosti seřazeny do jediného toku s větvením bez uvedení případných zpětných vazeb. V praxi se často stává, že nelze ukončit práci na Definici předmětu projektu a začít sestavovat Plán projektu, aniž by nebylo nutno se z nějakých důvodů vrátit zpět – vyhotovení těchto dvou hlavních projektových dokumentů bývá simultánním procesem, ve kterém bývá Definice předmětu projektu jen pár kroků před Plánem projektu a současně s jeho postupným dokončováním může doznat drobných i větších úprav.

Odpovědnost za naplnění činností, které jsou součástí této projektové fáze, je rozdělena mezi podnikový management, liniové manažery a manažera budoucího projektu následovně:

 • odpovědnost top managementu:
  • vykonat potřebná strategická rozhodnutí,
  • zprostředkovat jednání mezi manažerem projektu a liniovými manažery,
  • rozhodovat v kritických okamžicích,
  • zajistit komunikaci s top managementem zákazníka projektu, pokud se jedná o projekt na základě kontraktu,
 • odpovědnost manažera projektu:
  • formulovat dílčí cíle projektu,
  • navrhnout hlavní milníky, pokud nejsou specifikovány zadáním,
  • definovat požadavky na zajištění zdrojů projektu,
  • sestavit hlavní pravidla a předpoklady,
  • definovat časový a nákladový rámec, případně další podmínky a omezení,
  • navrhnout základní operační a administrativní procedury,
  • shromáždit požadavky na reporting,
 • odpovědnost liniových manažerů, která může být v časti přípravy podkladů delegována na specialisty:
  • vytvořit popis úloh tak, aby bylo možno splnit cíle a milníky projektu projektu,
  • předložit časové požadavky na splnění úloh projektu a přidělit zdroje s ohledem na rozpočet projektu,
  • navrhnout základní technické procedury a předložit požadavky na použití technologií,
  • porozumět rizikům a identifikovat opatření pro jejich eliminaci.

Podle hospodářského sektoru, typu projektu a zvyklostí ve společnosti může být toto obecné rozdělení odpovědností pro potřeby konkrétního projektu upraveno.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme