ALFA – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Cílem programu ALFA je posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Program ALFA bude zaměřovat zejména na oblast progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále udržitelného rozvoje dopravy.Program ALFA Technologické agentury České republiky (TA ČR) je realizován dle zákona č. 130/2002 Sb., Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení komise (ES) č. 800/2008. Program proto není nutné notifikovat u Evropské komise.

Poslání

Ústředním posláním programu ALFA je posílit účinnou spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Hlavním přínosem je zvýšení efektivity výzkumu a vývoje a urychlení zavádění výsledků s vysokým potenciálem pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách do praxe. Program ALFA tak na jedné straně umožní českým firmám, aby plně využily silný potenciál českého výzkumu, na druhé straně podpoří špičkové domácí vědecké týmy, které získají možnost aplikace svých výsledků v praxi.

Vize

Program ALFA se bude zaměřovat zejména na oblast progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou následně k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.

Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

1. Progresivní technologie, materiály a systémy
2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
3. Udržitelný rozvoj dopravy

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2011 až 2016, tj. 6 let, se zahájením veřejné soutěže na výběr projektů v březnu 2010. Veřejná soutěž bude následně vyhlašována v letech 2011 a 2012. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců, maximální pak na 72 měsíců. Dlouhodobé projekty budou finančně podporovány pouze ve výjimečných a dobře zdůvodněných případech.

Financování

Poskytovatelem podpory je TA ČR, přičemž příjemci podpory musí prokázat schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Poskytování podpory se zahajuje v roce 2011 a následně pak v letech 2012 a 2013. Bez ohledu na typ příjemce je maximální míra podpory na jeden projekt 80%, celková průměrná míra podpory se předpokládá 65%. Předpokládané výdaje na program ALFA ze státního rozpočtu jsou cca 7,5 mld. Kč. V prvním roce veřejné soutěže bude TA ČR rozdělovat 817 mil. Kč.

Příjemci podpory

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatně podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty.

Předpokládá se, že program ALFA by mohl celkem podpořit 750 projektů. U dvou třetin projektů se očekává spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Výzkumná organizace se musí v rámci společného projektu podílet minimálně z 10 % na řešení, nákladech a výsledcích projektu.

Proces hodnocení projektu

Návrhy projektů budou komplexně hodnoceny Radou programu a minimálně dvěma nezávislými oponenty podle pravidel stanovených zákonem. Podklady pro Radu programu budou připravovat tzv. expertní skupiny které budou ustaveny pro každý podprogram programu ALFA. Členem každé expertní skupiny bude zástupce příslušného rezortu, tj. Ministerstva průmyslu a obchodu pro podprogram 1, Ministerstva životního prostředí pro podprogram 2 a Ministerstva dopravy pro podprogram 3.

Rada programu sestaví na základě podkladů od jednotlivých expertních skupin pořadí projektů, které buď doporučí k podpoře z programu ALFA, nebo doporučí zamítnutí z důvodů nedostatku finančních prostředků či nízké odborné kvality projektu. Posledním krokem je schválení doporučených projektů předsednictvem TA ČR.

Bodovaná kritéria jsou:

– kapacity výzkumného týmu (odborná způsobilost, ekonomická způsobilost uchazeče k řešení projektu, materiální a technické zázemí, znalost situace problematiky v zahraničí)
– očekávané přínosy projektu z hlediska cílů programu (inovativnost, komplexnost)
– existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí využít
– dosavadní účinná spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (intenzita, dlouhodobost, kvalita)
– míra motivačního účinku podpory (zejména význam podpory pro to, aby mohl být projekt uskutečněn, aktuálnost řešené problematiky)
– ekonomická efektivnost projektu (přiměřenost nákladů vzhledem k výsledkům projektu)

Hodnocení realizace projektů

Zpráva o průběhu projektů bude hodnocena ke konci každého kalendářního roku po celou dobu trvání projektu. V průběžném hodnocení bude hodnocen dosažený pokrok a soulad s harmonogramem projektu. U části projektů bude prováděna kontrola průběhu na místě, tj. přímo v podpořených organizacích.

Po ukončení projektu budou vyhodnoceny praktické dopady dosažených výsledků a příjemci budou povinni předložit plán zavádění těchto výsledků do praxe, např. zahájení výroby daného produktu.

Druhy výsledků projektů

V programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích:
– patent,
– poloprovoz, ověřená technologie,
– výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
– technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
– certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,
– software.

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme