Program OMEGA

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.

Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. 

Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.).

Projekty v programu OMEGA mohou předkládat výzkumné organizace i podniky, a to pouze právnické osoby, které splní definici uchazeče dle zákona č. 130/2002 Sb. a Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2012 až 2017, tj. 6 let. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) bude vyhlašována ve třech po sobě vyhlašovaných veřejných soutěžích. Poprvé bude vyhlášena v roce 2011 se zahájením poskytování podpory v roce 2012. Minimální délka řešení projektů v tomto programu stanovena na 12 měsíců. Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Doba řešení projektů z jednotlivých výzev se nebude překrývat.

Na celou dobu trvání programu OMEGA v období 2012 – 2017 je uvažováno s celkovou částkou podpory ve výši 309 mil. Kč, která tvoří veřejné výdaje z rozpočtové kapitoly TA ČR. Ve veřejné soutěži bude v první výzvě mezi příjemce rozděleno nejvýše 51,5 mil. Kč, pokud to neodporuje pravidlům pro poskytnutí těchto veřejných prostředků.

Vybrané projekty v tomto programu musí být v souladu se stanovenými cíli programu a musí být ukončeny alespoň jedním z podporovaných výsledků dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Tyto výsledky musí být skutečně aplikovány:

  • N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;

  • R – software;

  • Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,

  • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;

  • V – výzkumná zpráva.

Dokumenty:

Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

další dokumenty naleznete na stránkách TA ČR

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme