Program pro konkurenceschopnost podniků, zvláště malých a středních (COSME)

Program pro konkurenceschopnost podniků, zvláště malých a středních 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises, COSME) je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.Podpora přístupu k financování a šíření podnikatelské kultury, včetně zakládání nových podniků, jsou základními oblastmi NÁVRHU nového programu finanční podpory, který 30. listopadu 2011 v Bruselu předložila Evropská komise k projednání členským státům v Radě a Parlamentu EU (viz. Tisková zpráva EK).

Gesci v ČR má odbor inovací a investic MPO, který dle zpracované a schválené rámcové pozice ČR postupuje při projednávání detailních ustanovení podmínek tohoto programu v orgánech EU. Jednání ČS bylo zahájeno v rámci pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst (G1) 13. ledna t. r. Schválení a oficiální vyhlášení se očekává ve třetím čtvrtletí r. 2013. Tento Program bude komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.

2,5 miliardy EUR na posílení konkurenceschopnosti podniků MSP v letech 2014–2020.

Veškeré další informace naleznete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm nebo českém portálu Evropské sítě pro podporu podnikání (EEN):http://www.enterprise–europe–network.cz.

Doporučujeme