Projektování pozemkových úprav – podmínky pro získání oprávnění

V dokumenntu naleznete podmínky a další informace o povolovacím řízení pro udělení oprávnění k výkonu odborné činnosti projektování pozemkových úprav.zpět na dokument „Projektování pozemkových úprav – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Ústřední pozemkový úřad rozhodnutím udělí úřední oprávnění fyzické osobě, která:

 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • má ukončené vysokoškolské vzdělání jako absolvent magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti zeměměřičství, zemědělství, lesnictví a ochraně a tvorbě krajiny, popřípadě vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol, anebo má středoškolské vzdělání uvedeného zaměření ukončené maturitou,
 • prokáže jako absolvent magisterského studijního programu, popřípadě absolvent školy uvedeného zaměření v dřívějším nebo jiném systému vysokých škol nejméně 3 roky praxe, jako absolvent bakalářského studijního programu a střední školy nejméně 6 let praxe v činnostech při projektování pozemkových úprav,
 • složila zkoušku odborné způsobilosti

Zkouška odborné způsobilosti

Ke zkoušce odborné způsobilosti uchazeč předloží v určeném termínu návrhy pozemkových úprav, které vypracoval nebo na jejichž vypracování se podstatným způsobem podílel. K nim si Ústřední pozemkový úřad zajistí posudek příslušného pozemkového úřadu.

Předmětem zkoušky odborné způsobilosti, která se skládá v českém jazyce, je ověření:

 • odborných znalostí z projektování pozemkových úprav a souvisejících oborů, zejména zeměměřičství, vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb, zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny,
 • znalostí platných právních předpisů upravujících výkon odborných činností uvedených pod písmenem a)

V rámci ověřování odborné způsobilosti je možno zkoušku dvakrát opakovat. O zkoušce je vyhotoven protokol, ve kterém se uvedou zkušební otázky a výsledky zkoušky. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti :

Písemná žádost podaná na ministerstvem zemědělství předepsaném tiskopisu obsahuje

 • jméno a příjmení, titul, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo; je-li žadatelem cizinec, jeho žádost obsahuje jméno a příjmení, datum narození, státní občanství a kontaktní adresu; žádost musí být předložena v českém jazyce,
 • dosažené vzdělání včetně oboru nebo zaměření studia, popřípadě specializace,
 • délku vykonané odborné praxe v projektování pozemkových úprav,
 • datum a podpis žadatele.

K žádosti se přikládá:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
 • potvrzení o vykonání praxe v předepsané délce; potvrzení vystavuje osoba, které bylo úřední oprávnění již uděleno a pod jejímž vedením si žadatel prohloubil odborné znalosti při projektování pozemkových úprav. Toto potvrzení může vystavit též pozemkový úřad.
 • soupis návrhů pozemkových úprav, které žadatel vypracoval nebo na jejichž vypracování se podílel (v jakém rozsahu). Žadatel dále uvede, který z těchto návrhů bude předkládat ke zkoušce a označí pozemkový úřad, pro který byl návrh zpracován.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

 • Znalost českého jazyka (s ohledem na skutečnost, že zkouška se ze zákona skládá v českém jazyce)
 • znalost problematiky a orientace v oboru pozemkových úprav a souvisejících oborů v České republice (tyto znalosti se ověřují při zkoušce)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Oprávnění uděluje Ústřední pozemkový úřad formou Rozhodnutí o udělení úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav.

Příslušný úřad

 • Ústřední pozemkový úřad spadající pod Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední pozemkový úřad

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Ústřední pozemkový úřad.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Zákonná úprava nestanoví termín pro vyřízení žádosti; úřední oprávnění se uděluje bezprostředně po složení zkoušky odborné způsobilosti a to ke dni jejího složení.

Poplatky

 • Vydání úředního oprávnění nepodléhá správním poplatkům

Doba platnosti povolení

 • Úřední oprávnění nemá zákonem omezenou platnost.

Úřední oprávnění zaniká:

 • jestliže držitel úředního oprávnění přestal splňovat některou z podmínek udělení úředního oprávnění (způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost)
 • požádá-li o to písemně držitel úředního oprávnění
 • smrtí držitele úředního oprávnění nebo jeho prohlášením za mrtvého
 • rozhodnutím Ústředního pozemkového úřadu o jeho odnětí, vydaným na základě zjištění, že držitel tohoto oprávnění přes písemné upozornění pozemkového úřadu opakovaně porušil ustanovení zákona č. 139/2002 Sb.

Fyzické osobě, které bylo odňato úřední oprávnění, může být znovu uděleno nejdříve po uplynutí 3 let od jeho odnětí, pokud vyhoví podmínkám o udělení úředního oprávnění podle zákona


Právní úprava

 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (§ 18, 19 a 22 zákona č. 139/2002 Sb.)

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění není zákonem stanoveno

Související právní předpisy

 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu,
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci,
 • Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
 • Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Existující komunitární úprava

Pozemkové úpravy jako oblast podpory jsou uvedeny v těchto evropských předpisech:

 • Nařízení (EC) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení; článek 33
 • Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); osa I., článek 30

zpět na dokument „Projektování pozemkových úprav – oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme