Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou – podmínky pro získání souhlasu

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou“

Podmínky udělení povolení

Inseminaci může provádět osoba, která dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

Inseminaci vlastních plemenic může provádět chovatel, který alespoň úspěšně absolvuje odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinen doložit osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

Odborný kurz se skládá z teoretického studia a z praktického výcviku provádění inseminace a ukončuje se odbornou zkouškou skládanou před nejméně tříčlennou zkušební komisí.

Náležitosti žádosti

V žádosti žadatel uvede:

Fyzická osoba

 • jméno a příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu, telefon, e-mail

Právnická osoba

 • obchodní firmu, popřípadě název, identifikační číslo, sídlo, telefon, e-mail

Přílohy

 • doklady o odborném vzdělání a o absolvování odborného kurzu

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Pro uznávání odborné kvalifikace občanů Evropské unie platí zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje ministerstvo zemědělství

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 60 dní od podání žádosti

Poplatky

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 2000 Kč

Doba platnosti povolení

 • Neomezená

Právní úprava

 • Zákon č. 154/2000, plemenářský zákon

Související právní předpisy

 • Zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon
 • Vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech a výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hosp. zvířat
 • Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Existující komunitární úprava

 • Některé z činností stanovené Směrnicí Rady č. 88/407

zpět na dokument „Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme