Provoz krmivářského podniku – podmínky pro schválení a registraci

V dokumentu naleznete podmínky pro registraci nebo schválení, a další informace o povolovacím řízení provozu krmivářského podniku.zpět na dokument „Provoz krmivářského podniku – registrace nebo schválení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Splnění podmínek stanovených Nařízením (ES) č. 183/2005, zákonem o krmivech a vyhláškou č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti

Žádost o schválení a o registraci provozu krmivářského podniku obsahuje:

U fyzické osoby se sídlem v České republice

 • jméno, popřípadě jména a příjmení
 • datum narození
 • popřípadě obchodní firmu
 • adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci

Úúdaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

U Právnické osoby se sídlem v České republice

 • u právnických osob obchodní firmu nebo název sídla, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci

Údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

U fyzické osoby se sídlem ve třetí zemi

 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice;
 • adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci

Údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

U Právnické osoby se sídlem ve třetí zemi

 • sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,
 • adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci

Údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

K žádosti se přikládá:

 • Doklad o registraci podnikání, jímž je kopie živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku nebo osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • Údaje o provozu (viz přílohy k žádosti podle požadovaného typu činnosti).

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Správní rozhodnutí (o registraci a schválení provozu krmivářského podniku)

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje a posoudí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od podání žádosti

Poplatky

Jsou vybírány podle části V, položky 93 Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za:

 1. Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu Kč 20 000
 2. Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu Kč 1 000
 3. Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu Kč 3 000
 4. Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu Kč 5 000
 5. Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu Kč 1 000
 6. Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby Kč 100
 7. Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci Kč 500

Doba platnosti povolení

Rozhodnutí se vydává bez časového omezení, pouze v případě tzv. podmíněného (dočasného) schválení krmivářského podniku je stanoveno, že podmíněné schválení nesmí překročit celkovou dobu šesti měsíců.

Registraci nebo schválení provozovny lze dočasně pozastavit, pokud se prokáže, že provozovna nesplňuje podmínky platné pro její činnost. Čl. 15 Nařízení č. 183/2005 stanovuje případy, ve kterých lze provozovnu zrušit.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

Na řízení o uznání odborné kvalifikace se vztahuje § 22 a násl. zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.


Právní úprava

 • Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění profesní odpovědnosti není vyžadováno

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Existující komunitární úprava

 • Např.: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky zákona o potravinách, zakládá Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

zpět na dokument „Provoz krmivářského podniku – registrace nebo schválení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme