Provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění k provozování činnosti laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Podmínkami pro udělení povolení jsou:

 1. odborná úroveň ve vztahu k navrhované oblasti autorizace podle podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 2. vybavení k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízením pro speciální šetření,
 3. existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
 4. existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dovídají osoby provádějící autorizaci,
 5. neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti osoby provádějící autorizaci – čestné prohlášení
 6. bezúhonnost žadatele o autorizaci – za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

Způsob splnění podmínek specifikují:

 1. Podmínky pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,ve znění pozdějších předpisů
 2. Autorizační návody

Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele (fyzické i právnické osoby) si autorizující osoba vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba dále dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je výpis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu se prokazuje u všech členů statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Osvědčení o autorizaci se nevyžaduje u fyzické osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud prokáže, že je:

 1. státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
 2. držitelem oprávnění k výkonu shodných činností dle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje,
 3. bezúhonná.

Tato fyzická osoba je povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření či vyšetřování včetně konečných analytických metod a postupů, které budou použity.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • osvědčení

Příslušný úřad

 • Státní zdravotní ústav

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní zdravotní ústav

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost v elektronické formě na JKM nebo využije oficiálních formulářů autorizující osoby na webových stránkách www.szu.cz/autorizace Na základě této žádosti bude provedeno hodnocení způsobilosti laboratoře a vydáno osvědčení o autorizaci.

Poplatky

 • Dle sazebníku

Doba platnosti povolení

 • 2 roky, s možností prodloužení až na 5 let

Právní úprava

 • Zákon č. 258/2000 Sb.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 95 a 96/2004 Sb.

zpět na dokument „Provozování laboratoří podle zákona o ochraně veřejného zdraví – autorizace krok za krokem“

Doporučujeme