Provozování zoologické zahrady – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky získání povolení a další informace o povolovacím řízení k výkonu činnosti zoologická zahrada a náležitosti žádosti.zpět na dokument „Provozování zoologické zahrady – licence krok za korkem“

Podmínky udělení povolení

Ministerstvo udělí licenci tomu, kdo splňuje následující podmínky:

 1. chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů zejména tím, že obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky a udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem veterinární péče a výživy,
 2. předchází únikům chovaných živočichů, zejména s ohledem na možné ekologické ohrožení původních druhů a předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,
 3. vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu,
 4. účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ), nebo se účastní odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),
 5. provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
 6. zajišťuje výkon činností související s péčí o chované živočichy fyzickými osobami odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů. Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru veterinární lékař, biolog-zoolog, zemědělský inženýr-zootechnik, nebo fyzická osoba s jiným vysokoškolským vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti chovu živočichů chovaných v zoologických zahradách, a
 7. je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v zoologické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku či jiného správního deliktu podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, veterinárních předpisů nebo předpisů na ochranu zvířat proti týrání. Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti žadatele na všechny členy statutárního orgánu žadatele.

Náležitosti žádosti

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba,
 2. jméno, příjmení, popřípadě dodatek,4) datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
 3. označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele zoologické zahrady, nejsou-li totožné s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),
 4. seznam druhů živočichů a předpokládaný počet živočichů řazený podle řádů zoologické systematiky, kteří jsou nebo budou chováni,
 5. přehled o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů,
 6. přehled o zapojení do školení v ochranářských dovednostech,
 7. informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,
 8. informace o účasti na odborně zajištěném znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu (reintrodukce),
 9. informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech,
 10. informace o způsobu vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů,

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Přeshraniční pohyb služeb nepřipadá vzhledem k charakteru činnosti v úvahu, zahraniční žadatel usazený zde by musel splnit stejné nároky jako domácí subjekt.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Licence

Příslušný úřad

 • Ministerstvo životního prostředí

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo životního prostředí
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Místně příslušné veterinární správy
 • Ústřední komise pro ochranu zvířat

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení.

Poplatky

 • 20 000 Kč – položka 15 Sazebníku (příloha zákona o správních poplatcích)

Doba platnosti povolení

 • Licence se vydává na dobu neurčitou, nejedná-li se o případ uvedený v § 6 odst. 3 zákona č. 162/2003 Sb. o provozování zoologických zahrad.
 • Zde jde o specifický případ: „Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo plnění poslání zoologických zahrad, může mu být vydána licence, avšak nejdéle na dobu 2 let.“


Právní úprava

 • Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad (§ 3 a násl.)

Pojištění profesní odpovědnosti

 • není

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách

zpět na dokument „Provozování zoologické zahrady – licence krok za korkem“

Doporučujeme