Rada pro metrologii a její komise

Rada pro metrologii (dále Rada) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Posláním Rady je napomáhat objektivnímu řízení rozvoje činností zabezpečovaných Úřadem na úseku metrologie s cílem zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v ČR.Rada ve své působnosti zejména:

 • projednává návrhy a realizační záměry Úřadu v oblasti metrologie,
 • zaujímá stanoviska k významným úkolům rozvoje metrologie a k zásadním otázkám mezinárodní metrologické spolupráce,
 • vyjadřuje se k návrhům úkolů Programu rozvoje metrologie,
 • projednává návrhy na vyhlášení státních etalonů,
 • vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti,
 • podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti metrologie,
 • předkládá návrhy na zlepšení činnosti na úseku metrologie a k tomu využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných subjektů.

V Radě jsou zastoupeny orgány státní správy, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, zájmové metrologické organizace a další subjekty zabývající se metrologií. Jedná se zejména o tyto:

 • MD, MO, MPO, MZd, MŽP,
 • AV ČR, ČVUT,
 • Český metrologický institut,
 • ČOI, ČZPI,
 • Český institut pro akreditaci,
 • Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR,
 • Czecholab, České kalibrační sdružení, Česká metrologická společnost, EURACHEM – ČR.

Rada má k dispozici odborné zázemí, které tvoří Technické komise (celkem 12) zaměřené na problematiku nejdůležitějších fyzikálních veličin a profesních oblastí.

 1. TK pro oblast hmotnosti
 2. TK pro oblast délky
 3. TK pro oblast mechanických veličin
 4. TK pro oblast času a frekvence
 5. TK pro oblast termických veličin
 6. TK pro oblast elektrických a magnetických veličin
 7. TK pro oblast ionizujícího záření
 8. TK pro oblast chemických a biologických měření
 9. TK pro oblast metrologické terminologie
 10. TK pro oblast metrologických předpisů
 11. TK pro oblast fotometrie a radiometrie
 12. TK pro oblast hotově baleného zboží (HBZ)

Aktuální složení Rady:

 • Prof. Ing. Jaroslav Boháček, DrSc. – ČVUT – FEL (předseda)
 • RNDr. Jiří Tesař, PhD. – ČMI (místopředseda)
 • Ing. František Jelínek, CSC. – ČMI
 • RNDr. Pavel Klenovský – ČMI
 • Ing. Petr Pánek, CSc. – ÚFE AV ČR
 • Ing. Milan Badal – Český institut pro akreditaci
 • Ing. Josef Leger – ATG, s. r. o. Praha
 • Ing. Karel Urban – Ministerstvo dopravy ČR
 • Doc. RNDr. Václav Havel – ZČU v Plzni – Pedagogická fakulta
 • Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. – EURACHEM-ČR
 • Jan Střelec – České kalibrační sdružení
 • Ing. Eva Průšová – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Mgr. Jan Teicher – Státní energetická inspekce
 • Ing. Jaroslav Veselý, CSc. – EUROLAB-CZ
 • Ing. Jiří Lechner, CSc. – VÚGTK
 • Ing. Zdeněk Tůma – Česká metrologická společnost
 • Ing. Pavel Korčák – Česká společnost pro jakost
 • Ing. Milan Bouša – Česká obchodní inspekce
 • Ing. Miloslav Smetana – Státní výzkumný ústav materiálu
 • Ing. Jiří Kuba – ÚNMZ (tajemník)

Zdroj: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Doporučujeme