Rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení

K provozování nestátního zdravotnického zařízení je podmínkou vydání rozhodnutí o registraci, ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení

Základní informace k životní situaci

K provozování nestátního zdravotnického zařízení je podmínkou vydání rozhodnutí o registraci, ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „provozovatel“).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O registraci může žádat fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a má odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.

Je-li provozovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí splňovat podmínky plné způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti a odborné způsobilosti odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte písemnou žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost můžete podat na příslušném krajském úřadu podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení nebo na Magistrátu hl. m. Prahy.

Úřady, které:

naleznete v sekci Adresář Portálu veřejné správy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na odbor zdravotnictví příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením; jde-li o provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • souhlas Ministerstva zdravotnictví České republiky, jde-li o zřízení transplantačního centra, tkáňové banky, střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk a transplantačního centra provádějícího odběry a transplantace orgánů,
 • souhlas Ministerstva zdravotnictví České republiky s prováděním postupů a metod asistované reprodukce, jde-li o provádění metod a postupů asistované reprodukce,
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zvláštního právního předpisu,
 • provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv s věcným a technickým vybavením, jde-li o provozování výdejny zdravotnických prostředků,
 • souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel, jde-li o provozování nestátního zařízení lázeňské péče,
 • souhlas Ministerstva zdravotnictví České republiky, jde-li o provozování nestátního zdravotnického zařízení zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,
 • smlouvu se státním zdravotnickým zařízením nebo nestátním zařízením, jejíž účinnost je podmíněna rozhodnutím o registraci, jde-li o poskytování zdravotní péče na základě nájemní smlouvy,
 • vyplněný tiskopis žádosti o registraci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře získáte na odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za:

 • vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení činí 1 000 Kč,
 • změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení činí 500 Kč,
 • změnu osobních údajů v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci, činí 100 Kč,
 • zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení činí 150 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Využití elektronické služby se na jednotlivých krajských úřadech a na Magistrátu hl. m. Prahy liší.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je nutno podat u úřadu, který registraci vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Registrace může být zrušena, pozbyl-li provozovatel osvědčení nebo souhlas nebo odbornou způsobilost nebo povolení.

Registrace může být zrušena i při závažném nebo opakovaném porušení hygienických a protiepidemických zásad na provoz zdravotnických zařízení, zjištěném orgánem ochrany veřejného zdraví, nebo v případě porušování podmínek a povinností vyplývajících z daného rozhodnutí o registraci, ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě pokud provozovatel požaduje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy finanční úhradu za zdravotní péči nebo za přijetí pacienta do péče.

Na základě § 14 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, může být též uložena finanční pokuta.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

O informace o stávající síti zdravotnických zařízení na území příslušného kraje lze požádat vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu nebo Magistrátu hl. m. Prahy (povinná evidence vydaných rozhodnutí o registraci).

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – odbor zdravotních služeb
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
tel.: +420 224 971 111

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

MUDr. Lenka Hřebíková, tel.: +420 224 972 514

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 1. 2010

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

28. 1. 2010

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Doporučujeme