Veřejný rejstřík dokumentů Rady Evropy

Online rejstřík na internetových stránkách Rady Evropské unie zpřístupňuje dokumenty Rady schválené po 1. lednu 1999. Přístup veřejnosti k těmto dokumentům je upraven dalšími legislativními dokumenty EU. K dispozici je celá řada možností vyhledávání nebo formulář žádosti s podrobným návodem jak podat žádost o zpřístupnění dokumentu Rady.

Veřejný rejstřík dokumentů Rady obsahuje odkazy na dokumenty Rady Evropy schválené po 1. lednu 1999. Dokumenty je možné hledat buď na stránce Rejstříku nebo o ně písemně požádat.

Veřejnost může mít přístup k dokumentům Rady za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úřední věstník L 145/43 ze dne 31.5.2001) a podle zvláštních ustanovení uvedených v příloze II jednacího řádu Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Rady, ve znění rozhodnutí Rady 2004/338/ES ze dne 22. března 2004 (Úřední věstník L 106/22 ze dne 15. 4. 2004).

Rejstřík obsahuje řadu klíčových položek, jež umožňují identifikovat dokumenty Rady, například:

  • název,
  • referenční číslo,
  • odkaz na autora dokumentu,
  • odkaz na adresáta dokumentu,
  • datum vzniku dokumentu,
  • datum archivace
  • datum zasedání.

Rejstřík nabízí přístup k obsahu dokumentů, které byly zveřejněny buď následkem žádostí o přístup k dokumentům podaných občany, nebo na základě ustanovení o přímém přístupu k určitým druhům dokumentů.

Uživatelům je k dispozici přehledný návod pro vyhledávání, online nápověda a další pomůcky pro snazší orientaci v jednáních Rady (Přehled aktů rady, časový rozvrh jednání, relevantní odkazy apod.). Vedle těchto možností lze ze stránek Rejstříku, které jsou de facto sekcí stránek Rady Evropské unie, pohodlně vstoupit do ostatních sekcí webových stránek Rady.

Podání písemné žádosti

Při podání písemné žádosti (papírovou formou, e-mailem nebo s pomocí formuláře) má úřad na odpověď 15 dnů, popřípadě ji může prodloužit o dalších 15 dnů. V případě odmítnutí poskytnutí dokumentu se může žadatel ve lhůtě 15 dnů odvolat u Veřejného ochránce práv nebo podáním žaloby k Soudnímu dvoru. (Odpověď Rady týkající se žádosti o přístup není nijak ovlivněna skutečností, že dokument je uveden v rejstříku.)

Žadatel má přístup k dokumentům buď nahlédnutím do nich na místě nebo obdržením kopie, včetně, je-li to možné, elektronické verze podle toho, co žadatel upřednostňuje.

Doporučujeme